Crisson (Cresson)

IV.. JACQUES CRESSON (JACOBUS CRISSON de Oude) ged. N.G. New York 13-09-1665 (get. Nicolaes de la Pleine en Heyltje Aertszen), draaier der W.I. Compagnie, later zilversmid, zilverwinkelier, † Curaçao 28-10-1734, tr. 1ste (Noord-Amerika) MARY WISSELPENNINGH geb. Noord-Amerika, dr. van Reynier Wisselpenningh, (huis)timmerman en Jannetje Snedeker, tr. 2de Curaçao ERNTJE ARENTSZ, † Curaçao 17-03-1714, dr. van Willem Arentsz en Wijndelina Daems [Curaçao].

Zij komen voor op de naamlijst der gereformeerde lidmaten van 1730 op Curaçao en wonen dan in de Breedestraat. Hij was (ook) eigenaar van een huis in de Joodestraat te Willemstad dat hij verhuurde aan Annatje Baerens. Bij testament legateert hij aan zijn zoons Jacob en Hendrik zijn draaibank en alle draaigereedschappen en aan zijn zoon Willem alle gereedschappen van zijn zilversmidswinkel en tot voogden over zijn onmondige kinderen benoemd hij Frederik Eck, Daniel Welshuijsen en Willem Meyer (OAC, Prot. 1727,nr. 128 en 1734, 30-10-1734, opening besloten test. Jacobus Crisson de Oude van 30-10-1730).

Uit het 1ste huwelijk:

 1. MARIA CRISSON geb. Philadelphia volgt V..
 2. JACOBUS CRISSON (de Jonge) geb. Philadelphia 26-12-1696 volgt V..
 3. LYDIA CRISSON geb. Philadelphia 10-02-1699 volgt V..
 4. HENDRIK CRISSON geb. Curaçao 1701 volgt V..

Uit het 2de huwelijk:    

 1. WILLEM CRISSON geb. Curaçao, koopman, zilversmid, zilverwinkelier, begr. Curaçao ..-03-1794
 2. SALOMON CRISSON geb. Curaçao ..-02-1709 volgt V..
 3. WENDELINA CRISSON geb. Curaçao ca. 1710 volgt V..

V.. MARIA CRISSON geb. Philadelphia, † voor 1728, tr. CAREL DE GRAAFF, sergeant der W.I. Compagnie (OAC 1517-3 07-05-1720), schipper (1727) [Curaçao].

Uit dit huwelijk :

 1. MARIA DE GRAAFF volgt VI..
 2. BASTIAAN DE GRAAFF, † Oost-Indië voor 1748
 3. JACOBUS DE GRAAFF, uitlandig in 1748
 4. SYBILLA DE GRAAFF volgt VI..

V.. JACOBUS CRISSON (de Jonge) geb. Philadelphia 26-12-1696, draaier, otr. N.G. Curaçao 14-02-1719 (get. Carel de Graaff en Lucia Pietersz huisvr. van Pieter Claasz Oostdorp) JANNETJE PIETERSZ OOSTDORP geb. Curaçao, dr. van Pieter Claasz Oostdorp, baas-scheepstimmerman, eigenaar plantage Scharloo en Lucia Pietersz Bolderslee [Curaçao].

Zij komen voor op de naamlijst der gereformeerde lidmaten van 1730 op Curaçao en wonen dan in de Windstraat.

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA JACOBA CRISSON ged. N.G. Curaçao 02-05-1728 (get. ………. Pietersz Oostdorp, ……… Snijder Hansz en Judith Helmerdingh)
 2. (ANNA) ELISABETH CRISSON ged. N.G. Curaçao 20-02-1730 (get. Henry Lodewijk Frederik Wilhelm Holman, Anna Maria Rosa Victoria Holman, Gabriël Striddels en Elisabeth van Uytrecht) volgt VI..
 3. CLARA CRISSON ged. N.G. Curaçao 14-06-1731 (get. Frederik Fredericks Sagt en Jannetje Bolderslee) volgt VI..
 4. (CA)TRIJNTJE JUDITH CRISSON ged. N.G. Curaçao 24-09-1733 (get. Lucas Pietersz Oostdorp, jus loco Jan Brink en Margaritha Pietersz Oostdorp, jus loco Judith Helmerdingh) volgt VI..
 5. verm. NICOLAAS DANIËL CRISSON geb. Curaçao ca. 1739, Bij zijn huwelijk in 1764 werd hij aangeduid als ‘jongeman van Curaçao’. Dat was dus zijn eerste huwelijk zodat hij zeer waarschijnlijk rond 1739 is geboren. Zijn vader moet dus geboren zijn uit generatie V. Van die generatie vallen Hendrik en Salomon Crisson af omdat hun kinderen met namen en aantal vaststaan blijkens hun testamenten uit respectievelijk 1782 en 1786. Als mogelijke vaders resteren dan Jacob en Willem Crisson. Van Willem Crisson blijkt uit geen  enkele akte of register van een huwelijk en/of kinderen. Daarmee blijft Jacobus Crisson over. De naam Nicolaas kan dan geplaatst worden in de namentraditie van de familie Oostdorp (de moeder). Nicolaas Daniel noemt zijn (vermoedelijk) oudste zoon Jacobus conform traditie naar zijn vader. volgt VI..

V.. LYDIA CRISSON geb. Philadelphia 10-02-1699, begr. Curaçao 27-06-1787, otr. (N.G.) Curaçao 22-04-1727 (get. Christiaan Bolder, kapitein van De Rotterdam en Maria de Graaf van Philadelphia) PIETER MATTHIJSZN. SLUIJTER (SCHLEUTER) geb. Flensburg, Holstein (Denemarken), koopman, † voor 27-06-1787, zn. van Matthias Schleuter en ………………[Curaçao].

Hij verzoekt de bewindhebbers der W.I.C. bij brief van 31-10-1728 om benoemd te worden tot ‘opsiender over de vreemde vaartuijgen’ na het overlijden van Frans Helwig (NA 1.05.01.02 nr. 208).

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA SLUIJTER ged. N.G. Curaçao 21-03-1728 (get. Carel de Graaff en Maria Crisson) volgt VI..
 2. ELISABETH SLUIJTER ged. N.G. Curaçao 29-05-1730 (get. Hendrik Crisson en Wendelina Crisson), † Curaçao 10-02-1782, begr. Curaçao 11-02-1782
 3. MATTHIAS SLUIJTER ged. N.G. Curaçao 22-07-1732 (get. Wendelina Crisson en Willem Crisson)
 4. PIETER SLUIJTER geb. Curaçao volgt VI..

V.. HENDRIK CRISSON geb. Curaçao 1701, meester-draaier der W.I. Compagnie, sergeant der burgerij, begr. Curaçao 13-03-1774, otr. (N.G.) Curaçao 19-10-1731 (get. Jacobus Crisson en Adriana Kock, wed. van Cornelis Dorcas) ELISABETH EXSTEEN geb. Curaçao 1713, begr. Curaçao 21-02-1771 [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA CRISSON ged. N.G. Curaçao 30-12-1731 (get. Jacobus Crisson Jr. en Margarieta Thiessen), † jong
 2. MARGARITHA CRISSON ged. N.G. Curaçao 30-06-1733 (get. Jan Dam en Anna Catharina Exsteen) volgt VI..
 3. JOHANNES (JACOBUS) CRISSON geb. Curaçao, In het testament van zijn vader wordt hij Johannes genoemd. Zeer waarschijnlijk is die Johannes dezelfde persoon als Johannes Jacobus onder VI.. Deze Johannes Jacobus Crisson heeft als getuige bij zijn huwelijk Hendrik Crisson, volgens deze verwantschaptheorie dus zijn vader. Getuige van de bruid is haar moeder. Doopgetuigen van zijn kinderen zijn dan volgens deze theorie vrijwel allen broers, zusters en zwagers van deze Johannes. volgt VI..
 4. JACOBUS CRISSON geb. Curaçao, Het is zeer waarschijnlijk dat het deze Jacobus is die volgt onder VI.. Dit is gebaseerd op de naamgeving van zijn kinderen en het feit dat de doopgetuigen van zijn kinderen volgens deze theorie vrijwel allen broers, zusters en zwagers van deze Jacobus zijn. volgt VI.. 
 5. JANNETJE CRISSON geb. Curaçao 04-12-1739 volgt VI..  
 6. JURRIAAN JANSZ CRISSON Bij zijn huwelijk heeft als tweede naam Janse. Deze tweede naam is geen patroniem, zijn vader heet immers geen Jan, maar een vernoeming naar Jurriaan Jansz Exsteen, zijn (over)grootvader van moederszijde. volgt VI..
 7. CATHARINA JACOBA CRISSON, begr. Curaçao 08-06-1792

V.. SALOMON CRISSON geb. Curaçao ..-02-1709, koopman, † Curaçao 23-09-1783, begr. Curaçao 24-09-1783 “zeer subiet overleeden”, tr. MARIA CATHARINA KIP begr. Curaçao 11-07-1794 [Curaçao].

