Arends (Arentsz)

I. WILLEM ARENTSZ tr. WIJNDELINA DAEMS [Nijmegen/Curaçao?].

Wijndelina Daems, echtgenote van Willem Arentsz was blijkens verschillende secretariële akten opgemaakt te Curaçao erfgenaam van Neleken van den Broek. Dit volgt uit het testament van Neleken van den Broek dat op 22-08-1678 te Nijmegen werd gepasseerd. De erfenis was aanzienlijk en betrof huizen en goederen in de stad Nijmegen en daarbuiten. Bij rekwest van ..-..-1774 verklaarden Willem van Gorcum en Adriana van Gorcum, laatst wed. van de procureur Isaac d’Avestiek, kinderen en erfgenamen van wijlen Pieter van Gorcum en Elisabeth Arentsz, mitsgaders Willem, Salomon en Wendelina Crisson, kinderen en erfgenamen van wijlen Jacobus Crisson en Erntje Arentsz, dat zij allen supplianten zijn (in de plaats treden) van (wijlen) hun grootmoeder Wijndelina Daems. Zij verklaarden verder dat hun moeder een broer had, genaamd Gerrit Willem Arentsz, maar dat zowel deze broer als zijn erfgenamen overleden zijn, met uitzondering van een kleindochter Elisabeth Vos, echtgenote van Willem de Windt. De Raad beval meer bewijs ten aanzien van de wettige erfgenamen te overleggen (Hamelberg nr. 3586, rekwesten 1774, nr. 38).
Bij akte van ..-..-1775 verklaarde Elisabeth Vos erfgename te zijn van Jan Vos en Wendelina Arentsz. Zij machtigde als zodanig Anthony Arentsz, schout te Nijmegen en Lambertus Stoppendaal Pieterszn., procureur aldaar, tot de verkoop van huizen en goederen aldaar, door Neleken van den Broek volgens haar testament van 22-08-1678 te Nijmegen gepasseerd, nagelaten aan Wijndelina Daems, huisvrouw van Willem Arentsz en overgrootmoeder van comparante (Hamelberg 3296, protocol 1775, dl III, nr. 70).

Uit dit huwelijk (o.a.?):

 1. GERARDUS WILLEMSZ ARENTSZ volgt IIa.
 2. ELISABETH ARENTSZ volgt IIb.
 3. ERNTJE ARENTSZ geb. ca 1685 volgt IIc.

IIa. GERARDUS WILLEMSZ ARENTSZ bakker der W.I. Compagnie (1721), adsistent der W.I. Compagnie (1724), † voor 1730, tr. NEELTJE VAN GREVENBROECK ged. Nijmegen 24-12-1670, dr. van Anthony van Grevenbroeck en Annetje Claesse van Tryst [Curaçao].

Uit dit huwelijk (o.a.?):

 1. BELIA ARENTSZ geb. Nijmegen, volgt IIIa.
 2. WIJNDELINA ARENTSZ volgt IIIb.
 3. WILLEM ARENTSZ volgt IIIc.

IIb. ELISABETH ARENTSZ tr. PIETER VAN GORCUM chirurgijn (1717) [Curaçao].

Uit dit huwelijk (o.a.?):

 1. WILLEM VAN GORCUM volgt IIId.
 2. ADRIANA VAN GORCUM volgt IIIe.

IIc. ERNTJE ARENTSZ † Curaçao 17-03-1714, tr. Curaçao JACQUES CRESSON (JACOBUS CRISSON de Oude) ged. N.G. New York 13-09-1665 (get. Nicolaes de la Pleine en Heyltje Aertszen), draaier der W.I. Compagnie, later zilversmid, zilverwinkelier, † Curaçao 28-10-1734, zn. van Jacques Cresson en Marie Renard, hij tr. 1ste (Noord-Amerika) Mary Wisselpenningh geb. Noord-Amerika, dr. van Reynier Wisselpenningh, (huis)timmerman en Jannetje Snedeker [Curaçao].

Zij komen voor op de naamlijst der gereformeerde lidmaten van 1730 op Curaçao en wonen dan in de Breedestraat. Hij was (ook) eigenaar van een huis in de Joodestraat te Willemstad dat hij verhuurde aan Annatje Baerens. Bij testament legateert hij aan zijn zoons Jacob en Hendrik zijn draaibank en alle draaigereedschappen en aan zijn zoon Willem alle gereedschappen van zijn zilversmidswinkel en tot voogden over zijn onmondige kinderen benoemd hij Frederik Eck, Daniel Welshuijsen en Willem Meyer (OAC, Prot. 1727,nr. 128 en 1734, 30-10-1734, opening besloten test. Jacobus Crisson de Oude van 30-10-1730).
Uit het eerste huwelijk van Jacobus Crisson met Mary Wisselpenningh werden vier kinderen geboren zie daarvoor genealogie Crisson.

