Claesz Generatie IV

IV.. Dr. CORNELI(U)S BERGH (BERGIUS, BARGH) geb. (van Maartensdijk) 1649, medicinae doctor te Amsterdam, lidmaat N.G. Kerk Utrecht 1666, Cornelius wordt dan vermeld als student en wonende aan de Springhweg (Utrechts Archief, Lidmaten N.G.G. 1651-1675 410, fo. 49v, 28), gepromoveerd Universiteit Utrecht 10-09-1669, promotor prof. H. Regius, poorter van Amsterdam 16-02-1685, begr. Naarden Grote Kerk (op het koor) 10-10-1707, otr. Amsterdam 30-11-1679 (bg. geadsisteert met Madeleine Lefèvre, zijn moeder en woont in de Ruiterstraat, br. woont aan de Keizersgracht) MARIA WIJMA ged. N.G. Amsterdam Westerkerk 25-06-1662 (get. Goosen van Nuijs, Rachel Benningh, Jan Jansz. Kuijper en Aeltjen Benningh), eigenaresse van een winkel in koffie- en thee, eigenares van een huis met winkel aan de Nieuwe Leliestraat te Amsterdam en een buitenhuis te Vreeland, aan de Klapstraat met een erf uitlopend op de Vecht, † Amsterdam 26-01-1720, begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 02-02-1720, dr. van Mr. Asia Wijma, chirurgijn en Catharina Bodisco [Amsterdam/Vreeland].

Inventaris nalatenschap de Wed. Bergh 05-03-1720. Bron: Not. Archief Amsterdam 5075, 8571, 1511-1540.
Op 07-03-1691 verkochten zij een huis en erf aan de Prinsengracht, westzijde, het tweede huis ten noorden van de Bloemgracht met ‘De Avondstar’ in de gevel aan Maria’s oom, de houtkoopman Johannes Kock, die getrouwd was met Andrea Wijma. Het huis grenst aan de zuidzijde aan het huis van de erfgenamen van Goossen van Nuijs, eveneens een oom van Maria die in 1689 overleed en getrouwd was met Rachel Wijma.
Blijkens het Album Studiosorum 1636-1886 Academae Rheno Traiectinae werd Cornelius in 1667 ingeschreven als student medicijnen aan de Universiteit van Utrecht. Hij wordt dan genoemd Cornelius Bergius Ultrajectinus en heeft als rector Joanne Georgio Graevjo. In 1669 volgde opnieuw een inschrijving onder rector Cypriano Regneri ab Oosterga. Hij wordt dan Cornelius Berch genoemd. Het Album Promotorum van de Universiteit Utrecht vermeld Cornelius Berch, geboorteplaats Utrecht met promotiedatum 10-09-1669 en promotor H. Regius. Werk van zijn hand is onder andere: Disputatio medica de ventriculo (1667). Bij de begraafintekening van Cornelis in de Grote Kerk te Naarden wordt hij genoemd “Cornelis Bargh van Amsterdam.” Bij de begraafintekening van Maria wordt als woonadres de Keizersgracht genoemd.
P.J. Cruijpenningh, doopgetuige van de tweeling Lucretia en Cornelia is via de familie Coymans aanverwant via de grootmoeder Magdalena Le Fever.
Cornelis Bergh was voogd over de minderjarige Catharina Abbeeck. Op 18-04-1685 trad hij in die hoedanigheid op bij de verkoop van een huis en erf aan de oostzijde van de Prinsengracht dat dan voor 1/3 eigendom is van Catharina. De overige 2/3 part is dan eigendom van haar oom Jan Harmensz van Hoven. Catharina Abbeeck ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 19-02-1668 (get. Grietjen Pieters en Jan Harmensz van Hoven), dr. van Jan Jansz en Clara Abbeeck, otr. Amsterdam 17-02-1690 (bg. van Amsterdam, winkelier, oud 24 jr., woont in de Nieuwe Leliestraat en br. van Amsterdam, oud 22 jr., woont op de Nieuwmarkt, ouders dood, geadsisteert met haar oom en voogd Jan Harmensz van Hoven, “de rato caveernde” voor zijn medevoogd Doct. Cornelis Bergh) tr. Buiksloot 12-03-1690 Everard de Burlett geb. Amsterdam 24-06-1665, ijzerkramer in de Nieuwe Leliestraat “In de witte Fortuyn” (1690), later op de Bloemgracht “In de Walvis” (1703), † Haarlem 14-10-175, zn. van Jean Everard (a) Burlet of de Burlett, van Luik en Marie Flaman. Hun kleinzoon eveneens genaamd Everard de Burlett, tr. Anna Emerentia van Broyel [Zie VII..]. 