Zij is mogelijk (klein)dochter van Joan Kip die op 01-03-1688 werd benoemd tot fiscaal van Curaçao.

Uit dit huwelijk:

 1. JACOBUS CRISSON geb. Curaçao
 2. ANNA MARIA CRISSON geb. Curaçao volgt VI..
 3. MARIA CATHARINA CRISSON geb. Curaçao volgt VI..
 4. JOHANNA WILLEMINA CRISSON geb. Curaçao, Zij was vermoedelijk ongehuwd aangezien zij in 1786, anders dan haar zusters, zonder partner werd vermeld in een akte met betrekking tot de erfenis van hun vader.

V.. WENDELINA CRISSON geb. Curaçao ca. 1710, begr. Curaçao 12-02-1799, tr. JACOB DE GOOIJER † voor 03-03-1774 [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. …………….. DE GOOIJER?

VI.. MARIA DE GRAAFF otr. (N.G.) Curaçao 21-03-1738 (get. …………………………), tr. Curaçao 06-04-1738 PHILIP DE JONGH geb. Bergen op Zoom [Curaçao].

In 1735 wilde Maria de Graaff, nicht van Pieter Sluijter een huwelijk aangaan met Jan Theodoor van den Broek. Dit huwelijk werd verhinderd door bewering dat Van den Broek reeds getrouwd was in Den Haag. Certificaten werden geleverd door Isaacus Kestelanus, predikant te St. George del Mina (Elmina). 

Uit dit huwelijk (o.a.):

 1. MARIA DE JONGH volgt VII..

VI.. SYBILLA DE GRAAFF, tr. CHRISTIAAN BOOM JURRIAANSZN. ged. N.G. Curaçao 01-04-1727 (get. François Franken van Overschie en Anna Catharina Boom), zn. van Jurriaan Boom, schipper en Jacoba Hoppe [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. verm. MARIA BOOM geb. Curaçao ca. 1745, begr. Curaçao “in de zerk van M. Fouro” 28-01-1813, otr. (N.G.) Curaçao 07-06-1765 (get. Christiaan Boom Jurriaanszn. en Geertuida Rijnders, wed. Hendrik Rogge), tr. Curaçao 23-06-1765 REIJNIER RIJNDERS geb. Curaçao ca. 1740, begr. Curaçao, Pietermaai “in de zerk van F.H.  Hansz” 11-02-1811, verm. zn. van Hendrik Rijnders en Catharina van Dijk (Duyck) volgt genealogie Rijnders
 2. verm. JACOBA BOOM geb. Curaçao 02-09-1754, tr. CORNELIS PRONCK ROGGE geb. Curaçao (?) ca. 1750, zeekapitein, † Curaçao, begr. Curaçao, Pietermaai “in de zerk van Petrona Pietie” 26-03-1812, zn. van Hendrik Rogge en Geertruida Rijnders volgt genealogie Rogge

VI.. ANNA ELISABETH CRISSON ged. N.G. Curaçao  20-02-1730 (get. Henry Lodewijk Frederik Wilhelm Holman, Anna Maria Rosa Victoria Holman, Gabriël Striddels en Elisabeth van Uytrecht), otr. 1ste N.G. Curaçao 22-06-1759 (get. Christiaan Striedbeek en Jacoba Bolderslee, huisvr. van Christiaan Striedbeek), tr. Curaçao 08-07-1759 PAULUS SAGT, zn. van Frederik Fredericks Sagt en Jannetje Bolderslee, otr. 2de N.G. Curaçao 20-10-1765 (get. Nicolaas Daniel Crisson en Johanna Schilag, wed. Coenraad Lange) HERMANUS LOOR geb. Sluis, † voor 15-10-1784 [Curaçao].

Uit het 2de huwelijk:

 1. JANNETJE LOOR volgt VII..

VI.. CLARA CRISSON ged. N.G. Curaçao 14-06-1731 (get. Frederik Fredericks Sagt en Jannetje Bolderslee), † Curaçao 09-01-1784, begr. Curaçao 10-01-1784, otr. (N.G.) Curaçao (ten huize van de predikant) 13-07-1764 (get. Carolus van den Bosch en Elisabeth van den Bosch), tr. Curaçao (in de kerk) 29-07-1764 CAREL (CHARLES, CAROLUS) VAN DEN BOSCH geb. Saba (op Sabbath), begr. Curaçao Prot. kerkhof 30-01-1777, zn. van Carolus van den Bosch en …………………………. [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA ELISABETH CRISSON VAN DEN BOSCH geb. Curaçao ca. 1762 volgt VII..
 2. JACOBUS CRISSON VAN DEN BOSCH ged. N.G. Curaçao 04-01-1768 (get. Hermanus Loor en Elisabeth Crisson), † Curaçao 28-09-1778, begr. Curaçao 29-09-1778 Op 15-09-1778 raakte hij ernstig gewond bij de explosie van ’s Landsschip van oorlog Alphen van kapitein George Willem Hendrik baron van der Feltz en overleed 13 dagen later.
 3. JANNETJE MARGARETHA VAN DEN BOSCH geb. Curaçao 01-11-1771, ged. N.G. Curaçao, lijst van ongedateerde dopen (get. Margaretha Verwit Charjé, Jacob Siemensz en Anna Elisabeth van den Bosch) volgt VII..
 4. MARIA CAROLINA VAN DEN BOSCH ged. N.G. Curaçao 07-12-1774 (get. Joseph Simmons, Maria Catharina van den Bosch, Samuel Crisson en Elisabeth Bolderslee) volgt VII..
Ontploffen van het oorlogsschip Alphen in de haven van Curaçao, 1778, Simon Fokke, 1778 - 1779 (Rijksmuseum)

Ontploffen van het oorlogsschip Alphen in de haven van Curaçao, 1778, Simon Fokke, 1778 – 1779 (Rijksmuseum)

VI.. (CA)TRIJNTJE JUDITH CRISSON ged. N.G. Curaçao 24-09-1733 (get. Lucas Pietersz Oostdorp, jus loco Jan Brink en Margaritha Pietersz Oostdorp, jus loco Judith Helmerdingh), begr. Curaçao 23-02-1808, otr. (N.G.) Curaçao 08-08-1756 (get. David Sterlingh en Juffr. Margaretha Oostdorp huisvr. van Godfried Ritgers) PIETER SLUIJTER geb. Curaçao, † Curaçao 27-09-1782, begr. Curaçao 28-09-1782, zn. van Pieter Matthijszn. Sluijter, koopman en Lydia Crisson [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MATTHIAS SLUIJTER geb. Curaçao 24-11-1755 volgt VII..
 2. JANNETJE CRISSON SLUIJTER, begr. Curaçao 14-02-1772 (jong)
 3. JANNETJE ELISABETH SLUIJTER  ged. N.G. Curaçao, lijst van ongedateerde dopen met aantekening “waarschijnlijk 6 jaar in 1774” (get. Johannes Crisson en Maria Elisabeth Sagt) volgt VII..
 4. NICOLAAS OOSTDORP SLUIJTER ged. N.G. Curaçao 30-05-1769 (get. Hermanus Loor en Anna Elisabeth Crisson) volgt VII..

VI.. NICOLAAS DANIËL CRISSON geb. Curaçao ca. 1739, portier van de burgerij, † Curaçao 30-10-1778, begr. Curaçao 31-10-1778, otr. (N.G.) Curaçao 06-09-1764 (get. Barend Defore Janszen, Anna Margaretha Croes, wed. van Jan Hellinghuijsen) MARGARETHA VERWIT CHARJÉ geb. Curaçao, dr. van Johannes Charjé en Jacoba Croese, zij otr. 2de Curaçao (N.G.) 03-05-1782 (get. Frans Willem Charjé en Susanna Boudewijn, geb. Charjé) Johann Wollehage geb. Apenrade, Holstein (Denemarken) [Curaçao].     

Het paar Wollehage-Charjé ging op dezelfde dag in ondertrouw als Marcus Jansen Cruger en Lucia Jacoba Oostdorp.

Uit dit huwelijk :

 1. JACOBUS CRISSON ged. N.G. Curaçao 23-07-1769 (get. Borchard Specht en Susanna Hellinghuijsen)

VI.. MARIA SLUIJTER ged. N.G. Curaçao 21-03-1728 (get. Carel de Graaf en Maria Crisson) begr. Curaçao 21-01-1809, otr. (N.G.) Curaçao (ten huize van de predikant) 26-03-1751 (get. Christiaan Boom en Wendelina Crisson, huisvr. van Jacob de Gooijer) tr. Curaçao 12-04-1751 THOMAS WILLIAMS STRIEBEEK ged. N.G. Curaçao 22-01-1732 (get. Gerrit van der Weyden en Anna Catharina Boom), zn. van Johannes Striebeek en Anna Williams [Curaçao].

