Godefroy & Ferdinandus

I. MARIA MAGDALENA FERDINANDUS geb. ca. 1729, eigenaresse tuin in het Benedenkwartier bij de plantage Crabbebaaij en Seru Pretu en een huis in de Consciëntiesteeg aan de Overzijde, † Curaçao 02-01-1820, begr. Roomse kerkhof 03-01-1820 met aantekening “van den Kouleur” tr. 1ste NICOLAAS COLUMBA,  2de relatie met PIERRE GODEFROY geb. Blaye, Bordeaux, zeekapitein, koopman, begr. Curaçao, Roomse kerkhof  31-03-1801 [Curaçao]. 

Godefroy vestigde zich vanuit Blaye, Bordeaux eerst te Saint-Jérémie in het zuiden van Haïti. Jérémie werd in 1756 door de Fransen gesticht. Blijkens zijn op Curaçao opgestelde testament had hij daar bezittingen en familie, alsook in Blaye nabij Bordeaux. Tot zijn enige erfgenamen benoemde hij zijn natuurlijke kinderen bij Maria Magdalena Ferdinandus, namelijk Marianne en Hélène Godefroy.
Op 17-08-1787 verleende Pierre Brion speciale procuratie (met legislatie) aan de heer Pedro Godefroy van de Biscaische Natie, zich thans alhier [Curaçao] bevindende en op zijn vertrek staande naar Rio de la Hache en Carthagena (OAC 978, 244).
Op 31-03-1801 wordt de acte van opening opgemaakt van het besloten testament van Pierre Godefroy voor Magdaleentje Ferdinandus. Superscriptie van dit testament vond plaats op 10-10-1799 (OAC 1005, 92). 
Op 12-04- 1806 testeerde Maria Magdalena Ferdinandus en benoemd haar vier kinderen Nicolaas Columba, Angelica Pelletier, hv. van Pieter Klaarenbergh, Marianne Godefroy hv. van Pieter Verhelst en Helena Godefroy ieder in gelijk portie. Het huis aan de Overzijde dient bij publieke verkoop verkocht te worden en de opbrengst daarvan gelijkelijk verdeeld over de vier kinderen. Zij stelt de voorwaarde dat het erfdeel van haar zoon komt te vervallen indien hij 2 jaar na dato van haar overlijden nog steeds in het buitenland verblijft. Zij prelegateert aan haar dochters al haar meubelen, lijfsieraden en kleding “zoo zijde, linnen als wollen,” aan haar kleindochter Wilhelmina Verhelst twee schilderijen met vergulde lijsten, aan haar dochter Marianne verkoopt zij de negerin Maria. Tot executeur testamentair benoemt zij voor haat minderjarige erfgenamen Jacobus Schinck, RK priester en Paulus van der Maesen (OAC 1018, 117).
Op 18-01-1791 transporteerden Pieter Spadin, Dorothea Spadin, de wed. Van Terling en Anna Maria Spadin, allen erven van wijlen Everina van Duijck, wed. Juan Spadin aan Maria Magdalena Fernando een kanoekje gelegen aan de weg naar het beneden quartier bij plantage Crabbebaaij en Seroe Pretoe gelegen in eigen trankeren met uitzondering van een stuk gemeen trankeer met het kanoekje van de vrijneger Nicolaas Manuel alias Quasie (OAC 1093, 28).
Op 14-07-1797 verleent Maria Magdalena Ferdinando procuratie aan Pieter Hildebrand om voor de raad te verklaren dat zij het kanoekje aan de weg naar het beneden quartier uit de hand verkocht heeft aan Barend Oberg en dat de koopschat (600 Ps. van agten) al is voldaan en betaald (OAC 1099, 154).
Op 16-03-1798 transporteerde Pierre Godefroy aan Maria Barbara Dominga een huis aan de Overzijde bestaande uit een vertrek en combuis benevens een gang uitgang hebbende op de Consciëntiesteeg en aan dit huis behorende. Het huis    grenst benoorden aan de Consciëntiesteeg, beoosten aan een dwarsgang op de hoek lopende naar de Breedestraat, belendende bewesten met een eigen muur met opgemetselde gang aan dit effect behorende gesepareerd van de eigen gevelmuur van het huis van de comparant hetwelke een opslag van vensters heeft op de voorgemelde gang boven in de gevel en bezuiden het huis van de vrije musties Anna Christina met gemene muur gescheiden. De koopsom bedraagt 600 Ps. van agten (OAC 1100, 44 en 45).
Op 18-04-1806 transporteerde Pieter Hildebrandt aan Maria Magdalena Ferdinand ter voldoening van haar legitieme erfportie in de nalatenschap van haar dochter Johanna Jacoba Columba een huis aan de Overzijde, zuidzijde van de Consciëntiesteeg bestaande uit een gaanderij, voorhuis, kamer, combuis, voor- en achterplaats (OAC 1108, 57 en 58).
Op 31-12-1819 testeerde Maria Magdalena Ferdinand (OAC 1056, 150).
Op 03-01-1820 werd een inventaris opgemaakt van de boedel en nalatenschap van Maria Magdalena Ferdinand. De boedelbeschrijving is naar opgave van haar dochter Angelique Peltier, wed. Pieter Claarenbergh gedaan in het bijzijn van de executeurs testamentair Dirk de Graaf en Salomon Bulté. De inventaris noemt onder andere het huis aan de Overzijde, zuidzijde van de Consciëntiesteeg bestaande uit een gaanderij, voorhuis, kamer, combuis, voor- en achterplaats, obligaties en een negerin genaamd Maria (OAC 1057, 1).

