Hill & Raven

I. RICHARD (RUTGER) HILL † voor 1717, tr. JACOMINA AARTSEN (ARENTSZ) GEEL dr. van Egbertus (van) Geel, boekhouder van het garnizoen der W.I. Compagnie  en Jacomina Wegter [Curaçao].

Begin 18de eeuw komen nog enkele andere personen met de naam Hill (of Hiel) voor in Curaçaose akten, namelijk:
 • William Hill, een kapitein, wordt genoemd in het kassaboek 9-3-1703 tot 1-1-1703 – 11-6-1703 inzake de levering van elf slaven voor rekening van de Kamer van Zeeland van de W.I. Compagnie.
 • Jan Hill komt voor op een lijst van verkochte zieke slaven van het schip de “Vergulde Son” d.d. 02-01-1708 voor rekening van één slavin.
 • Seth Hill, kapitein varende op de bark “Avontuur” komt voor op de kasrekening van 30-10-1708 tot 31-1-1709 inzake de levering van brood en meel.
 • Gerardus Hiel, ruiter aan de Caracasbaai wordt genoemd in een brief van directeur A. Beck over onder andere de handel en personele zaken 13-7-1709. Beck ontraadde de Heren X diens bevordering tot commandeur aangezien hij volgens een Beck een “drinkeling” was van “zeer geringe bekwaamheijd voor al niet voor commandeur van Caraques baaij”. Op een rantsoenlijst van de Compagnies bedienden d.d. 04-03-1724 wordt een Gerrit (Gerardus?) Hiel genoemd bij de “ruijters van Aruba die tegenwoordig hier [Curaçao] zijn” (OAC 1.05.01.02 inv. 203 nr. 5 en 208 nr 103). 
 • Charles Hiel, een kapitein, wordt genoemd inzake de uitvoer van cacao en slaven van Curaçao naar Barbados op een kassarekening over de periode 30-06-1710- 08-11-1710 opgemaakt door provisioneel directeur Van Collen na de dood van A. Beck.
 • Maria Hiel “met haar kinderen” komt voor op de lijst van getaxeerde personen en partijen in de strijd tegen Cassard, 01-1713 – 03-1713.
 • Samuel Hill, een kapitein varende op de bark de “Spion”, ook wel “Spy”, wordt genoemd op een lijst van recognities op inkomende en uitgaande schepen d.d. 12-3-1718 inzake de levering van onder andere suiker, indigo en slaven vanuit Maracaibo en Guadeloupe. Mogelijk betreft het hier dezelfde Samuel Hill die zoon is van Richard Hill en Jacomina Aartsen Geel, maar gezien diens vermoedelijke geboortejaar ca. 1700, ligt het meer voor de hand dat het een andere, oudere Samuel Hill is die het gezag voerde op de bark in 1718.
Van deze personen zijn tot nu toe geen andere sporen gevonden in het Oud Archief Curaçao waarmee hun verwantschap met de hieronder beschreven familie Hill (Hiel) kan worden aangetoond. Van bovengenoemde Maria Hill “met haar kinderen” is onbekend of Hill haar eigen of getrouwde naam is. Aangezien zij wordt vermeld met (minderjarige) kinderen in 1713, moeten deze kinderen geboren zijn in de periode 1688-1713. Daarmee kan het geboortejaar van Maria Hill in de periode circa 1670-1690 worden geplaatst. Het is vermoedelijk deze Maria Hill naar wie Maria Hill Bell geb. ca. 1725, dr. van Willem Bell en Maria Doris en echtgenote van Steven Rasmijn is vernoemd.         

Uit het huwelijk van Hill-Aartsen Geel:

 1. ELISABETH HILL geb. St.-Eustatius volgt IIa.
 2. SAMUEL HILL volgt IIb.
 3. WILLEM HILL
 4. MARIA HILL geb. St.-Eustatius 1702 volgt IIc.

IIa. ELISABETH HILL geb. St.-Eustatius, otr. N.G. Curaçao 30-04-1717 (get. Pieter Huijssert en Jacomijntje Arentsz, wed. van Richard Hill), tr. Curaçao 18-05-1717 WILLIAM AXSON geb. Carolina, Noord-Amerika, zeekapitein op de bark Neptunus (1729), de Engelse kaper Georgy (1740) [New York].

Uit dit huwelijk :

 1. ANNA AXSON tr. N.G. New York 15-08-1744 JOHN BROWN [New York].
 2. JACOMINA AXSON tr. WILLEM CLERK [New York].
 3. MARIA AXSON tr. HUGH WENTWORTH [New York].
 4. HELENA AXSON [New York]. In 1746 was zij ongehuwd en woonde in New York.
 5. WILLEM AXSON ged. N.G. Curaçao 11-11-1728 (get. Jan Marthin en Maria Martha Marthin) volgt III..
 6. ELISABETH AXSON ged. N.G. Curaçao 11-12-1730 (get. Klaas van Bambergen en Paulina Ellis de
 7. Jonge) In 1751 was zij ongehuwd en woonde in New York.
 8. RICHARD AXSON ged. N.G. Curaçao 19-05-1733 (get. Jan Vermeulen en Paulina Ellis)
 9. SAMUEL AXSON ged. N.G. New York 26-04-1738 (get. Abraham Lijnssen en Catharina van Horne, huisvr. van Pieter Kock) volgt III..