De naam komt ook voor als Stridbeek en Striedbeek.

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA WILLIAMS STRIEBEEK ged. N.G. Curaçao 26-03-1752 (get. Johannes Striebeek, Lydia Crisson en Maria de Graaff)
 2. verm. LYDIA STRIEBEEK geb. Curaçao 04-06-1760, † Curaçao (stadsdistrict) 13-06-1846
 3. PIETER JACOBUS CRISSON STRIEBEEK ged. N.G. Curaçao 16-08-1763 (get. Willem Pabest, Neeltje Vermeulen, wed. van Jacob Stoel)
 4. verm. JOHANNES STRIEBEEK, tr. ANNA MARIA CRAANE verm. ged. N.G. 22-08-1769 (get. Jan Uldrick Meyer en Anna Maria de Windt), dr. van Jan Crane en Anna Ellis

VI.. MARGARITHA CRISSON ged. N.G. Curaçao 30-06-1733 (get. Jan Dam en Anna Catharina Exsteen), † Curaçao, begr. Curaçao 15-02-1770, otr. (N.G.) Curaçao 30-11-1755 (get. Johanna Evertsz en Catharina Exsteen, wed. Jan Dam), tr. Curaçao 30-11-1755 HENDRIK EVERTSZ geb. Curaçao, korporaal der ruiterij, begr. Curaçao 03-06-1770, zn. van Johannes Evertsz, eigenaar plantage Koningsplein (Ruiterkwartier) en Elisabeth Harris [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ELISABETH GEERTRUIDA EVERTSZ volgt VII..

VI.. JOHANNES JACOBUS CRISSON geb. Curaçao, † Curaçao 07-07-1805, begr. Curaçao “van de sociëteit”,  otr. N.G. Curaçao (ten huize van de wed. Claas Visser buiten de poort) 11-04-1760 (get. Hendrik Crisson, Maria Elisabeth Huyblingh, wed. Claas Visser), tr. Curaçao (aan huis) 20-04-1760 ELISABETH VISSER geb. Curaçao, dr. van Claas Visser en Maria Elisabeth Huyblingh [Curaçao].

Uit dit huwelijk :

 1. CLAAS CRISSON ged. N.G. Curaçao 04-11-1763 (get. Jacobus Crisson, Catharina Lackrum, wed. van Willem Visser Claaszn)
 2. JOHANNA MARGARETHA CRISSON geb. Curaçao 24-05-1767, ged. N.G. Curaçao  21-06-1768 (get.  Jurriaan Jansz Crisson en Catharina Jacoba Crisson), † Curaçao (stadsdistrict) 04-12-1845
 3. HENDRIK CRISSON ged. N.G. Curaçao 15-10-1769 (get. August Leberegt Statius Muller en Perina de Mey, huisvr. van Jurriaan Crisson) volgt VII..
 4. JURRIAAN CRISSON, begr. Curaçao 09-11-1772 (jong)
 5. JACOBUS CRISSON ged. N.G. Curaçao 12-09-1773 (get. Jacobus Crisson en Maria Elisabeth Huyblingh) volgt VII..
 6. JANNETJE CRISSON ged. N.G. Curaçao 29-10-1775 (get. August Leberegt Muller M.D. en Jannetje Crisson)
 7. COENRAAD VISSER CRISSON ged. N.G. Curaçao 30-05-1779 (get. Jacobus Crisson en Maria Elisabeth Crisson)

VI.. JACOBUS CRISSON geb. Curaçao, tr. ANNA MARIA FEIJKEN, † Curaçao 02-08-1804, begr. Curaçao 03-08-1804 [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ELISABETH CRISSON ged. N.G. Curaçao 18-12-1763 (get. Jurriaan Crisson en Anna Franken van Overschie, wed. van B. Holtman), † jong
 2. PIETER CRISSON ged. N.G. Curaçao 04-12-1768 (get. Bartholomeus Holtman, Margaretha Verloo, wed. van Dirk Rasmijn) volgt VII..
 3. JOHANNA ELISABETH CRISSON ged. N.G. Curaçao 25-01-1774 (get. August Leberegt Muller M.D. en Perina Crisson, geb. De Mey)
 4. JURRIAAN CRISSON ged. N.G. Curaçao 29-10-1775 (get. Jurriaan Crisson en Perina Crisson, geb. De Mey), begr. Curaçao 13-08-1792 “Jurriaan Crisson Jacobuszn.”
 5. ELISABETH CRISSON ged. N.G. Curaçao 23-02-1777 (get. August Leberegt Muller en Jannetje Crisson)
 6. JOHANNES CRISSON ged. N.G. Curaçao, lijst van ongedateerde dopen (get. Jurriaan Jansz Crisson en Catharina Jacoba Crisson)

VI.. JANNETJE CRISSON geb. Curaçao 04-12-1739, † 12-03-1788, begr. Curaçao 12-03-1788, otr. 1ste (N.G.) Curaçao (ten huize van de predikant) 07-03-1759 (get. Hendrik Crisson en Leentje Seep, huisvr. van Jan G. Bomgart), tr. Curaçao 23-03-1759 MARINUS ARENDS SEEP geb. Curaçao, zn. van Christiaan Seep (Zeepe) en Petronella Arends (Arentsz), tr. 2de (voor de secretaris) Curaçao 03-12-1769 Dr. AUGUST LEBEREGT STATIUS MULLER geb. Leeuwarden 14-11-1743, medicinae doctor, vanaf 1797 landsdrukker (De Curaçaosche Courant), † Curaçao ……………., zn. van Ds. Christoph Anton Muller, Luth. predikant en Maria Philippina Franken [Curaçao].

Uit het 2de huwelijk:

 1. MARIA PHILIPPINA MULLER geb. Curaçao 24-08-1770, ged. Luth. Curaçao 09-09-1770 (get. Ds. Johann Georg Muller en Catharina Jacoba Crisson) volgt VII..
 2. HENDRIK AUGUST (STATIUS) MULLER geb. Curaçao 01-02-1772, ged. Luth. Curaçao 23-02-1772 (get. Jurriaan Crisson en Susanna Elisabeth Muller, geb. Van Schagen) volgt VII..
 3. ELISABETH CHRISTIANA MULLER geb. Curaçao 09-10-1773, ged. Luth. Curaçao 31-10-1773 (get. Christiaan Puls en Elisabeth Crisson, geb. Visser) volgt VII..
 4. CHRISTOPH ANTON MULLER geb. Curaçao 04-03-1775, ged. Luth. Curaçao 26-03-1775 (get. Roeloff Meiboom en Perina Crisson, geb. De Mey), † Curaçao 04-11-1776
 5. PHILIP LODEWIJK STATIUS MULLER geb. Curaçao 04-06-1776, ged. Luth. Curaçao 21-07-1776 (get. Jacobus Crisson en Anna Hirschfeld, geb. Steeling), † Heusden 03-04-1816
 6. ANNA SOPHIA MULLER geb. Curaçao 19-09-1777, ged. Luth. Curaçao 12-10-1777 (get. Johannes Jacobus Crisson en Elisabeth Geertruida Evertsz) volgt VII..
 7. CATHARINA MARGARITHA HEDWIG MULLER geb. Curaçao 10-11-1778, ged. N.G. Curaçao 06-12-1778 (get. Roelof Meyboom en Perina Crisson, geb. De Mey), † Curaçao 29-06-1779
 8. CATHARINA JACOBA MULLER geb. Curaçao 18-03-1780, ged. N.G. Curaçao 09-04-1780 (get. George Christiaan Muller en Catharina Schonenboom, wed. van Andries Smith),  volgt VII..

VI.. JURRIAAN JANSZ CRISSON geb. Curaçao, koopman (firma Rigters & Crisson), raad van Curaçao, kapitein der burgerij (1783), eigenaar plantages Rust, Eenzaamheid en Mount Vernon, † Curaçao ca. 1790, otr. (N.G.) Curaçao 30-07-1769 (get. Hendrik Crisson, Elisabeth Exsteen, huisvr. van Hendrik Crisson, Wigboldus Rijninck en zijn huisvr. Anna Sibilla Sophia Lupke), tr. Curaçao 06-08-1769 PERINA DE MEY geb. Curaçao ca. 1745, † Curaçao 27-12-1812, dr. van Lourens de Mey en Jannetje Brugman [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. HENRIËTTE CRISSON geb. Curaçao 21-10-1775, ged. N.G. Curaçao 21-01-1776 (get. Johannes Jacob Crisson en Anna Sebella Sophia de Mey) volgt VII..
 2. LOURENS DE MEY CRISSON geb. Curaçao 16-01-1778, ged N.G. Curaçao 15-02-1778 (get. Matthias de Mey en Catharina Jacoba Crisson), koopman te Suriname, † Suriname 04-10-1831 (CC 10-12-1831, overleden te Suriname de weledele heer …)

VI.. ANNA MARIA CRISSON geb. Curaçao, † Curaçao 15-03-1830, begr. Curaçao, Port. kerkhof Overzijde 16-03-1830, otr. (N.G.) Curaçao 01-02-1781 (get. Hendrik Meyer Dithloffsz en Maria Herring, huisvr. van Lourens Vos), tr. Curaçao 17-02-1781 DIRK BARENDS (BEERENS) geb. Workum, † voor 21-01-1801 [Curaçao].