Uit dit huwelijk:

 1. MAGDALENA BERCH ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 24-09-1680 (get. Magdalena Bergh en Abraham Bergh), begr. Amsterdam Nieuwe Kerk (graf nr. F 82) 13-04-1758 Haar overlijden wordt vermeld in de ‘Maandelykse Nederlandsche Mercurius’ in de ‘naamlyst der overledenen die begraven zijn binnen Amsterdam sedert den 24ste maart 1758’ “Magdalena Bergh, Oudste Dogter van wylen Cornelis Berch”
 2. CORNELIS BERCH ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 04-08-1682 (get. Magdalena le Febure en Abraham Bergh), begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 14-08-1683
 3. CORNELIS BERCH ged. N.G. Amsterdam Amstelkerk 24-02-1685 (get. Magdalena le Febure en Abraham Bergh) volgt V..
 4. JACOBUS BERCH ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 24-08-1687 (get. Jacobus Bodisco en Catharina Bodisco), koopman, poorter van Amsterdam 27-06-1709, begr. Amsterdam Nieuwe Kerk (graf nr. F 82) 25-05-1725 Bij de begraafintekening van Jacobus wordt als woonadres de Keizersgracht genoemd.
 5. ASIA BERCH ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 08-03-1690 (get. Abraham Bergh en Anna Margarieta Kramer) volgt Vb.
 6. MARIA BERCH ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 21-05-1692 (get. Casparus Schelkens en Maria van Nuijs)
 7. ANNA MARGRIETHA BERCH ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 28-12-1695 (get. Abraham Bergh en Anna Margarieta Kramer) volgt Vc.
 8. LUCRETIA BERCH ged. N.G. Amsterdam Amstelkerk 09-08-1699 (get. Isbrandt Kuyl, Petrus Johannes Cruijpenningh, Susanna Bergh en Cornelia Bergh) volgt Vd.
 9. CORNELIA BERCH ged. N.G. Amsterdam Amstelkerk 09-08-1699, tweeling met Lucretia (get. Isbrandt Kuyl, Petrus Johannes Cruijpenningh, Susanna Bergh en Cornelia Bergh) volgt Ve.

IV..  SUSANNA BERGH (BERGIUS) geb. (van Maartensdijk) 1650, lidmaat N.G. Kerk Utrecht 1667, Susanna wordt dan vermeld als ‘jongedochter’ wonende aan de Springhweg te Utrecht (Utrechts Archief, Lidmaten N.G.G. 1651-1675 410, fo. 60, 24), begr. Amsterdam Zuiderkerk (graf nr. 8 in het doophuis) 12-11-1710, otr. Amsterdam 19-08-1684 (bg. woont op de Utrechtsestraat en heeft weeskamer voldaan op 29-08-1684, br. geadsisteert met Magdalena le Febure, haar moeder en woont op de Nieuwezijds Achterburgwal), tr. Buiksloot 03-09-1684 ISBRANDT ROCH ged. N.G. Amsterdam 09-07-1651 (get. Dircktie Harms en Marritie Leenderts), apotheker, begr. Amsterdam Zuiderkerk (graf letter D nr. 39) 02-10-1724, zn. van Jan Isbrants (Roch) en Marritie Banninghs, hij otr. 1ste Amsterdam 03-07-1676 (bg. geadsisteert met zijn vader Jan Isbrants, br. geadsisteert met Maria Backer, haar moeder en woont in de Kalverstraat), tr. Ouderkerk 19-07-1776 Geertruida Backer ged. N.G. Amsterdam Noorderkerk 07-11-1649 (get. Annegte Houets (?)), dr. van Gerrit Jansz Backer en Maria Born [Amsterdam].

