Neau

I. PIERRE NEAU van Marennes, Charente-Maritime, poorter van Amsterdam 10-05-1688, koopman te Amsterdam, tr. MARIE BOUFFARD begr. Amsterdam Waalse Kerk 27-11-1725 (huurgraf  La Z Nr. 2) [Amsterdam].

Uit dit huwelijk :

 1. AUBIN NEAU volgt IIa.
 2. MARGUERITTE NEAU volgt IIb.
 3. ELISABETH NEAU volgt IIc.

IIa. Mr. AUBIN NEAU koopman, kapitein-luitenant der burgerij (1711), (provisioneel) fiscaal en raad van Curaçao, † Curaçao 1717, tr. 1ste (vermoedelijk op Curaçao) kort voor 13-08-1698 ANNE BRUYN ged. N.G. Curaçao 19-12-1660 (get. Laurens van Ruyven, commissaris en Anna van Beaumont, huisvr. van de predikant aldaar), † voor 20-08-1710, dr. van Jan Jacobsz Bruyn (van Oldenburg), vaandrig (1655), kapitein-luitenant der Burgerij, raad van Curaçao (1655-1670) en Geertruida Jacobs (Juyst) en wed. van Jacob Bennebroek, koopman en scheepskapitein der W.I. Compagnie, tr. 2de GIJSBERTHA GEERTRUIDA VAN ENGELEN ged. N.G. Woudrichem 19-04-1676, † Curaçao ..-06-1711, dr. van Willibrord van Engelen, kapitein van een compagnie voetknechten in statendienst, commissaris over de train en militie der W.I.C., raad van Curaçao en provisioneel directeur van Curaçao (1685-1686) en Allegonda van der Graeff, zij tr. 1ste Johannes (Juan) Moyaert geb. Amersfoort voor 1660, RK, koopman te Curaçao, eigenaar plantage St. Joris, † Curaçao 11-03-1711, zn. van Cornelis (Cornelio) Moyaert, koopman op Spanje en West-Indië (in compagnie met zijn zwagers Balthasar Schouten en Philippo van Hulten) en Maria van Hulten [Curaçao].

Op 13-08-1698 geeft Antonio Delbecq, koopman te Amsterdam procuratie aan Nicolaas van Liebergen en Laurens van Bambergen, kooplieden te Curaçao om aldaar van de Wed. Jacob Bennebroek, thans gehuwd met Mr. Aubin Noij (Neau) te vorderen en te ontvangen al hetgeen haar overleden eerste echtgenoot aan hem verschuldigd was. (GAA 5075, 5867, 32 not. Joan Hoekebak).
Hieruit blijkt dat, gegeven het feit dat Jacob Bennebroek na de geboorte van zijn dochters Anna Maria in 1692 en Gerbrecht in 16..? is overleden en Anne Bruijn voor datum van deze akte opnieuw in het huwelijk is getreden met Aubin Neau. 
Aubin Neau is eigenaar van een huis aan de oostkant van de Herenstaat te Curaçao, beginnend vanaf het noorden (NA W.I.C. 1.05.01.02, 207 Taxatielijst 1719).
Aubin Neau is overleden te Curaçao en laat een zoon na te Amsterdam (Hamelberg, 2187, Resolutiën en Sententiën 1729).
Cornelis Berch Sr. vertoont in 1743 dat sedert vele jaren herwaarts alhier te weeskamer is gebracht en nog aldaar is berustend een som van 255,83 Pesos staande ten name van de crediteuren van Aubin Neau die sedert 26 jaren overleden is, de stiefschoonvader van vertoonde is geweest en geen andere erfgenamen heeft nagelaten dan zijn zoon Pierre Neau in Holland van wien vertoonde nomine uxoris (in naam van de echtgenote) de …………. Erfgenaam ab intestato. Verzoekt genoemd bedrag te mogen lichten. Het verzoek is mede ondertekend door zijn zoon Cornelis Berch Jr (Hamelberg 4690, Rekwesten 04-07-1743). 
Blijkens het doopboek van de Waalse Kerk van Amsterdam verbleven Aubin en Anne in 1702 te Amsterdam. Zij zijn dan  doopgetuige van Aubin, zoon van Isaac Cazal en Margueritte Neau.
Bron gegevens Juan Moyaert en Gijsbertha Geertruida van Engelen: Louk Lapikás, http://www.nikhef.nl/~louk/MOOY/generation3.html#3b), 2013

Uit het 2de huwelijk:

 1. PIERRE NEAU geb. (van Curaçao) 1702 volgt IIIa.

IIb. MARGUERITTE NEAU geb. (van Marennes) 1672, begr. Amsterdam Waalse Kerk 16-01-1738 (eigen graf H Nr. 10), otr. Amsterdam Waalse Kerk 09-05-1692 (bg. geadsisteert met zijn moeders consent en woont op de Oude Schans, br. geadsisteert met haar vader Pierre Neau en woont op de Groenburgwal) ISAAC CAZALZ geb. (van Montauban) 1662, koopman, begr. Amsterdam Waalse Kerk 19-01-1733 (eigen graf H Nr. 10) [Amsterdam].