VI.. MARIA CATHARINA CRISSON geb. Curaçao, begr. Curaçao 29-04-1800, otr. N.G. Curaçao 05-03-1779 (get. Herman Jan te Paske en Anna Sophia Muskus) SAMUEL HILL (HIEL) geb. Curaçao, zn. van Samuel Hill en Anna Bolderslee [Curaçao].

De naam Hill wordt ook als Hiel geschreven.

Uit dit huwelijk:

 1. SAMUEL CRISSON HIEL ged. N.G. Curaçao 04-09-1782 (get. Jacobus Crisson Salomonszn. en Jannetje Hill, huisvr. van Cornelis Raven Richardzn.), † Curaçao (stadsdistrict) 12-10-1843
 2. MARIA SANDRINA HIEL geb. Curaçao 19-08-1785, ged. N.G. Curaçao 25-08-1785 (get. Dirk Barends, Johann Christoph Schüler, Anna Maria Crisson en Johanna Wilhelmina Crisson), † Curaçao 11-03-1806, begr. Curaçao 12-03-1806
 3. JANNETJE HIEL ged. N.G. Curaçao 22-10-1793 (get. Richard Raven de Jonge, Hendrikje Raven, ……………… (?) en Jannetje ……………. (?)

VII.. MARIA DE JONGH geb. Curaçao, † na 13-02-1810, otr. N.G. Curaçao (buiten de poort) 27-04-1764 (get. bg Jacob Pietersz Hill en Anthonia Bolderslee en br. Christiaan Boom en de wed. van Jacob de Gooyer), tr. Curaçao (aan huis) 06-05-1764 POULUS HILL (HIEL) geb. Curaçao, † voor 13-02-1810, zn. van Samuel Hill en Anna Bolderslee [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. verm. ANNA (ANNETJE) HIEL geb. Curaçao 23-01-1765 volgt genealogie Hill & Raven
 2. PHILIP DE JONGH HIEL ged. N.G. Curaçao 06-06-1769 (get. Richard Hiel en Maria Govertsz Smit)
 3. MARIA DE GRAAF HIEL ged. N.G. Curaçao, lijst van ongedateerde dopen (get. Johannes Hill en Barbara Elisabeth Striebeek), tr. JACOB HENDRIK HOPPE volgt genealogie Hill & Raven
 4. MAGTELD POULINA HIEL ged. N.G. Curaçao 29-05-1774 (get. Johannes Matthias Gahne, Anna Turp en Magteld Bolderslee, wed. van Michiel Fortin), tr. LOURENS RAVEN volgt genealogie Hill & Raven
 5. SAMUEL HIEL ged. N.G. Curaçao 20-10-1776 (get. Johannes Matthias Gahne en Maria Elisabeth Sagt, huisvr. van Lodewijk Charjé), begr. Curaçao “op de plantage van de wed. Louis Monge” (Buena Vista (a) Goedgezicht) 14-10-1812
 6. JACOBUS DE GRAAF HIEL ged. N.G. Curaçao 01-02-1779 (get. Johannes Matthias Gahne en Anna Turp)
 7. WIJNDELINA HIEL ged. N.G. Curaçao 03-04-1781 (get. Cornelis Raven Richardzn. en Jannetje Hiel), † 11-08-1782, begr. Curaçao 11-08-1782
 8. JACOB PIETERSZ HIEL ged. N.G. Curaçao 31-08-1783 (get. Richard Raven Jr. en Anna Hill)
 9. JAN DE JONGH HIEL geb. Curaçao 11-12-1785, ged. N.G. Curaçao 01-01-1786 (get. Johannes Matthias Gahne en Anna Turp)
 10. WIJNDELINA DE GOIJER HILL ged. N.G. Curaçao 05-01-1789 (get. Philip de Jongh Hiel en Christina Dorcas Eylbracht), † Curaçao 12-02-1810, begr. Curaçao 13-02-1810

VII.. JANNETJE LOOR tr. JOHAN CHRISTIAAN GRANDEMAN [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. HERMAN LOOR GRANDEMAN ged. Luth. Curaçao 15-10-1784 (get. Jan Hendrik Grandeman en Elisabeth Crisson, wed. van Hermanus Loor)
 2. JOHAN CHRISTIAAN GRANDEMAN geb. Curaçao 18-12-1785, ged. N.G. Curaçao 08-01-1786 (get Jan Hendrik Rooden en Anna Sophia Rooden)
 3. ANNA MARIA ELISABETH GRANDEMAN ged. N.G. Curaçao 08-03-1789 (get. Evert de Veylder en Elisabeth Snijder Hansz)
 4. HERMANUS LOOR GRANDEMAN geb. Curaçao 18-10-1792, ged. N.G. Curaçao 30-10-1792 (get. Willem Hendrik Bergh en Anna Elisabeth Crisson, wed. van Hermanus Loor)
 5. ANNA MARIA ELISABETH GRANDEMAN geb. Curaçao 05-10-1795, ged. N.G. Curaçao 26-03-1796 (get. Willem Hendrik Bergh en Leonora Bergh, geb. De Lange)

VII.. ANNA ELISABETH CRISSON VAN DEN BOSCH geb. ca. 1762, † Curaçao (stadsdistrict) 22-12-1838, tr. CHRISTIAAN KOOP † voor 1838 [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNA (PERLE) KOOP ged. Luth. Curaçao 06-02-1785 (get. Johanna Crisson en Elisabeth Crisson), tr. 1ste JACOB PIETERSZ HIEL ged. N.G. Curaçao 31-08-1783 (get. Richard Raven Jr. en Anna Hill), † Curaçao 28-05-1810, begr. Curaçao 29-05-1810, zn. van Poulus Hiel en Maria de Jongh, tr. 2de EVERT ALLIS
 2. CLARA ARIËTTE KOOP geb. Curaçao 07-07-1789, ged. N.G. Curaçao 04-08-1789 (get. Johannes Matthias Gahne en Anna Turp)
 3. JACOBUS DIRKSZ KOOP ged. N.G. Curaçao 28-05-1792 (get. Roeloff Dirksz Tobel en Jannetje Margaretha van den Bosch),† Curaçao (stadsdistrict) “overleden in het Piscalar door de Policie” 19-12-1854, tr. Curaçao (stadsdistrict) 23-12-1840 ANNA CATHARINA BOOM geb. Curaçao 16-09-1802, ged. Luth. Curaçao 21-10-1802 (get. Jacob Bontekoe Hoppe en Pieternella Johanna Hoppe), † Curaçao (stadsdistrict) 22-04-1872, dr. van Jacob Exsteen Boom Christiaanszn. en Maria Elisabeth Scholten, zij tr. 1ste Curaçao (stadsdistrict) 24-11-1822 Matthias Pabest Salsbach ged. N.G. Curaçao 20-03-1792 (get. Jan Bontekoe Hoppe en Belia Pabest), zn. van David Philip Salsbach en Catharina Pabest
 4. ANDRIES KOOP geb. Curaçao ca. 1792, † Curaçao (stadsdistrict) 06-01-1836
 5. GEERTRUIDA KOOP ged. N.G. Curaçao 25-10-1795 (get. Pieter Koop en Engeltje Boode), † Curaçao (stadsdistrict) 13-09-1856
 6. CHRISTIAAN HENDRIK KOOP ged. Luth. Curaçao 14-02-1799 (get. Sebastiaan Marquart en Elisabeth Jacoba Geselle)

VII.. JANNETJE MARGARETHA VAN DEN BOSCH geb. Curaçao 01-11-1771, ged. N.G. Curaçao, lijst van ongedateerde dopen (get. Margaretha Verwit Charjé, Jacob Siemensz en Anna Elisabeth van den Bosch), vroedvrouw, † Curaçao (stadsdistrict) 16-12-1849, tr. ANDRIES JANSEN [Curaçao].

De naam wordt ook als Jansz geschreven.