Uit een onbekende relatie:

 1. ANGELIQUE PELTIER (PELLETIER) geb. Curaçao 28-12-1755 volgt IIa.

Uit de 1sterelatie:

 1. NICOLAAS COLUMBA vertrokken van Curaçao
 2. JOHANNA JACOBA COLUMBA volgt IIb.

Uit de  2de relatie:

 1. MARIANNE GODEFROY geb. Curaçao 21-05-1767 volgt IIc.
 2. HELENA GODEFROY volgt IId.

IIa. ANGELIQUE PELTIER (PELLETIER, PELITIER) geb. Curaçao 28-12-1755, zij komt als de Wed. Claarenbergh voor als tapster op de Overzijde, † Curaçao (stadsdistrict) 13-06-1834, tr. 1ste Curaçao 05-06-1785 JOHANNES HENRICUS HEITZIG geb. Stadt Brilon, Westfalen 05-10-1752, zn. van Joes Heitzig en Anna Catharina Gruss, otr. 2de  Curaçao 04-04-1794 (get. bg. Jan Frederik Neuman en Antoinette Rudel, geb. Stockbroo en br. Pieter Hildebrand en Anna Jacoba Hildebrand) PIETER CLARENBERGH geb. Barnholm, Denemarken, kapitein van de militie, eigenaar huizen Overzijde 16 en 17 (fl. 5333,33), begr. Curaçao 20-01-1816“op de Berg van de Overzijde in zijn eige zerk, van de sociëteit De Welmenendheid” [Curaçao].

Op 13-10-1827 testeerde Angelique Peltier, laatst wed. van Pieter Claarenbergh (OAC 1080, 34). Zij verleende op 01-09-1801 generale procuratie aan Dirk de Graaf, op vertrek staande naar Haïti om al haar zaken en affaires daar waar te nemen (OAC 1056, 1). Op 01-07-1828 testeerde Angelique Peltier, laatst wed. van Pieter Claarenbergh wederom (OAC 1082, 77).

Uit het 1ste huwelijk:

 1. PERINA ANNA CATHARINA HEITZIG geb. Curaçao 07-01-1787 volgt IIIa.
 2. FRANÇOISE ELISABETH HEITZIG geb. Curaçao 16-02-1789 volgt IIIb.