Bij de begraafintekening van Susanna wordt als woonadres de hoek Utrechtsestraat en Keizersgracht genoemd. Bij de intekeningen van Isbrand en o.a. die van zijn dochter Maria en schoonzoon Joannes van de Poll wordt de hoek Utrechtsestraat en Herengracht genoemd. Blijkens de registers van kwijtscheldingen is Roch eigenaar van een huis aan de Herengracht.
Uit het eerste huwelijk van Isbrandt Roch met Geertruijd Backer werden zes kinderen geboren waarvan vijf jong overleden, nl. Maria ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 22-06-1677 en begr. Amsterdam Oude Kerk 10-09-1677, Gerardt ged. N.G. Amsterdam Amstelkerk 16-07-1679 (get. Jan Persijn en Maria Born) en begr. Amsterdam Oude Kerk 28-08-1679, Jan ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 23-10-1680 (get. David Backer en Anna Backer) en begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 10-02-1684 en de tweeling Anna en Geertruijd ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 24-07-1682 (get. Jan Persijn en Susanna Carpit, Jan Backer en Maria Backer) en begr. Amsterdam Oude Kerk 18-08-1682. De enige dochter die de volwassen leeftijd bereikte was Maria ged. N.G. Amsterdam Amstelkerk 19-07-1678 (get. David Backer en Maria Born), otr. Amsterdam 28-07-1702 (bg. ouders dood, geadsisteert met Jan Heckhuijs, zijn neef en woont op de Keizersgracht, br. geadsisteert met IJsbrandt Rogh, haar vader en woont op de Herengracht), tr. 15-08-1702 Adriaan Scharff geb. (van Deventer) 1675, wijnkoper, begr. Amsterdam Oude Kerk 12-08-1724. Op ..-..-17.. maken zij hun huwelijkse voorwaarden op met als getuigen ………..

Uit dit huwelijk:

 1. SUSANNA ROCH ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 16-05-1685 (get. Jan Roch en Magdalena le Febure) volgt V..
 2. ISBRANDT ROCH ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 23-03-1688 (get. Jan Roch en Theodora Verwey), derde stuurman der V.O.C., uitgevaren met het schip Mossel, † Oost-Indië kort voor of op 07-06-1714 (datum uit dienst treding), begunstigde was zijn vader IJsbrand Rogh
 3. MAGDALENA ROCH ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 17-08-1691 (get. Jan Holt en Dirkje Verwey) volgt V..

IV.. Dr. ABRAHAM BERGH geb. (van Maartensdijk) 1650, apotheker in De Slang in de Stilsteeg, poorter van Amsterdam 23-09-1711, begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 04-10-1720, otr. Amsterdam 10-01-1688 (bg. geadsisteert met Magdalena le Febure, zijn moeder en woont op de Oudezijdse Achterburgwal, br. geadsisteert met Jacob de Guyt, haar voogd, ouders dood en woont aan de Singel) ANNA MARGRITA CRAMER ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 14-05-1665 (get. Jasper Barents Cramer en Grietie Pieters Raven), begr. Amsterdam Westerkerk 07-03-1697, dr. van Mr. Hendrick Cramer, chirurgijn en Margrita Tervijst [Amsterdam].

Blijkens het Album Studiosorum 1575-1875 Academae Lugduno Batavae wordt Abraham op 24-02-1662 ingeschreven als student medicijnen aan de Universiteit van Leiden. Hij wordt dan genoemd Abrahamus Bergh Amstelodamensis, 22 jaar. Zijn rector is Arnoldo Syen.
Blijkens de rekening opgemaakt, door de bewindhebbers van de W.I.C. de heren M. Lestevenon en C. Hack, “van de vievres en madriaelen gelaaden in’t schip Leusden schipper Pieter Ras voor Reek: van de Geoct: Westind: Comp: ter Prezidiaele caamer Amsterdam, ten behoeven van de kust van Guinea geconsig: aan den directeur Gen: Pieter Valkenier aldaar den 20 augusto in zee gesijlt” ontving Abraham Bergh, apotheker “over een kist medicamenten f 308.00 .00.” Bron: NA,WIC 1304 Brieven en papieren van Guinea 1723.
In de Oprechte Haerlemsche Courant van 05-09-1769 plaatst Abraham een advertentie voor een apothecars-knegt tegen een “zeer fortabel en raissonabel tractement.”  
Blijkens de begraafintekening overleden twee niet met name genoemde kinderen van Abraham Bergh op jonge leeftijd, nl. Kind van Abraham Bergh en Anna Margrita Cramer op de Nieuwezijdse Agterburgwal, begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 18-03-1693, Kind van Abraham Bergh en Anna Margrita Cramer op de Nieuwezijds Agterburgwal op de hoek van de Stilsteeg begr. Amsterdam Westerkerkhof 19-03-1695.
Zij woonden op de hoek van de Nieuwezijds Achterburgwal (nu: Spuistraat) en de Stilsteeg (nu: Paleisstraat). Blijkens het register van Kwijtscheldingen waren in 1722 Abraham, Magdalena en Cornelis Bergh eigenaren van het huis ‘De Slang’ aan de Stilsteeg. Hieruit kan worden afgeleid dat zij de drie overlevende kinderen ware zodat Anna en Johannes de twee kinderen zijn, die respectievelijk in 1693 en 1695 werden begraven.    