Uit dit huwelijk:

 1. CHRISTIAAN HENDRIK JANSEN ged. Luth. Curaçao 12-04-1795 (get. Hendrik Herman en Elisabeth Jacoba Geselle), † Curaçao (3de district) 28-05-1875, , otr. 1ste (N.G.) Curaçao 22-05-1818 (get. bg. Jannetje Margaretha van den Bosch, wed. van Andries Jansen, Nicolaas Exsteen Boom en br. Elisabeth Jacoba Geselle en Johannes Lourens Schoonewolff), tr. Curaçao (in de kerk) 07-06-1818 ANNA CHRISTINA BOOM geb. Curaçao 18-08-1801, ged. Luth. Curaçao 19-04-1802 (get. Jurriaan Boom Ns. Zoon en Florentia Elisabeth Reedijk, geb. Vrolijk), † Curaçao (stadsdistrict) 26-02-1845, dr. van Nicolaas Exsteen Boom en Pieternella Geertruida Paesch, tr. 2de Curaçao (stadsdistrict) 24-01-1849 CATHARINA BOOM geb. Curaçao 25-02-1811, ged. Luth. Curaçao 28-03-1811 (get. Timpi Paesch en Helena Stern), dr. van Nicolaas Exsteen Boom en Pieternella Geertruida Paesch [Curaçao].
 2. CLARA JOHANNA FREDERICA JANSEN geb. Curaçao 07-08-1796, ged. N.G. Curaçao 04-09-1796 (get. Anthony Va……………… en Maria Catharina Geselle, huisvr. van Jacob Striebeek), † Breda 01-11-1877, tr. 1ste JOHAN FREDERIK DETTINGMEIJER, † Batavia 11-02-1833, tr. 2de Batavia 16-11-1834 FRIEDRICH RESNER geb. Neuren, Bohemen 27-12-1800, 1ste commies bij het postkantoor te Batavia, N.G., † Breda 28-03-1882, Zij woonden eerst in Batavia. Na Resners pensionering vestigde het paar zich in 1855 met hun drie  kinderen in Breda. Vanaf 1860 woonden zij enige tijd in Brussel. Hun zoon Frederik Joseph Resner repatrieerde na zijn pensionering als kapitein O.I. Leger met zijn gezin en vestigde zich eveneens in Breda (Princenhage).
 3. JOHANNA MARIA ELISABETH JANSEN geb. Curaçao 21-04-1799, ged. Luth. Curaçao 09-06-1799 (get. Johan Gotlieb George Scarbow en Elisabeth Scarbow, geb. Rooden)
 4. JOHANNA CAROLINA ELISABETH JANSEN ged. Luth. Curaçao 03-05-1801 (get. Johan Gotlieb George Scarbow, Johann Philip Nieuweel von Schmidt en Elisabeth Scarbow, geb. Rooden)

VII.. MARIA CAROLINA VAN DEN BOSCH ged. N.G. Curaçao 07-12-1774 (get. Joseph Simmons, Maria Catharina van den Bosch, Samuel Crisson en Elisabeth Bolderslee), tr. PIETER KOOP

Uit dit huwelijk:

 1. CHRISTIAAN PIETER KOOP ged. N.G. Curaçao 16-11-1797 (get. Jacobus Bolwig en Jacoba Catharina Meyns)

VII.. MATTHIAS SLUIJTER geb. Curaçao 24-11-1755, varend cadet (1786), zeeman, N.G., † Curaçao 12-01-1827, begr. kerkhof Overzijde 13-01-1827 (lijst van op Curaçao overleden blanke personen 1827-28, OAC-II 2.10.01, 3835), otr. (N.G.) Curaçao 29-12-1786 (get. bg. Willem Hendrik Bergh en br. Leonora de Lange) ANNA HELENA WEEGER geb. Curaçao 1755, begr. Curaçao, kerkhof Pietermaai 22-01-1824, dr. van Johann Heinrich Weeger en Maria Elisabeth Lemm [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MATTHIAS SLUIJTER geb. Curaçao 24-11-1787, ged. N.G. Curaçao 18-12-1787 (get. Willem Hendrik Bergh en Leonora de Lange)
 2. MARIA ELISABETH SLUIJTER geb. Curaçao 28-12-1789, ged. N.G. Curaçao 02-02-1790 (get. Gotlob Werner en Johanna Hoornman, geb. Kock), † Curaçao (stadsdistrict) 06-11-1865, otr. (N.G.) Curaçao (ten huize van de predikant) 24-08-1810 (get. Nicolaas Oostdorp Sluijter en Leonora de Lange, wed. van Willem Hendrik Bergh), tr. Curaçao 09-09-1810  JURRIAAN VROLIJK geb. Curaçao 04-08-1789, ged. N.G. Curaçao 06-09-1789 (get. Roelof Dirkse Tobel, Johanna Elisabeth Tobel, Jochem Paesch en Catharina Paesch, geb. Pietersz), zeeman, † Curaçao (stadsdistrict) 28-09-1848, zn. van Dirk Adriaansz (Arends) Vrolijk en Neeltje Olsen [Curaçao].
 3. JACOBUS CRISSON SLUIJTER ged. N.G. Curaçao 28-08-1792 (get. Jacobus Striebeek en Johanna Hoornman, geb. Kock), begr. Curaçao, kerkhof Pietermaai 28-05-1829
 4. TRIJNTJE JUDITH CRISSON SLUIJTER geb. Curaçao 02-04-1797 ged. N.G. én Luth. Curaçao 14-02-1798 (get. Marten Welbroek en Elisabeth Muller, huisvr. van Leendert Gerwes)

VII.. JANNETJE ELISABETH SLUIJTER geb. ca. 1768, ged. N.G. Curaçao, lijst van ongedateerde dopen, notitie “waarschijnlijk 6 jaar in 1774” (get. Johannes Crisson en Maria Elisabeth Sagt), † Curaçao (Pietermaai 1ste wijk) 07-04-1838, otr. (N.G.) Curaçao 09-12-1796 (get. bg. Nicolaas Hendrik Womberg en Anna Margaretha de Windt, huisvr. v. Abraham Plaate en br. Abraham Plaate en Cathrijntje Judith Crisson, wed. van Pieter Sluijter), tr. Curaçao 25-12-1796 CHRISTOPH FRIEDRICH FREUND geb. Stitworp, Voor-Pommeren, houder van een tapperij te Willemstad en houder van een kegelbaan op Pietermaai, † Curaçao (stadsdistrict) 04-12-1839 [Curaçao].

De naam komt ook voor als Frindt en Vrind. Bij de aanslag van 1828 werd hij aangeslagen voor de huizen Pietermaai 120 en 196 (OAC-II 1584).  

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA SOPHIA FREUND geb. Curaçao 04-10-1797, ged. N.G. én Luth. Curaçao 30-01-1798 (get. Nicolaas Hendrik Womberg, Anna Margaretha de Windt, huisvr. van Abraham Plaate), † Curaçao 06-09-1799, begr. Curaçao 07-09-1799
 2. NICOLAAS FREDERIK FREUND geb. Curaçao 26-06-1799, ged. N.G. én Luth. Curaçao 16-07-1799 (get. de vader en Nicolaas Oostdorp Sluijter)
 3. JOHAN FREDERIK FREUND geb. Curaçao 20-06-1800, ged. N.G. Curaçao 15-07-1800 (get. Johan Hendrik Bril), † Curaçao 19-06-1805, begr. Curaçao 20-06-1805
 4. JOHAN FRIEDRICH FREUND ged. Luth. Curaçao 25-08-1807 (get. Nicolaas Schleuter (Nicolaas Oostdorp Sluijter)), visser, prot., † Curaçao 24-01-1828 (lijst van op Curaçao overleden blanke personen 1827-28, OAC-II 2.10.01, 3835)

VII.. NICOLAAS OOSTDORP SLUIJTER ged. N.G. Curaçao 30-05-1769 (get. Hermanus Loor en Anna Elisabeth Crisson), † Curaçao (Pietermaai 2de wijk 130) 05-09-1839 (get. Jacobus Martis Dania en Martis Nicolaas Lourensz), tr. MALIJN WILLENBURG [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ENGELINA MARIA SLUIJTER geb. Curaçao 26-04-1800, hoedenmaakster, † Curaçao (stadsdistrict) 12-01-1882, relatie met COENRAAD JYCKLE geb. Curaçao 13-07-1811, Prot., † Curaçao (stadsdistrict) 26-05-1854, zn. van Godlieb Jyckle en Helena Welvaren van der Dijs [Curaçao].

VII.. ELISABETH GEERTRUIDA EVERTSZ geb. Curaçao, † Curaçao 04-08-1820, tr 1ste Curaçao JAN KRUL geb. Leipzig, tr. 2de Curaçao JOHAN PHILIP NIEUWEEL VON SCHMIDT geb. 14-07-1771, militair ambtenaar, magazijnmeester der art. (1824), † Curaçao (stadsdistrict) 17-12-1833 [Curaçao]. 