Uit het 2de huwelijk:

 1. JOHANNA JACOBA CLARENBERGH ged. R.K. Curaçao 03-07-1795 (get. Petrus Hildenbrand en Antonetta Stockbroo uxor Conradi Roedel)
 2. HELENA ADRIANA CLARENBERGH ged. R.K. Curaçao 28-03-1799 (get. Petrus Rojer en Elisabeth Muller uxor Leendert Gerwes) volgt IIIc.
 3. CHRISTIAAN PIETER CLARENBERGH, † 08-03-1809, begr. Curaçao 09-03-1809 “een paar handschoen”

IIb. JOHANNA JACOBA COLUMBA begr. Curaçao 25-02-1806, tr. Curaçao 15-04-1787 JOHAN  PIETER HILDEBRANDT geb. Oppenheim, Rijnland-Palts, tapper (herbergier), eigenaar plantage De Vergenoeging (Bovenkwartier), begr. Curaçao, Roomse kerkhof van de sociëteit De Welmenendheid  08-01-1822 [Curaçao].  

Op 29-12-1821 testeert Pieter Hildebrand, ziek te bed liggende, legateert aan Cornelis Pronk Groos zoon van Johan Phillip Groos zijn orgel, aan Maria Petronella Danies de som van 300 Ps. van achten, aan zijn slaven de negerin Martina en de mulatte jongen Carel vrijdom en ontslag van alle slaafse diensten, aan de negerin Martina een huis in de Keukenstraat te Willemstad, een som van 550 Ps. van achten, een mahoniehouten kabinet met zilveren beslag, al zijn keukengereedschappen, zijn ledikant met beddengoed en een negerin genaamd Juana met haar reeds verwekte kind en nog te verwekken kinderen, aan de mulatte jongen 550 Ps. van achten, een kastje met zilveren beslag en al zijn kleding en toebehoren. Tot zijn enige en universele erfgenaam benoemt Hildebrandt de RK, Hervormde en Lutherse kerk van Curaçao ieder voor een gelijk deel (OAC 1062, 156).
Dit huwelijk was kinderloos.

IIc. MARIANNE GODEFROY geb. Curaçao 21-05-1767, planteres, rentenierster, † Curaçao 20-03-1839, tr. Curaçao 24-11-1782 PIETER JOSEPH VERHELST ged. R.K. Bergen op Zoom 26-12-1757 (get. Petrus Verelst en Jacobina Wynen), chirurgijn ter koopvaardij, eigenaar plantages Rust en Vrede en Klein Piscadera (a) Weltevreden, lid van de R.K. kerkeraad Santa Anna (1789), † Curaçao 27-10-1815, begr. Roomse kerkhof 28-10-1815, zn. van Joannes Martinus Verhelst, koopman en Wilhelmina Schonck [Coro, Venezuela / Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. PIETER MARTINUS VERHELST ged. R.K. Curaçao 11-08-1783 (get. Pierre Godefroy en Helena Godefroy), begr. Curaçao kerkhof Pietermaai 20-06-1796
 2. WILHELMINA VERHELST ged. R.K. Curaçao 25-11-1784 (get. Paulus van der Masen en Elisabeth Thielen, viduce Johannes Bernardus Labbadi) volgt genealogie Verhelst
 3. DOMINIQUE MICHAËL VERHELST geb. Curaçao 29-09-1788 volgt genealogie Verhelst
 4. PIETERNELLA CORNELIA VERHELST geb. ca. 1791, begr. Curaçao, plantage Klein Piscadera 11-02-1813
 5. MARIA ADRIANA VERHELST geb. ca. 1793 volgt genealogie Verhelst
 6. JOHANNA JACOBA VERHELST geb. Curaçao 30-07-1797, ged. R.K. 10-08-1797 (get. Nicolaas Jonas en Johanna Jacoba Godefroy (Columba) huisvr. v. Pieter Hildebrandt) volgt genealogie Verhelst
 7. AGNIES MARIA VERHELST geb. Coro, Venezuela 08-02-1801 volgt genealogie Verhelst
 8. ANNA JOSEPHA VERHELST geb. Coro, Venezuela 26-07-1805, † Curaçao 02-04-1826, begr. Curaçao kerkhof Pietermaai 03-04-1826
 9. JOSEPH EMANUEL VERHELST geb. Coro, Venezuela 21-08-1806 volgt genealogie Verhelst
 10. CONSTANTIJN ROBERTUS VERHELST geb. Coro, Venezuela 10-06-1811 volgt genealogie Verhelst

IId. HELENA (FRANCISCA) GODEFROY relatie met DE WOLF

Uit deze relatie:

 1. JOHANNES DANIËL GODEFROY ged. R.K. Curaçao 06-03-1800 (get. Johannes Alphonsius Falabera en Angelica Pelitier uxor P. Clarenberg), † voor 1819
 2. PIETER BERNARDUS DE WOLF Hij wordt genoemd als erfgenaam samen met zijn tantes Marianne Verhelst-Godefroy en Angelica Clarenbergh-Pelletier in het testament van zijn grootmoeder Maria Magdalena Ferdinand als zoon van zijn overleden moeder Helena Godefroy. Hij was dus in 1819 het enige overlevende kind van Helena.