Bij de begraafintekening van Isaac wordt als woonadres de Oudezijdse Achterburgwal [tegen]over de Barndesteeg genoemd. Bij de begraafintekening van Margueritte wordt als woonadres de Fluwelenburgwal, over de Lombert genoemd. 

Uit dit huwelijk:

 1. MARIE CAZALZ ged. W.H. Amsterdam Oude Waalse Kerk 22-07-1693 (get. Pierre Neau, grandpère en Jeanne Cazalz) volgt IIIa.
 2. ISAAQ CAZALZ ged. W.H. Amsterdam Oude Waalse Kerk 31-07-1695 (get. le père en Marie Bouffard)
 3. ANTOINE CAZALZ geb. 16-09-1699, ged. W.H. Amsterdam Oude Waalse Kerk 20-09-1699 (get. Antoine Cazalz en Marie Neau), begr. Amsterdam Waalse Kerk 24-11-1745 (eigen graf F Nr. 3, Nieuwe Wandeling) Bij de begraafintekening van Antoine wordt als woonadres de Fluwelenburgwal, over de Lombert genoemd. 
 4. AUBIN CAZALZ geb. 09-07-1702, ged. W.H. Amsterdam Oude Waalse Kerk 09-07-1702 (get. Aubin Neau en Anne de Bruijn), begr. Amsterdam Waalse Kerk 11-03-1747 (eigen graf H Nr. 10) Bij de begraafintekening van Aubin wordt als woonadres de Fluwelenburgwal, over de Lombert genoemd. 
 5. PIERRE FRANÇOIS CAZALZ geb. 21-05-1704, ged. W.H. Amsterdam Oude Waalse Kerk 25-05-1704 (get. François Brun en Elisabeth Neau), begr. Amsterdam Waalse Kerk 19-11-1739 (eigen graf H Nr. 10) Bij de begraafintekening van Pierre François wordt als woonadres de Fluwelenburgwal, over de Lombert genoemd. 

IIc. ELISABETH NEAU geb. (van Marennes)1679, begr. Amsterdam Waalse Kerk 23-10-1734 (graf K Nr. 15, huurgraf, kist gemerkt met EN laat één onmondig kind na), otr. Amsterdam Waalse Kerk 02-02-1714 (bg. ouders dood, geadsisteert met David Espariat en woont op de Nieuwezijdse Achterburgwal, br. geadsisteert met Pierre Neau, haar vader en woont op de Oudezijdse Achterburgwal) JEAN FELISSIAN geb. (van Marseille) 1661, begr. Amsterdam Waalse Kerk 05-05-1741 (graf R Nr. 3, Nieuwe Wandeling, huurgraf) [Amsterdam].   

Bij de begraafintekening van Elisabeth wordt als woonadres de Pijlsteeg genoemd en bij de begraafintekening van Jean wordt genoemd de “Achterburgwal [tegen]over de brouwerij van de Hooiberg”. 

Uit dit huwelijk:

 1. JEAN PIERRE FELISSIAN geb. 19-04-1715, ged. W.H. Amsterdam Oude Waalse Kerk 21-04-1715 (get. Pierre Neau en Marie Bouffard), begr. Amsterdam Waalse Kerk 05-05-1741 (graf R Nr. 3, Nieuwe Wandeling, huurgraf) Tegelijk met zijn vader begraven.

IIIa. PIERRE NEAU geb. (van Curaçao) 1702, otr. Amsterdam Waalse Kerk 06-09-1726 (bg. ouders dood, geadsisteert met Pierre Neau, zijn grootvader en woont op de Oudezijdse Achterburgwal, br. geadsisteert met Isaack Cazalz, haar vader en woont op de Oudezijdse Achterburgwal) MARIE CAZALZ ged. W.H. Amsterdam Oude Waalse Kerk 22-07-1693 (get. Pierre Neau, grandpère en Jeanne Cazalz), begr. Amsterdam Waalse Kerk 21-11-1729 (eigen graf L, F, Nr. 3, Nieuwe Wandeling) “Kraam- en huisvrouw van Pierre Neau benevens haar kraamkind”

Bij de begraafintekening van Marie wordt als woonadres de Oudezijdse Achterburgwal, over de Barndesteeg genoemd. 

Uit dit huwelijk:

 1. Doodgeboren kind NEAU begr. Amsterdam Waalse Kerk 21-11-1729 (eigen graf L F, Nr. 3, Nieuwe Wandeling) “Kraam- en huisvrouw van Pierre Neau benevens haar kraamkind”

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven 

Advertentie