Uit het 2de huwelijk:

 1. JOHANNES HENDRIK COENRAAD NIEUWEEL VON SCHMIDT ged. Luth. Curaçao 03-04-1799 (get. Jurriaan Crisson en Martha Derido Muller, geb. Ruel)
 2. JOHAN RUDOLPH NIEUWEEL VON SCHMIDT geb. Curaçao 06-03-1801, ged. N.G. Curaçao 27-04-1801 (get. Johann Rudolf Lauffer en Martha Derido Ruel)

VII.. HENDRIK CRISSON ged. N.G. Curaçao 15-10-1769 (get. August Leberegt Statius Muller en Perina de Mey, huisvr. van Jurriaan Crisson), tr. Curaçao (voor de secretaris) 01-04-1787 ISABELLA WELSHUIJSEN geb. Curaçao, zij otr. 1ste (N.G.) Curaçao 24-08-1781 (get. bg. Claas Schotborgh Houtvat en Willemina Webb, wed van Johannes Houtvat en br. Barend Veeris en Aaltje Houtvat, huisvr. van Jan de Veylder), tr. Curaçao 02-09-1781 Isaac Willet Hunt geb. Middletown, New Jersey [Curaçao]. 

Uit dit huwelijk :

 1. ANNA MARIA CRISSON ged. N.G. Curaçao 11-08-1787 (get. Jacobus Crisson en Aaltje de Veylder, geb. Houtvat)
 2. WILHELMINA PIETERNELLA CRISSON geb. 02-04-1789, ged. N.G. Curaçao 28-04-1789 (get. Bartholomeus Rijke en Wilhelmina Crisson, geb. Welshuijsen), † Curaçao 24-04-1830, begr. Curaçao, Prot. kerkhof Pietermaai 25-04-1830 “van de sociëteit Welmenendheid” , otr. (N.G.) Curaçao (ten huize van de predikant) 06-03-1807 (get. Johan Cornelis Godfried en Maria Gisberta Cambiaso) tr. Curaçao (in de kerk) 22-03-1807 CORNELIS HERMANUS (HIERONYMUS) LOURENS VAN SOESBERGEN VAN BENTHEM ged. Luth. Curaçao 29-04-1787 (get. Johan Godfried Cornelis Westen en Maria de Winger, huisvr. van J.G.C. Westen), zn. van Cornelis van Benthem en Anna Maria Cornelia de Witt [Curaçao].    

VII.. JACOBUS CRISSON Johanneszn., tr. Curaçao (voor de secretaris) 08-07-1798 JANNA HENDRICA BRINKMAN ged. N.G. Curaçao 17-03-1776 (get. Abraham Gijsbert Veeris en Margaretha Craneveldt, huisvr. van Pieter Prince), dr. van Jan Hendrik Brinkman en Maria Anna Solicoffer [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNA ELISABETH CRISSON ged. Luth. Curaçao 03-11-1799 (get. Coenraad Visser Crisson en Margaretha Geertruida Prince), † Curaçao 28-01-1801, begr. Curaçao 29-01-1801
 2. JAN HENDRIK CRISSON ged. Luth. Curaçao 28-02-1803 (get. August Leberegt Statius Muller), † Curaçao 07-08-1805, begr. Curaçao 08-08-1805
 3. JOHANNA CRISSON geb. Curaçao 10-12-1807, ged. N.G. Curaçao 10-04-1808 (get. Willem Prince en Jannetje van der Velde), † Curaçao (stadsdistrict) 23-10-1881
 4. JAN HENDRIK CRISSON geb. Curaçao 09-10-1810, ged. N.G. Curaçao 05-12-1810 (get. Simon en Susanna Maria Solicoffer, wed. van J. Hendrik Mayer), † Curaçao (stadsdistrict) 06-12-1850, tr. Curaçao (stadsdistrict) 08-11-1837 LEONORA CATHARINA GOUVERNEUR geb. Curaçao 1804, † Curaçao (stadsdistrict) 07-03-1869, dr. van Nicolaas Gouverneur en Dorothea Pieternella Yrausquin
 5. PERINA ELISABETH CRISSON geb. Curaçao 10-10-1813, ged. N.G. Curaçao 23-11-1813 (get. Johann Philip Nieuweel von Schmidt, Cornelis Jacobus de Windt, Johanna Margaretha Crisson en Catharina Jacoba de Windt, geb. Muller)
 6. HERMAN SOLICOFFER CRISSON geb. Curaçao 29-01-1817, ged. N.G. Curaçao 12-03-1817 (get Lucas Hansz en Anna Sophia Muller, wed. van Heshusius)
 7. JACOBUS JOHANNES CRISSON ged. … Curaçao 28-12-1820 (get …………)

VII.. PIETER CRISSON ged. N.G. Curaçao 04-12-1768 (get. Bartholomeus Holtman, Margaretha Verloo, wed. van Dirk Rasmijn), † Curaçao 13-06-1788, begr. Curaçao 14-06-1788, otr. (N.G.) Curaçao 09-11-1787 (ten huize van Jacob Crisson, get. Jacob Crisson en Aaltje Houtvat) WILHELMINA DURER WEBB WELSHUIJSEN begr. Curaçao 28-03-1796 [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ………………… CRISSON?

VII.. MARIA PHILIPPINA MULLER geb. Curaçao 24-08-1770, ged. Luth. Curaçao 09-09-1770 (get. Ds. Johann Georg Muller en Catharina Jacoba Crisson), † Curaçao 06-01-1820, tr. Curaçao 15-05-1785 GERRIT GEHRELS geb. Oost Friesland [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. FREDERIK AUGUST GEHRELS geb. Curaçao 06-08-1788, ged. Luth. Curaçao 24-08-1788 (get. Dr. August Leberegt Statius Muller en Catharina Jacoba Crisson)
 2. JOHAN GEORG LEBEREGT GEHRELS ged. Luth. Curaçao 01-04-1793 (get. Georg Christiaan Muller en Elisabeth Christiana Muller, geb. Muller), otr. (N.G.) Curaçao 23-03-1821 (get. bg. Johan Wilhelm Muller, Anna Sophia Muller, wed. van Heshusius en br. Georg Christiaan Muller en Elisabeth Christiana Muller), tr. Curaçao 05-04-1821 ANNA AUGUSTINA MULLER geb. Curaçao 27-06-1795, † Curaçao 29-09-1821, dr. van Georg Christiaan Muller en Elisabeth Christiana Muller

VII.. HENDRIK AUGUST (STATIUS) MULLER geb. Curaçao 01-02-1772, ged. Luth. Curaçao 23-02-1772 (get. Jurriaan Crisson en Susanna Elisabeth Muller, geb. Van Schagen), † Curaçao 29-01-1802, tr. Curaçao 02-04-1797 JACOMINA RAVEN geb. Curaçao 20-02-1779, ged. N.G. Curaçao 16-03-1779 (get. Johannes Ellis Herozoon en Maria Croesse, huisvr. van Cornelis Raven), † Curaçao (stadsdistrict) 21-04-1831, dr. van Jan Hendrik Raven en Anna Ellis [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. AUGUST LEBEREGT STATIUS MULLER geb. Curaçao 11-07-1797, ged. Luth. Curaçao 22-01-1798 (get. August Leberegt Statius Muller en Anna Ellis, wed. van Jan Hendrik Raven), landsdrukker (De Curaçaosche Courant) en eigenaar plantages Siberië en St.-Sebastiaan en de behuizing en gronden Carthagena, † Curaçao (stadsdistrict) 09-09-1884, tr. GEERTRUIDA MARIA ROJER geb. Curaçao 08-11-1801, ged. N.G. Curaçao 06-12-1801 (get. Frans Rojer en Anna Maria Berch), † Curaçao (stadsdistrict) 19-08-1875, dr. van Hermanus Pieter Rojer en Cornelia Helena Bor
 2. ANNA MARIA STATIUS MULLER geb. Curaçao 03-09-1798, ged. Luth. Curaçao 28-10-1798 (get. Cornelis Raven Jan Hendrikszoon en Martha Derido Muller, geb. Ruel), † Curaçao (stadsdistrict) 14-01-1871

