Naar Curaçao

IVa.MARTINUS MARUGG, zoon van Caspar Marugg en Maria Kruyt werd op 8 februari 1784 gedoopt N.G. in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Doopgetuigen waren zijn oudoom en tante Martinus Marugg en Geertruida Marugg-Kromhout. Samen met zijn zusje Hilletta Geertruida groeide hij op in Amsterdam. Het gezinsgeluk was van korte duur want in 1792 werd het gezin getroffen door het overlijden van hun moeder. Vader Caspar bleef achter met twee jonge kinderen van acht en zeven jaar oud. Ondertussen kwam aan de Amsterdamse welvaart een einde. Na de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) en de Franse overheersing gevolgd door de Bataafs-Franse tijd kwam de handel in Amsterdam tot stilstand. In de voetsporen van zijn vader trad Martinus in militaire dienst en dat verzekerde hem van een goede toekomst. In dienst volgde hij de officiersopleiding tot chirurgijn en eind 1801 vertrok hij met het schip de Marianne onder gezag van kapitein Slijboom naar West-Indië. Hij arriveerde op het eiland Curaçao alwaar op 5 maart 1802 zijn tractement inging als chirurgijn 2de klasse (met de rang van officier) bij het 28ste bataljon der W.I. Jagers.

Curacaosche Courant 13-07-1816: door het koloniaal bestuur erkende genees- en heelmeesters te Curaçao in 1816: J.H. Hudig, J.C. Schüler, D. Beevers, J.C. Meinhardt, F. Montanus, M. Marugg en B.H. Kegel.

De Curaçaosche Courant 13-07-1816: door het koloniaal bestuur erkende genees- en heelmeesters te Curaçao in 1816: J.H. Hudig, J.C. Schüler, D. Beevers, J.C. Meinhardt, F. Montanus, M. Marugg en B.H. Kegel.

Practizerend chirurgijn ter genezing van slaven en planters

Na enkele jaren te hebben gewerkt in het militair hospitaal verkreeg Martinus toestemming van het koloniaal bestuur om zich als chirurgijn ter genezing van slaven en planters in de Westdivisie te vestigen. Feitelijk fungeerde hij daarmee als huisarts in dat buitendistrict. Hij vervulde deze functie op het plantagehuis Buitenbosch tot zijn vroegtijdig overlijden. Op 13 september 1823 overleed hij op Buitenbosch en de volgende morgen, een zondag, werd zijn lichaam naar de stad overgebracht om op het Protestantse kerkhof aan de Roodeweg te worden begraven. De doodgraver noteert “September 13 / 14 Martinus Marugg, chirurgijn 2de kl. bij de 28 batalion Jager van Z.M. Koning der Nederlanden, begraven Overzijde Kerkhof door G. Ellis vermits ik de Godsdienst most waarnim op Sondag morgen 10 uuren. P. 6,- af 3,-”

Kort na Martinus’ dood werd zijn zwager Pieter Schüler in 1824 aangeklaagd vanwege het onrechtmatig handelen als medicinae doctor of chirurgijn en de dood van een slavin na behandeling door hem. De gerechtelijke stukken vermelden “na zegt men wel van buiten dat aan den heer Pieter Schüler eenvoudig toegestaan is geworden om op het Buitenbosch in den beneden contrij na den dood van den chirurgijn Marugg te wonen, maar hem is nimmer met ons weten gepermitteerd geworden den titel van chrirurgijn (ter genezing van slaven en planters aldaar) aan te matigen en wij dagen hem uit ons door enig collegie, of door bijzondere privilegie van het gouvernement een bewijs of diploma opleeveren waardoor hij dan het regt zoude verkregen hebben om als zondanig certificaten af te geven.” (OAC 1664).

Martinus werd lidmaat van de Lutherse Kerk op Curaçao net als Anna Elisabeth Schü­ler met wie hij in 1806 trouwde. Voor de koloniaal secretaris gaan zij op 3 oktober 1806 in ondertrouw, gevolgd door het huwelijk eveneens voor de secretaris op 19 oktober 1806. Getuigen aan Martinus’ zijde zijn de Ed. Gestrenge Heer P. Maes, chirurgijn-majoor en Anna’s tante Johanna Wilhelmina te Paske echtgenote van Pieter de Mey. Aan Anna’s zijde trad haar moeder Mejufrouw Sandrina Schüler, geb. Te Paske op.

ANNA ELISABETH SCHÜ­LER werd op 9 oktober 1783 te Curaçao geboren als dochter van Johann Chri­stoph Schü­ler en Sandrina te Paske. Op 4 november 1786 werd zij in de Lutherse Kerk gedoopt met als doopgetuigen Adolph Emanuel Lehmann en Elisabeth Machtelt Coene. Anna’s vader was leidinggevende van Martinus in het militair hospitaal. Het ligt voor de hand dat Martinus en Anna niet alleen door hun Lutherse kerklidmaatschap, maar wellicht door haar vader met elkaar in contact kwamen. Hoe dan ook, Martinus sloot maatschappelijk gezien een goed huwelijk. Anna’s vader was een respectabel en gezien man op Curaçao. Als stads medicinae doctor en offi­cier van ge­zond­heid en lid van het Medisch College stond hij aan het hoofd van de gezondheidszorg op het eiland. Daarnaast vervulde hij de functie van rooimeester, was hij lid van de Protestantse kerkeraad en lid van de vrijmetselaarsloge De Vergenoeging. Schü­ler woonde met zijn gezin op zijn plantage Goedgelegen alias Bijgelegen of Sandrock net buiten de stad bij Seru Pretu ten westen van de Weg naar Welgelegen.