Uit dit huwelijk:

 1. MAGDALENA BERGH ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 19-12-1688 (get. Cornelis Bergh en Magdalena le Febure), Vermoedelijk is deze Magdalena dezelfde als Magdalena Berg die werd begraven in Naarden Grote Kerk 26-02-1762.
 2. Dr. CORNELIS BERGH ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 21-05-1690 (get. Cornelis Bergh en Maria Wijma) Vermoedelijk is deze Cornelis dezelfde als Cornelius Berch Amstelodamensis die blijkens het Album Studiosorum Rheno Traiectinae 1636-1886 in 1720 werd in geschreven bij de Universiteit van Utrecht onder rector Rudolpho Leusden. Nog hetzelfde jaar op 01-06-1720 promoveerde hij blijkens het Album Promotorum in de medicijnen. Zijn proefschrift is getiteld ‘Diputatio Medica Inauguralis de Peripneumonia Exquisita Idiopathica’, promotor was prof. R. Leusden en het proefschrift werd beoordeeld met een A (zeer goed). Vermoedelijk is deze Cornelis dezelfde als Cornelis Berg die werd begraven in Naarden Grote Kerk (op het koor) 23-04-1762.
 3. ANNA BERGH ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 23-02-1692 (get. Cornelis Bergh en Maria Wijma), begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 18-03-1693
 4. ABRAHAM BERGH ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 24-06-1693 (get. Cornelis Bergh en Maria Wijma) Vermoedelijk is deze Abraham dezelfde als Abraham Berg wiens lijk werd uitgevoerd uit het Oude Mannenhuis naar Naarden, blijkens een intekening op 12-11-1770 en Abraham Bargh begr. Naarden Grote Kerk 03-08-1770.
 5. JOHANNES BERGH ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 19-12-1694 (get. Cornelis Bergh en Maria Wijma), begr. Amsterdam Westerkerkhof 19-03-1695

IV.. CORNELIA BERGH geb. (van Maartensdijk) 1653, otr. Amsterdam 22-08-1697 (bg. geadsisteert met Rijk Jansz, zijn vader en woont in de Egelantiersstraat, br. geadsisteert met Cornelis Bergh, haar broer en woont aan de Singel), vermoedelijk is zij dezelfde als Cornelia Barg begr. Naarden Grote Kerk 12-10-1700, tr. Buiksloot 08-09-1697 GERRIT RIJKE (SMIT) ged. N.G. Amsterdam 02-10-1667 (get. Jannetien Thobijas en Geertien Jans), poorter van Amsterdam 14-05-1694, zijdereder, zn. van Rijk Jansz, schoenmaker en Trijntje Jans, hij otr. 2de Amsterdam 22-04-1701 (bg. woont aan de Egelantiersgracht, br. ouders dood, geadsisteert met Dirck de Wolf, haar oom en woont aan de Egelantiersgracht) Sara Sweers ged. N.G. Amsterdam Noorderkerk 24-08-1672 (get. niet vermeld), begr. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 10-12-1715, dr. van Balthasar Sweers en Barbara de Wolf [Amsterdam].

Bij de begraafinschrijving van Gerrit Rijke wordt als woonadres de Egelantiersgracht bij de tweede brug aan de noordzijde genoemd.