VII.. ELISABETH CHRISTIANA MULLER geb. Curaçao 09-10-1773, ged. Luth. Curaçao 31-10-1773 (get. Christiaan Puls en Elisabeth Crisson, geb. Visser), † Curaçao 20-09-1821, tr. Curaçao 30-05-1788 GEORGE CHRISTIAAN MULLER geb. Curaçao 07-02-1762, magazijnmeester, † na 1813, zn. van Ds. Johann Georg Muller, Luth. predikant en Anna Catharina Puls [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JANNETJE CATHARINA MULLER geb. Curaçao 17-11-1791, ged. Luth. Curaçao 04-12-1791 (get. Dr. August Leberegt Statius    Muller en Susanna Elisabeth Muller, geb. Van Schagen), begr. Curaçao 27-11-1822, tr. PIETER USKO ged. Luth. Curaçao 09-08-1789, zn. van Gotlieb Jacob Usko en Catharina Leonora Wierman (get. de ouders)
 2. ANNA AUGUSTINA MULLER geb. Curaçao 27-06-1795, † Curaçao 29-09-1821, tr. Curaçao 05-04-1821 JOHAN GEORG LEBEREGT GEHRELS ged. Luth. Curaçao 01-04-1793 (get. Georg Christiaan Muller en Elisabeth Christiana Muller, geb. Muller), zn. van Gerrit Gehrels en Maria Philippina Muller
 3. CHRISTIANA PHILIPPINA MULLER ged. Luth. Curaçao 22-01-1798 (get. Christoph Anton Muller en Maria Philippina Gehrels, geb. Muller), † Curaçao (stadsdistrict) 08-02-1839, tr. Curaçao (stadsdistrict) 30-04-1834 JOHANNES MARINUS VAN EPS wednr. van haar zuster onder 4.
 4. JOHANNA SOPHIA MULLER ged. Luth. Curaçao 21-10-1798 (get. Hendrik August Muller en Anna Sophia Muller, wed. van G.J.H. Heshusius), † Curaçao 15-07-1830, tr. Curaçao 05-07-1818 JOHANNES MARINUS VAN EPS geb. Middelburg 17-01-1792, kapitein-kwartiermeester, † Curaçao (stadsdistrict) 18-12-1843, zn. van Isaac van Eps, notaris en Josina van der Horst
 5. JOHAN GEORG MULLER geb. Curaçao 24-09-1803, ged. Luth. Curaçao 03-10-1803 (get. Abraham Alexander Wijs en Catharina Jacoba Muller), tr. JOHANNA CAROLINA LOUISA HOYER geb. Curaçao  
 6. HENDRIËTTA ANTONETTA MULLER ged. Luth. Curaçao 27-06-1805 (get. niet vermeld)
 7. AUGUST STATIUS MULLER geb. Curaçao 21-07-1807, ged. Luth. Curaçao 06-08-1807 (get. Cornelis Jacobus de Windt en Jacomina Raven, wed. van Hendrik August Muller), tr. ANNA CORNELIA BOYÉ geb. Curaçao 28-07-1812, dr. van Ludwig Christoph Boyé en Maria Raven
 8. ANTON WILHELM MULLER ged. Luth. Curaçao 09-07-1809 (get. Pieter Usko en Jannetje Catharina Usko, geb. Muller)
 9. PHILIP ANDREAS MULLER geb. Curaçao 05-06-1810, ged. Luth. Curaçao 19-08-1810 (get. Pieter Usko en Jannetje Catharina Usko, geb. Muller), tr. 1ste Curaçao (stadsdistrict) 08-01-1834 GIJSBERTHA MAGDALENA ELLIS geb. Curaçao 17-08-1812, † Curaçao (stadsdistrict) 10-03-1841, dr. van Marten Lourens Ellis, zeekapitein en eigenaar plantage Cattenberg (a) Gasparito en Henriëtte Johanna de Veer, tr. 2de PERINA VEERIS EVERTSZ geb. Curaçao 08-04-1815, † (stadsdistrict) Curaçao 30-01-1846, dr. van Adriaan Evertsz en Catharina Elisabeth Wassenaar
 10. SOPHIA HEDWIG MULLER geb. Curaçao 06-08-1813, ged. Luth. Curaçao 30-09-1813 (get. Theodorus Jutting en Anna Augustina Muller)

VII.. ANNA SOPHIA MULLER geb. Curaçao 19-09-1777, ged. Luth. Curaçao 12-10-1777 (get. Johannes Jacobus Crisson en Elisabeth Geertruida Evertsz), tr. GEORGE JUSTUS HERMANUS HESHUSIUS luitenant-ter-zee, † Curaçao (gesneuveld) 26-11-1797 [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JANNETJE MARIA JUSTINA HESHUSIUS ged. N.G. én Luth. Curaçao 22-01-1798 (get. August Leberegt Statius Muller en Martha Derido Muller, geb. Ruel)

VII.. CATHARINA JACOBA MULLER geb. Curaçao 18-03-1780, † Curaçao (stadsdistrict) 29-01-1848, tr. Curaçao (voor de secretaris) 12-04-1806 CORNELIS JACOBUS DE WINDT ged. N.G. Curaçao 20-01-1777 (get. Michaël Fleischer en Magdalena Fleischer, geb. Vos), chirurgijn, † 1820, zn. van Willem de Windt, eigenaar plantages Buitenrust, Koningsplein en Ranche en Elisabeth Vos [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JANNETJE MAGDALENA DE WINDT ged. Luth. Curaçao 22-02-1807 (get. Willem de Windt en Martha Derido Muller, geb. Ruel)
 2. ELISABETH PHILIPPINA DE WINDT geb. Curaçao 27-12-1809, ged. Luth. Curaçao 04-02-1810 (get. Dirk de Windt en Maria Philippina Gehrels, geb. Muller)
 3. AUGUST LEBEREGT DE WINDT ged. Luth. Curaçao 07-04-1811 (get. Gijsbert Vos de Windt en Elisabeth Christiana Muller, geb. Muller)
 4. DIRK AUGUST DE WINDT geb. Curaçao 16-03-1812, ged. Luth. Curaçao 03-05-1812 (get. Gerrit de Windt en Anna Sophia Heshusius, geb. Muller)
 5. MARTHA DERIDO DE WINDT geb. Curaçao 14-08-1813, ged. Luth. Curaçao 17-09-1813 (get. Pieter Michael de Windt en Jacomina Raven)
 6. ANNA SOPHIA DE WINDT geb. Curaçao 12-09-1815, ged. Luth. Curaçao 24-09-1815 (get. Philip Lodewijk Statius Muller en Anna Sophia Rijninck Muller, de Windt)
 7. HENDRIK AUGUST DE WINDT geb. Curaçao 05-08-1816, ged. Luth. Curaçao 22-09-1816 (get. Daniel Beevers en Anna Sophia Heshusius, geb. Muller)
 8. ANNA WILHELMINA DE WINDT geb. Curaçao 30-01-1818, ged. Luth. Curaçao  06-04-1818 (get. Georg Christiaan Muller en Elisabeth Christiana Muller, geb. Muller)

VII.. HENRIËTTE CRISSON geb. Curaçao 21-10-1775, ged. N.G. Curaçao 21-01-1776 (get. Johannes Jacob Crisson en Anna Sebella Sophia de Mey), † Curaçao (stadsdistrict) 14-04-1843, otr. 1ste Curaçao (ten huize van de Ed. Manhafte Heer J. Crisson in presentie van de udelring Schoon en de diaken Martijn) 01-06-1792 (get. bg. de Ed. Gestrenge heer Pieter Theordorus van Teylingen, fiscal dezes eijlands en Vrouwe Elizabeth Pletsz, geb. Kier en br. de Ed. Manhafte heer Jurriaan Crisson en Vrouwe Perina Crisson, geb. De Mey), tr. Curaçao (ten huize van de heer J. Crisson) 17-06-1792 TELEMAN CRUGER geb. New York 04-11-1740, koopman, eigenaar scheepswerf Scharloo, eigenaar huis De Vijf Zinnen, eigenaar plantages Fuik (1775-1778), Oostpunt (1796-), zn. van Henry Cruger, koopman (handelshuis Brits West-Indië), governor van Kings College te New York (1754-1773) en Elizabeth Harris en wednr. van Dorothea Kier, tr 2de Curaçao 21-03-1813 CHRISTIAN WILHELM JUTTING geb. Osnabrück, eigenaar plantage Oostpunt (v.a. 1815), zn. van Dr. Johann Wilhelm Jutting, med. dr., geneesheer te Amsterdam, later hofarts te Osnabrück en Amalia Louise Veltrup, hij tr. 1ste Curaçao 1791 Anna Sophia Jutting ged. Luth. Curaçao 26-08-1770 (get. Marten Reuvenhagen en Perina Crisson, geb. De Mey), † Curaçao 24-07-1800, dr. van Jan Hendrik Jutting en Helena de Mey [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. HENRY CRISSON CRUGER ged. Curaçao? 17-04-1794, tr. HENRIETTA JULIA CRUGER
 2. JOHN HARRIS CRUGER geb. Curaçao 27-10-1795, ged. N.G. Curaçao 21-02-1796 (get. Johannes Melleville Wood en Perina Crisson, geb. De Mey), † Curaçao (stadsdistrict) 01-05-1845
 3. TELEMAN CRUGER ged. N.G. én Luth. Curaçao 24-01-1798 (get. Lourens de Mey Crisson en Anna Sophia Jutting, huisvr. van Christiaan Willem Jutting)
 4. HENRIËTTE LOURENTIA CRUGER ged. N.G. én Luth. Curaçao 27-12-1799 (get. Henry Cruger en Henriëtta Crisson, voornoemd), tr. Curaçao (stadsdistrict) 13-12-1818 JAN HENDRIK JUTTING zn. van Carel Wilhelm Jutting
 5. GEORGE SEYMOUR CRUGER geb. Curaçao 05-06-1801, ged. N.G. Curaçao 26-07-1801 (get.  Christiaan Willem Jutting en      Helena Jutting)
 6. MELVILLE WOOD CRUGER geb. Curaçao 01-11-1803, ged. Luth. Curaçao 10-01-1804 (get. John Harris Cruger, Matthias Schotborgh Gds.zn., Anna Cruger, geb. de Lannoy en Helena Schotborgh, geb. Jutting), gezaghebber van St.-Eustatius (1870-1877), † St.-Eustatius 16-04-1884