Uit dit huwelijk:

 1. WILLEM CRISSON geb. Curaçao, koopman, zilversmid, zilverwinkelier, begr. Curaçao ..-03-1794
 2. SALOMON CRISSON geb. Curaçao ..-02-1709 volgt genealogie Crisson
 3. WENDELINA CRISSON geb. Curaçao ca. 1710 volgt genealogie Crisson

IIIa. BELIA ARENTSZ geb. Nijmegen, otr. 1ste N.G. Curaçao 20-04-1725 (get. bg. Jacob Bel en br. Neeltje van Grevenbroeck, huisvr. van Gerardus Willemsz Arentsz) PIETER HUIJSER geb. Dordrecht, koopman in natte waren (wijn en bier), † voor 06-09-1729, zn. van Jacobus Huijsser en N.N., hij tr. 1ste Maria Bell geb. ca. 1695, † tussen 27-11-1722 en 20-04-1725, dr. van Jacob Bell en N.N., otr. 2de N.G. Curaçao 19-08-1729 (get. bg. kapitein Cornelis Bouwman, br. Neeltje van Grevenbroeck, wed. Gerardus Willemsz Arentsz), tr. Curaçao 06-09-1729 HENDRIK SMITH Dirkszn ged. Luth. Amsterdam 15-04-1698 (get Pieter van Baerle en Helena Smidt), stuurman, zn. van Dirk Smith, bakker en Anna Vis, hij otr. 1ste Amsterdam 18-04-1727 (bg. van Amsterdam, oud 30 jr., uitlandig, in zijn plaats compareerde Mr. David Valk van Blanken, notaris te ’s-Gravenhage, in zijn kwaliteit als curator over Hendrik Smith, zoals vastgelegd in de akte van de Ed. Hove van Holland d.d. 26-07-1726 en br. van Amsterdam, oud 31 jr., woont in de Schipperstraat, ouders dood, geadsisteert met haar zuster Yda Westerhout) Anna Westerhout geb. Amsterdam 1696, Luth., begr. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 05-11-1727, dr. van Frederik Westerhout en Dorothea Metz [Curaçao].

Bij de begraafinschrijving van Anna Westerhout werd aangetekend “Huysvrouw van Hendrik Smid, stuurman op de West Indien in d’ oude Schipperstraat tusschen de Lestage en d’ Waal”. Blijkens een akte uit 1735 is zijn moeder Anna Vis, wed. Dirk Smith dan te Amsterdam overleden. Hendrik is voor 1/3 deel erfgenaam (OAC ………310.).  Op 18-04-1738 testeerden Hendrik Smith en Belia Arentsz.

Uit het 2de huwelijk:

 1. ANNA CATHARINA SMITH ged. N.G. Curaçao 12-11-1730 (get. Willem Arentsz jus loco Pieter van den Broeke en Neeltje Arentsz, geb. Van Grevenbroeck)

IIIb. WIJNDELINA ARENTSZ tr. JAN VOS den Ouden geb. ca. 1690, adsistent der W.I. Compagnie (1735), schipper der W.I. Compagnie (1739-), zeekapitein, hij tr. 1ste Magdalena de With [Curaçao].

Uit het eerste huwelijk van Jan Vos met Magdalena de With werden acht kinderen geboren die daarvoor genealogie Vos.

Uit dit huwelijk:

 1. GERRIT HENDRIK VOS minderjarig in 1742
 2. ELISABETH VOS geb. Curaçao, volgt genealogie Vos

IIIc. WILLEM ARENTSZ adsistent der W.I. Compagnie, † voor 1747, tr. ELISABETH GROOTESTAM geb. 1700, † 03-11-1786, begr. Curaçao 04-11-1786 “een swarte zije sluijer & hand”, zij tr. 1ste Ebbe Wijmers en otr. 3de N.G. Curaçao (ten huize van de bruid) 17-03-1747 (get. bg. Willem Bell en br. Neeltje van Greevenbroek, wed. van Gerardus Willemsz Arends) tr. Curaçao 03-04-1747 Jurriaan de Pool de Jonge geb. Koningsbergen, zeekapitein, koopman, zn. van Jurriaan de Pool, van Koningsbergen, zeekapitein op de bark Philipo Quinto (1717), wednr. van Willemina van der Leyden en laatst wednr. van Jannetje Bell [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. METJE ARENTSZ † voor 1748
 2. GERARDUS ARENTSZ geb. Curaçao 1741, blijkens het testament van zijn moeder is hij in 1748 enig kind.