IV.. EMMERENTIA NUYTS ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 15-11-1644 (get. Cornelis Nuyts), otr. Amsterdam 10-11-1663 (bg. woont te ’s-Gravenhage en br. woont op de Keizersgracht), otr. ’s-Gravenhage 04-11-1663 (bg. advocaat aan de Hove van Holland en woont te ’s-Gravenhage en br. woont te Amsterdam) Mr. SEGER CRAB ged. N.G. ’s-Gravenhage Grote Kerk 16-03-1639 (get. Johannes Midwith en Geert Jans Boutte), advocaat aan de Hove van Holland, † voor 20-07-1707, zn. van Seger Crab, wijnkoper te ’s-Gravenhage en Magdalena Keun [Utrecht/Amsterdam].

Segers vader was wijnhandelaar in Den Haag. Hij huurde daar van de erven van Mr. Reinier van Raephorst voor zijn handel een zeer grote kelder onder het huis op de hoek van de Hoge Nieuwstraat en de Kneuterdijk. Het huis werd later toegevoegd aan het huis Van Wassenaer-Duivenvoorde. Bron: Die Haeghe Jaarboek 1955, p. 16.
Op 20-07-1707 kocht Emmerentia Nuyts, wed. Mr. Seger Krab een huis en erf aan de Keizersgracht, noordzijde, het zesde huis vanaf de Reguliersgracht van Johan Bouman en Gerard Reesen Janszoon en zijn echtgenote Elisabeth Bouman.

Uit dit huwelijk:

 1. EVERT CRAB ged. N.G. ’s-Gravenhage Kloosterkerk 18-01-1664 (get. Johannes Smidts, Maria le Febure en Catharine Smidts), leeft nog in 1666
 2. SEGER CRAB ged. N.G. ’s-Gravenhage Nieuwe Kerk 11-10-1665 (get. Johannes van der Meyden, Susanna la Febure en Magdalena Crab) volgt V..

IV.. ANTONY DU CAM ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 03-10-1660 (get. Hendrik Cramfer en Anna le Feber), opperkoopman en gezaghebber van Sumatra’s Westkust (1700), woonde te Padang, West-Sumatra, later te Batavia (1725), † ca. 1725, tr. ELISABETH VAN MECHELEN [Batavia].

Uit dit huwelijk (o.a.?):

 1. JAN ANTHONY(SZ) DU CAM geb. (van Batavia) ca. 1690 volgt V..
 2. ANDRIES DU CAM geb. (van Padang) volgt V..
 3. ELISABETH DU CAM volgt V..
 4. ANTHONIA DU CAM volgt V..
 5. ANNA DU CAM volgt V..

IV.. Mr. HENDRIK CRAMFER ged. Amsterdam Zuiderkerk 11-01-1662 (get. Magdalena le Febure en Andries du Cam), juris doctor, commies van de W.I.C. Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, begr. Amsterdam Waalse Kerk 16-07-1722 “legt La O, voor AA nr. 8 onder de 4K steen hg.”, otr. Amsterdam 27-06-1699 (bg. van Amsterdam, oud 37 jr., juris dr., woont in de Amstelkerkstraat, ouders dood, geadsisteert met zijn zwager Barnard Willem ter Borgh en br. van Amsterdam, oud 37 jr., woont op het Rapenburg, geadsisteert met haar vader Guliam Beeldsnijder) ELISABETH BEELDSNIJDER ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 14-10-1661 (get. Ds. Johannes Beeldsnijder en Maria Rottij), begr. Amsterdam Waalse Kerk 27-02-1732, dr. van Guillame Beeldsnijder en Maria IJpensen [Amsterdam].

Bij de begraafinschrijving van Hendrik wordt als woonadres genoemd de Herengracht bij de Rapenburger schutsluis. Bij Elisabeth wordt genoemd de Utrechtsestraat bij de Keizersgracht. Bij de inschrijving van hun dochter wordt als adres genoemd op de hoek van de Peperstraat achter het West Indisch Huis.
Bij K.B. d.d. 04-05-1828 werd Gerard Johannes Beeldsnijder verheven in de Nederlandse adel.
Op 29-10-2008 (Furniture, clocks and decorative arts) en 11-11-2008 (old master paintings) werden bij veilinghuis Sotheby’s te Amsterdam 11 portretten van leden van de familie Beeldsnijder uit de 17de en 18de eeuw aangeboden. De portretten (olieverf op doek) van Gerard Beeldsnijder (1648-1720) en zijn echtgenote Johanna de Penijn (1650-1717) door Zacharias Webber de Jonge werden het hoogst gewaardeerd.