IIIa. PERINA ANNA CATHARINA HEITZIG geb. Curaçao 07-01-1787, † Curaçao (stadsdistrict) 23-04-1863, otr. Curaçao 05-02-1808 (aan hun huis, get. bg. Jacob Hendrik de Windt en Judith Hoek, geb. Van der Dijs en br. Salomon Bulté en Anna Catharina Bleek, wed. Nicolaas Hansen) JAN HENDRIK EMAN geb. Curaçao, ged. Luth. Curaçao 08-06-1777 (get. Roeloff Meijboom en Dina Hansz, geb. Redoch), † Curaçao 02-07-1818, zn. van Hendrik Ehmann en Catharina Jacobs [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHAN HENDRIK EMAN geb. Curaçao 22-02-1809, ged. Luth. Curaçao 27-03-1809 (get. Coert Hansen en Pieter Clarenbergh)
 2. CATHARINA ANGELICA EMAN geb. Curaçao 23-03-1811, ged. Luth. Curaçao 22-05-1811 (get. Pieter Josephus Verhelst, Salomon Bulté en Francisca Elizabeth Heitzig), † Curaçao (stadsdistrict) 21-12-1863 Bij overlijden Anna Catharina genoemd.
 3. CORNELIA WILHELMINA EMAN geb. Curaçao 09-02-1812, † Curaçao (stadsdistrict) 31-10-1870
 4. LOUISA ELIZABETH EMAN geb. Curaçao 01-10-1816, ged. Luth. Curaçao 05-12-1816 (get. Helena Adriana Clarenbergh en Dirk de Graaf), † Curaçao (stadsdistrict) 29-08-1872

IIIb. FRANÇOISE ELISABETH HEITZIG geb. Curaçao 16-02-1789, † Curaçao (stadsdistrict) 29-05-1850, otr. Curaçao (aan huis) 05-12-1817 (get. bg. Johannes Groesbeek en Elisabeth Groesbeek, geb. Areson en br. Salomon Bulté en Perina Anna Catharina Eman, geb. Heitzig) tr. Curaçao 21-12-1817 DIRK (THEODORI) DE GRAAF geb. Haarlem, chirurgijn, apotheker te Willemstad (1822-), herbergier en kerkmeester R.K. Santa Anna Kerk en herbergier, † Curaçao ..-08-1827 

Uit dit huwelijk:

 1. JOANNES HENRICUS WILHELMUS PIETER CHRISTIAAN DE GRAAF geb. Curaçao 01-05-1819, ged. R.K. Curaçao 09-05-1819 (get. Johannes de Graaff en Angelica Pelitier, wed. Petri Claarenberg), † Utrecht 05-07-1835
 2. ANGELICA HELENA JOHANNA CATHARINA MARGARITHA PERINA ADRIANA MARIA DE GRAAF geb. Curaçao 14-03-1822

IIIc. HELENA ADRIANA CLARENBERGH ged. R.K. Curaçao 28-03-1799 (get. Petrus Rojer en Elisabeth Muller uxor Leendert Gerwes), † Haarlem 21-12-1879, tr. Curaçao 23-02-1823 HERMANUS SCHOUTEN geb. Haarlem 23-02-1799, officier van gezondheid, heelmeester, † Vlissingen 07-05-1863

Hij arriveerde op Curaçao in 1819 en voor de 2de keer op 26-07-1830 met als plaats van herkomst ’s-Gravenhage. Bron: Burgerboeken Curaçao. Na zijn pensionering vestigde hij zich als plattelands heelmeester in Vlissingen.

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven 

 

Advertentie