IIId. WILLEM VAN GORCUM geb. Curaçao, eigenaar plantage Donkerenberg (a) De Vergenoeging (MD) (1748-† ), otr. N.G. Curaçao 11-04-1727 (get. bg. Pieter van Gorcum en br. Margaretha Verwitt, huisvr. van Frans Charjé, sergeant), tr. Curaçao 20-04-1727 ELISABETH MAGTELD STELLINGH geb. Curaçao [Curaçao].

Zij testeerden in 1782 en hebben dan 7 meerderjarige kinderen onder wie twee zoons en een dochter gehuwd met Willem Coene (Hamelberg 3038).

Uit dit huwelijk:

 1. PIETER VAN GORCUM ged. N.G. Curaçao 22-11-1728 (get. Pieter van Gorcum en Elisabeth Arentsz)
 2. GERRIT VAN GORCUM ged. N.G. Curaçao 05-12-1733 (get. Gerrit Luls en Adriana van Gorcum)
 3. ………….. VAN GORCUM
 4. ………….. VAN GORCUM
 5. ADRIANA VAN GORCUM tr. WILLEM ARNOLDUS COENE
 6. ………….. VAN GORCUM
 7. ANNA CLASINA VAN GORCUM geb. Curaçao 14-05-1740, † Curaçao 28-10-1793, tr. GOTHELP ISRAEL HOYER geb. Boritz, Meissen, Saksen 15-10-1731, goudsmid te Curaçao, eigenaar plantages Grote Berg (1790-) en Harmonie (a) Ramel Josa (1790-) (MD), † Curaçao 14-07-1809, zn. van Gottfried Hoyer en Christina Dorothea Aestelin

IIIe. ADRIANA VAN GORCUM geb. Curaçao, tr. 1ste WOUTER ARNOLDUS COENE geb. ………….., otr. 2de N.G. Curaçao (ten huize van de Wed. Coene) 19-03-1751 (get. bg. de Heer Isaac Faesch en Juffr. Eleonora Martin, huisvr. van Isaac Faesch en br. Willem Crisson en Elisabeth Arentsz, wed. van Pieter van Gorcum), tr. Curaçao 04-04-1751 ISAAC D’AVESTIEK geb. Amsterdam, procureur te Curaçao, † voor 1755

Uit het 1ste huwelijk (o.a.?):

 1. ELISABETH COENE ged. N.G. Curaçao 11-01-1729 (get. Pieter van Gorcum en Elisabeth Arentsz)
 2. ARNOLDUS COENE ged. N.G. Curaçao 18-11-1732 (get. Willem van Gorcum en Wendelina van Gorcum)

[IN BEWERKING]

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven

Advertentie

4 thoughts on “Arends (Arentsz)

 1. Hallo Stanley,
  Bedankt voor het publiceren van deze informatie, zeer interessant. Ik doe op dit moment onderzoek naar de familie Van Gorcum en zou graag de originele bronnen er bij zoeken. Wat is de verwijzing naar Hamelberg? Ik heb het boek van Hamelberg over de Nederlanders op de West-Indische eilanden inclusief bijlagen erbij gepakt maar daar kan ik de nummers en gegevens waar je naar verwijst helaas niet vinden.

  • Dag Yvette,

   Dank. Als ik naar Hamelberg verwijs met een nummer dan doel ik op zijn inventaris van een (groot) deel van notariële en secretariële akten en rekwesten uit het Oud Archief Curaçao. De inventaris van Hamelberg is te raadplegen (microfiches) bij het CBG. Succes met je onderzoek. Ik ben overigens wel benieuwd naar jouw resultaten en houd me daarvoor aanbevolen.

   Vriendelijke groeten, Stanley

 2. Beste Stanley,
  Inmiddels sluit ik mij bij Yvette aan. Voor een onderzoek naar de WIC-ambtenaar en slavenhandelaar Huibert van Rijk (1736-1749 als fiscaal op de Goudkust) kom ik ook bij de familie Arends uit. Hij trouwt Curaçao 1750 – op de thuisreis van Elmina naar Nederland met Anna Catharina Smith (III1, sub 1). Zijn schoonmoeder Belia Arends overlijdt in het huis van Van Rijk en haar dochter in Baarn in 1769.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s