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA CRAMFER ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 10-05-1701 (get. Guill’r Beeldsnijder en Elisabeth Root), begr. Amsterdam Waalse Kerk 07-06-1701 “leyt in het choor onder de bank van de LvAA h gft.”

IV.. MARIA (MARGARETHA) CRAMFER ged. N.G. Amsterdam Oudezijds Kapel 28-09-1664 (get. Pieter de Bitter, commandeur van een vloot), begr. Amsterdam Nieuwe Kerk (eigen graf) 27-12-1717, otr. Amsterdam 18-04-1694 (bg. van Amsterdam, boekhouder, oud 32 jr., woont in de Kalverstraat, ouders dood, geadsisteert met Pieter Noppen en br. van Amsterdam, oud 32 jr., woont in de Kalverstraat, ouders dood, geadsisteert met Andries Roghé) JACOBUS TROM geb. (van Amsterdam) 1663, boekhouder.

Uit dit huwelijk:

 1. …………?

IV.. SUSANNA CRAMFER ged. N.G. Amsterdam Oudezijds Kapel 30-01-1667 (get. Catarijna de Barry en Andries du Cam), otr. Amsterdam 30-09-1690 (bg. van Delft, winkelier, oud 22 jr., woont in de Nes, geadsisteert met zijn moeders consent en br. van Amsterdam, oud 22 jr., woont op de Oudswal (?), ouders dood, geadsisteert met haar broer Mr. Hendrik Cramfer), tr. Buiksloot 15-10-1690 JOANNES VALCK ged. N.G. Delft 10-05-1668 (get. Anthonij Kortebrant en Annetje Roota), winkelier, begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 25-11-1694, zn. van Cornelis Pietersz Valck en Johanna Janss, otr. 2de Amsterdam 26-04-1694 (bg. van Zwolle, vaandrig, oud 34 jr., woont op de Prinsengracht, geadsisteert met zijn vader Dirck ter Burgh en br. van Amsterdam, wed. van Jan Valck woont in de Kalverstraat), tr. Amsterdam 12-05-1697 BERNARD (BARENT) WILLEM TER BORCH ged. N.G. Zwolle 20-05-1662, luitenant, begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 02-08-1724, zn. van Jonker Derck ter Borch, militeerende onder colonel Ittersum en Joanna Bogaert [Amsterdam].

Bij de begraafintekening van Joannes wordt als woonadres de Kalverstraat genoemd. Bij de begraafinschrijving van dochter Johanna Margarita wordt de Stilsteeg (nu: Paleisstraat) genoemd.
Bernard is verwant aan de schilder Gerard ter Borch die eveneens in Zwolle werd geboren. Zijn grootouders waren Bernhart ter Borch, richter te Ootmaersen en Wilhelmina van Voorst (van Ootsmaersen). Bij de begraafintekening van Bernard wordt als woonadres genoemd de Nieuwezijds Achterburgwal genoemd. Bij de inschrijvingen van beide kinderen Ter Borch wordt respectievelijk de Kerkstraat en de Achtergracht genoemd.   

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JOHANNA MARGRITA VALCK ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 18-03-1691 (get. Henricus Cramfer en Aletta van Schinnen (?)), begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 23-03-1691 “voor 5 ½ uur luyden”
 2. JOHANNA MARIA VALCK ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 14-05-1692 (get. Hendrik Cramfer en Maria Cramfer) volgt V..
 3. CORNELIA VALCK ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 10-09-1694 (get. Abraham Valk en Johanna Valk)

Uit het 2de huwelijk:

 1. DIRCK HENDRICK TER BORCH ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 12-02-1698 (get. Dirck ter Borgh en Elisabeth Maria ter Borgh, begr. Amsterdam 07-09-1699 “Kinderlijken”
 2. MARIA SUSANNA TER BORCH ged. N.G. Amsterdam Amstelkerk 25-07-1700 (get. Andries Roghé en Maria Grell), begr. Amsterdam 17-11-1702 “Kinderlijken”