Na het overlijden van Martinus verliet Anna met hun vier jonge kinderen het plantagehuis Buitenbosch en vestigde zich dichterbij de stad op de buitenplaats van haar vader. Zij overleed daar op 24 januari 1870.

Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren:

 1. MARIA SANDRINA GEORGINA MARUGG geb. Curaçao 23-09-1812, ged. Luth. Curaçao 23-11-1812 (get. Jan Borchard van der Linden en Helena Eva de Mey) volgt Va.
 2. JOHANNA CORNELIA WILHELMINA MARUGG geb. Curaçao 21-12-1816, ged. Luth. Curaçao 13- 06-1817 (get. Johanna Maria Schüler, geb. Kock en Michaël Römer) volgt Vb.
 3. HENRIËTTE CATHARINA MARUGG geb. Curaçao 15-11-1818, ged. Luth. Curaçao 19-10-1819 (get. Arend Hendrik Ernst Philip Schüler en Cornelia Catharina Schüler, geb. Bulté) volgt Vc.
 4. JOHANN CASPAR MARUGG geb. Curaçao 05-07-1821, ged. Luth. Curaçao 20-08-1821 (get. Johann Christoph Schüler en Hermina Adriana Römer), † Curaçao (stadsdistrict) 17-03-1869

De wed. Marugg was eigenaar van de tuin Enog (MD 2de district) en drie slaven. Op 7 november 1843 verkocht zij de tuin Enog aan haar dochter J.C.W. Marugg (CHA, HvJ 1346-2663).

In 1820 werd hij aangeslagen voor de hoofd- en familiegelden voor de plantage Buitenbosch en twee slaven in het 3de district van de Westdivisie (OAC-II 1574, nr. 9).

IVb. HILLETTA GEERTRUIDA MARUGG geb. Amsterdam 22-05-1785, ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 25-05-1785 (get. Hilletje Kruyt en Geertruida Kruyt), † Amsterdam 10-01-1863, otr. N.G. Am­sterdam 20-07-1810 (bg. van Stadt Nieder Wildungen, gereformeerd, oud 30 jr., woont op de hoek Raamgracht en Zwanenburgwal, ouders dood, geadsisteert met Frederik Kramer woont als boven en br. van Amsterdam, gereformeerd, oud 25 jr., ouders dood, woont op de Keizersgracht, geadsisteert met haar voogd Jacob de Vries in de Reguliersdwarsstraat) GEORGE ANTON ORT geb. Bad Wildungen, Wal­deck 20-10-1770, kantooremployé, † Amster­dam 03-11-1829, zn. van Johann Wilhelm Ort, kleermaker en Anna Dorothea Hubert [Amsterdam, Anjeliersgracht 553].

De familie Ort is een kleermakersfamilie afkomstig uit de stad Bad Wildungen in Waldeck, Hessen, Duitsland. Zijn overgrootvader Johann Jürge George Ort kocht in 1697 in die stad een huis staande tegen de stadsmuur en de, in 1824 afgebroken, Wildunger Tor. De volgende generaties van de familie oefenden het kleermakersambacht meer dan 100 jaar in dat huis uit. De  economische omstandigheden in Duitsland waren eind 18de eeuw niet gunstig zodat meedere familieleden naar Nederland trokken waar de economie hen meer kansen bood. Een neef van George Antons vader en diens naamgenoot Johann Wilhelm Ort (1747-1840) was de eerste in Nederland. Hij trad in dienst van het Staatse Leger en vestigde zich te Nijmegen. Onder diens nageslacht waren verscheidene officieren, geneesheren en Mr. Bastiaan Ort, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en gedurende de Eerste Wereldoorlog minister van Justitie (1913-1918) in het kabinet Cort van der Linden. George Antons oudere broer Johann Ort (1760-1829) volgde op jonge leeftijd naar Nederland en werd later ontvanger der directe belastingen te Rheden en was rentmeester te Bingerden (Angerlo, Gelderland). Diens zoon Johan Conrad Ort was wijnkoopman en woonde in Amsterdam aan de Prinsengracht niet ver van zijn oom George Anton (R.C. Ort, http://www.genealogieonline.nl/familieboek-ort/, 2013). 

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNES ORT geb. Amsterdam 06-11-1811, † Amster­dam 27-05-1825
 2. GEORGE FREDRIK ORT geb. Amsterdam 14-03-1813 volgt Vd.
 3. CHARLOTTA MARIA ORT geb. Amsterdam 18-05-1814 volgt Ve.
 4. JOHANNES MARTINUS ORT geb. Amsterdam 03-07-1817 volgt Vf.
 5. HENRIËTTA MARIA ORT geb. Amsterdam 25-07-1820, † Amsterdam 20-08-1826

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven 

Advertentie

2 thoughts on “Naar Curaçao

 1. Martinus Marugg

  05/03/1802 2de Chirurgijn 8ste Bataljon Jagers (aanvang tractement)
  Geëmbarqueerd op de Marianne Kapitein Slijboom na zee 05/08/1802
  Garnizoen Curaçao
  Wel opmerkelijk dat zijn soldijbetaling ophoudt per ultimo juli 1802
  Nationaal Archief 2.01.15.124 folio 204
  Bij ontvangst email, kan ik de foto van dit stuk eventueel opsturen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s