Uit het 2de huwelijk:

 1. CHRISTIAN WILHELM JUTTING geb. Curaçao 12-02-1814, ged. Luth. Curaçao 02-03-1814 (get. Henry Crisson Cruger en Amalia Louise Jutting)
 2. FRIEDRICH BERNHARD JUTTING geb. Curaçao 21-06-1816, ged. Luth. Curaçao 09-07-1816 (get. Jan Hendrik Jutting Chr. zn. en Henriëtte Laurentia Cruger), 2de luitenant der inf. (eervol ontslag 1845), erfpachter te Tjiringin (Bantam), † Serang 20-11-1877, tr. 1843 LOUISA DE PRAVEY, † Serang 09-07-1865, dr. van Egon de Pravey en N.N.
 3. TELEMAN JUTTING [Maracaibo, Venezuela]?
 4. SOPHIA JUTTING † Maracaibo, tr. Dr. ………… McGROGER?

NIET GEPLAATST:

…. HENDRIK DE LOOS CRISSON geb. Curaçao, otr. (N.G.) Curaçao 08-10-1779 (get. Johannes Jacobus Crisson, Margaretha Verwit Charjé, wed. van Nicolaas Daniël Crisson) FLORENCIA WILHELMINA VROLIJK dr. van Johannes Vrolijk en Florencia de Mey [Curaçao].

Hendrik werd bij zijn huwelijk vermeld als “jongeman van Curaçao”. Dat betekent dat het huwelijk met Florencia zijn eerste huwelijk was en hij waarschijnlijk ca. 1754 geboren is. Daarmee kan hij vrijwel zeker geplaatst worden in generatie VII.

Uit dit huwelijk:

 1. JACOBUS CRISSON ged. N.G. Curaçao 17-10-1779 (get. Margaretha Verwit Charjé, wed. van Nicolaas Daniël Crisson en Frans Willem Charjé)
 2. JOHANNES NICOLAAS CRISSON ged. N.G. Curaçao 06-07-1781 (get. Florentia Wilhelmina Vrolijk, Johannes Crisson en Maria Crisson)
 3. SALOMON LUCAS CRISSON ged. Luth. Curaçao 17-05-1787 (get. Johannes Craneveldt Prince en Elisabeth Crisson)
 4. JANNETJE MARGARITHA CRISSON geb. Curaçao 30-10-1789, ged. N.G. Curaçao 03-10-1789 (get. Martinus Niepage en Johanna Margaritha Crisson)
 5. WILLEM GEORGE CRISSON ged. Luth. Curaçao 06-05-1792 (get. George Christiaan Muller en Elisabeth Christiana Muller, geb. Muller)

…. SALOMON CRISSON † voor 1800, tr. ELISABETH JACOBA BOLDERSLEE ged. N.G. Curaçao 20-06-1756 (get. Maurits Exsteen Franken van Overschie en Barbera Boom), begr. Prot. kerkhof Curaçao 13-10-1800, dr. van Jacob Pietersz Bolderslee en Barbara Francken van Overschie [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. BARBER FRANKEN CRISSON ged. N.G. Curaçao 27-11-1774 (get. François Bolderslee en Anna Boom Bolderslee) volgt …
 2. JACOBUS CRISSON ged. N.G. Curaçao 21-09-1777 (get. Margaretha Poulina Bolderslee en Jacob Pietersz Bolderslee)
 3. SALOMON CRISSON ged. N.G. Curaçao 31-10-1779 (get. Jan Veeris en Barber Exsteen Bolderslee)
 4. JANNETJE OOSTDORP CRISSON ged. N.G. Curaçao 06-10-1782 (get. François Bolderslee en Dorothea Franke en Anna Boom Bolderslee)
 5. ANNA BOOM EXSTEEN CRISSON ged. N.G. Curaçao 28-12-1783 (get. Enog Kragt en Elisabeth Jonas) volgt …
 6. JACOB PIETERSZ BOLDERSLEE CRISSON geb. Curaçao 24-06-1786, ged. N.G. Curaçao 30-07-1786 (get. Jacob Pietersz Bolderslee en Elisabeth Jonas)
 7. JANNETJE OOSTDORP CRISSON ged. N.G. Curaçao 30-11-1788 (get. Amons (?) Goltmans en Barbara Franken Crisson)
 8. FRANÇOIS BOLDERSLEE CRISSON ged N.G. Curaçao 12-01-1792 (get. Frederik Sagt en Barber Franken Crisson), begr. Curaçao 23-05-1794
 9. POULUS CRISTIAAN CRISSON ged. N.G. Curaçao 14-01-1794 (get. Johan Christiaan Grandeman en Jannetje Loor (?))
 10. ANNA POULINA CRISSON ged. Luth. Curaçao 01-07-1799 (get. François Bolderslee en Barber Bolderslee), † Curaçao 05-07-1800, begr. Curaçao 05-07-1800 

…. BARBARA FRANKEN CRISSON 1ste relatie met PIETER BORR, 2de relatie met JOHANNES DURON [Curaçao].

Uit de 1ste relatie:

 1. JOHANNA ELISABETH BORR ged. Luth. Curaçao 28-08-1804 (get. Simon Prince en Maria Martha Boom)

Uit de 2de relatie:

 1. ELISABETH JACOBA DURON ged. Luth. Curaçao 02-07-1807 (get. François Bolderslee en Anna Boom Crisson)
 2. FRANS WILLEM DURON ged. Luth. Curaçao 09-04-1812 (get. Frans Richter en Catharina Elisabeth Brege)

…. ANNA BOOM EXSTEEN CRISSON otr. (N.G.) Curaçao 09-06-1815 WILLEM LOURENS KUNST “behorende tot het 60ste regiment” [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. WILLEM LOURENS KUNST geb. 12-12-1813, ged. Luth. Curaçao 06-01-1814 (get. Willem Lourens Kunst en Barber Franken Crisson)
 2. SALOMON LOURENS KUNST ged. N.G. Curaçao 09-06-1815 (get. Margaretha Poulina Bolderslee en Paulus Christiaan Crisson)
 3. WILLEM HENDRIK KUNST geb. 08-09-1820, ged. Luth. Curaçao 19-10-1820 (get. Paulus Christiaan Crisson en Margaretha Kunst)

…. JOHANNA WILLEMINA CRISSON geb. Curaçao (jd.), † Curaçao (stadsdistrict) 30-10-1835, otr. (N.G.) Curaçao 26-12-1800 (get. Jacobus Crisson Salomonszoon en Anna Maria Crisson, wed. van Dirk Barends) 21-01-1801 SENNE FIEPKENS geb. Franeker, Friesland[Curaçao].

…. ELISABETH CRISSON geb. Curaçao, † Curaçao (stadsdistrict) 02-05-1835, tr. 1ste JOHAN HENDRIK ANTHONY BOERS, otr. 2de  (N.G.) Curaçao 03-02-1811 (get. Willem de Windt en Elisabeth de Windt), tr Curaçao 03-02-1811 PIETER MICHAËL DE WINDT geb. 20-05-1786, ged. N.G. Curaçao 11-06-1786 (get. Dirk de Windt en Magdalena Vos), zn. van Willem de Windt, eigenaar plantages Buitenrust, Koningsplein en Ranche en Elisabeth Vos [Curaçao].

Uit dit huwelijk :

 1. ELISABETH DE WINDT geb. Curaçao 06-03-1811, ged. N.G. Curaçao 05-05-1811 (get. Willem de Windt en Anna Sophia Rijninck)
 2. JACOBUS DE WINDT geb. Curaçao 11-05-1814, ged. Luth. Curaçao 19-06-1814 (get. Cornelis Jacobus de Windt en Catharina Jacoba Muller)
 3. ANNA SOPHIA DE WINDT geb. Curaçao 05-07-1819, ged. N.G. Curaçao 19-09-1819 (get. Gijsbert de Windt en Susanna Boom, wed. van Gijsbert Vos de Windt)

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s