IV.. IDA CRAMFER ged. N.G. Amsterdam Oudezijds Kapel 04-06-1673 (get. Mr. Zegert Crabb en Judith Teyselaar), otr. Amsterdam 13-10-1696 (bg. van Amsterdam, koopman, wednr. van Elsabé de Lange, woont op de Baangracht en br. van Amsterdam, 26 jr. woont in de Kalverstraat, ouders dood, geadsisteert met Rutgert Ridderingh), tr. Amsterdam 04-11-1696 ANDRIES ROGHÉ ged. Luth. Amsterdam 26-07-1663 (get. Jonghr. J. Wellengrebe voor Reynoudt de Smidth en Jofvrouw J. Wellengrebe voor Jofvrouw Helena Owen) koopman, commissaris van de Desolate Boedelkamer van Amsterdam (1693), poorter van Amsterdam 26-02-1684, zn. van Gilles Roghé, koopman, boekhouder en Dorothea van de Poel, hij otr. 1ste Amsterdam 23-08-1686 (bg. van Amsterdam, 24 jr., woont op de Keizersgracht, geadsisteert met zijn moeder Dorothea van de Poel en br. van Amsterdam, 25 jr., woont in de Warmoesstraat, ouders dood, geadsisteert met haar zuster Maria de Lange) Elsabé de Lange geb. (van Amsterdam) 1662 [Amsterdam].

Zijn ouders Gilles Roghé, koopman en Dorothea van de Poel testeerden thuis in Amsterdam op 18-03-1648 voor notaris J. Thielmans (Not. Archief Amsterdam 2108) en wonen dan op de Singel “daar de lelie onder de doornen uythanght”
In de begraafregisters komen vijf inschrijvingen voor van jong overleden, niet bij naam genoemde kinderen van Andries Roghé. Van die inschrijvingen is alleen de inschrijving van dochter Ida vast te stellen. De andere jong overleden worden ingeschreven als: Kind van Andries Roghé, begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 26-06-1708 op de Singel “bij de Lelijsteeg,” Kind van Andries Roghé, begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 09-09-1709 op de Singel “over de Appelmarkt,” Kind van Andries Roghé, begr. Amsterdam “Kinderlijken” 11-12-1711 op de Singel “bij de Buelings sluijs, 52 betaalt, met een slee” en Kind van Andries Roghé begr. Amsterdam Nieuwe Kerk 02-11-1715 op de Singel “an de Bulingsloot, 12 bt.”

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA ROGHÉ ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 17-07-1697 (get. Hendrick Cramfer en Susanna Cramfer) volgt V..
 2. ELSABÉ ROGHÉ ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 05-05-1699 (get. Nicolaas Cramfer en Geertruida Kolsier (?)) volgt V..
 3. IDA ROGHÉ ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 12-08-1700 (get. Jacobus Trom en Maria Margrieta Cramfer), begr. Amsterdam “Kinderlijken” 08-04-1701
 4. EGIDIA ROGHÉ ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 04-12-1701 (get. Bernard Willem ter Borch en Susanna Cramfer)
 5. GILLIS ROGHÉ ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 17-01-1703 (get. Jacobus Trom en Maria Cramfer)
 6. HENDRIK ROGHÉ ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 17-01-1703 (get. Jacobus Trom en Maria Cramfer), † jong
 7. ANDRIES ROGHÉ ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 04-03-1706 (get. Chiprianus Chiprianusz en Catharina Masseus)
 8. NICOLAAS ROGHÉ ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 11-05-1708 (get. Hendrick Cramfer en Elisabeth Beeldsnijder)
 9. ELISABETH ROGHÉ ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 24-07-1709 (get. Hendrik Cramfer en Elisabeth Beeldsnijder), † jong
 10. HENDRIK ROGHÉ ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 27-08-1710 (get. Hendrik Cramfer en Elisabeth Beeldsnijder) volgt V..
 11. ELISABETH ROGHÉ ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 02-08-1713 (get. Jacob Trom en Maria Cramfer) volgt V..
 12. GEERTRUIDA ROGHÉ ged. N.G. Amsterdam Nieuwe Kerk 22-10-1715 (get. Bernard Willem ter Borch en Susanna Cramfer)

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven

Advertentie