IIb. SAMUEL HILL geb. Curaçao, zeekapitein, † voor 15-12-1758, tr. 1ste ANNA BOLDERSLEE dr. van Jacob Pietersz Bolderslee, eigenaar plantage Schralenberg en Margaritha Poulisz, otr. 2de N.G. Curaçao (ten huize van de predikant) 14-11-1749 (get. Juan Pedro Janssen en Sandrina de Kock, huisvr. van Jan Ooyman), tr. 2de Curaçao 23-11-1749 SANDRINA BOLDERSLEE geb. Curaçao, dr. van Jurriaan Pietersz Bolderslee en N.N., zij tr. 1ste (voor de secretaris) Curaçao 13-07-1738 (get. bg. onleesbaar en br. Sandrina de Kock, huisvr. van Jan Ooyman) Bartholomeus Jansz Muskus geb. Curaçao ca. 1715, zeekapitein, † Curaçao ..-..-1748, zn. van Jan Barend Jansz Muskus en Catharina Claassen Pietersz, zij otr. 3de N.G. Curaçao (ten huize van Sandrina de Kock, wed. van Jan Ooyman) 07-08-1761 (get. Richard Raven en Sandrina de Kock, wed. van Jan Ooyman), tr. Curaçao 23-08-1761 Jan Rengenier geb. Groningen [Curaçao].

Samuel Hill en B.J. Muskus waren medeondertekenaar van een verklaring van een aantal ingezetenen die niets ten laste van directeur Gales hebben 22-7-1739

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JACOB PIETERSZ HILL geb. Curaçao, volgt III..
 2. verm. POULUS HIEL (HILL) geb. Curaçao, volgt III..
 3. RICHARD HILL geb. Curaçao, volgt III..
 4. JOHANNES HILL geb. Curaçao, volgt III..
 5. verm. JANNETJE HILL geb. Curaçao, volgt III..
 6. SAMUEL HIEL (HILL)geb. Curaçao, volgt III..

Uit het 2de huwelijk:

 1. JURRIAAN HILL ged. N.G. Curaçao, lijst van ongedateerde dopen (get. Abraham Evertsz en Maria Legeandre), † Curaçao 21-11-1784, begr. Curaçao 21-11-1784

IIc. MARIA HILL geb. St.-Eustatius 1702, otr. N.G. Curaçao 24-09-1723 (get. bg. Willem Craneveldt en br. Jacomina Arensz, wed. van Richard Hill),tr. Curaçao 12-10-1723 CORNELIS RAVEN geb. Curaçao 04-10-1700, † 1747, zn. van Cornelis Andries Raven, van Amsterdam en Johanna (Jannetje) Rosie [Curaçao].

Blijkens een sententie (raadsbesluit) van 28-11-1748 waren Lourens Laan en Jacob Altroogh aangesteld als curatoren en sekwesters over de boedel van wijlen Cornelis Raven en Maria Hill.

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNA RAVEN volgt III..
 2. CORNELIS RAVEN volgt III..
 3. JACOMINA RAVEN ged. N.G. Curaçao 22-02-1730 (get. Jan Lesire en Anna Kinnegem) volgt III..
 4. RICHARD (RUTGER) RAVEN ged. N.G. Curaçao 26-03-1733 (get. Willem Hill en Jannetje Ellis) volgt III..

III.. SAMUEL AXSON ged. N.G. New York 26-04-1738 (get. Abraham Lijnssen en Catharina van Horne, huisvr. van Pieter Kock), tr. SUSANNA CROESSEN geb. Curaçao, dr. van Hendrik Croesen en Catharina Raven, zij otr. 2de Curaçao 07-09-1753 (get. Mijndert Lanse en Catharina Raven, wed. van Jan Blaauwardt), tr. Curaçao 26-09-1753 John Grave geb. Boston, zij tr. 1ste Jan Roelofse van Hoorn [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. verm. WILLEM AXSON volgt IV..
 2. CORNELIS RAVEN AXSON ged. N.G. Curaçao 25-07-1769 (get. Cornelis Raven en Hendrikje Croessen, huisvr. van Richard Raven) volgt IV..

III.. JACOB PIETERSZ HILL geb. Curaçao, † 20-07-1780, begr. Curaçao 20-07-1780, otr. N.G. Curaçao (ten huize van de predikant) 15-12-1758 (get. bg. David Gotfried Rigters en br. Sandrina Bolderslee, wed. van Samuel Hill) tr. Curaçao 24-12-1758 THEBETHA HENDRINA BREEKER geb. Curaçao, begr. Curaçao “op de buitenplaats van de heer Wm. Prince” 02-04-1818, dr. van Nicolaas Breeker, meester-kuiper der W.I. Compagnie en Margaretha Pietersz Oostdorp [Curaçao].

Uit dit huwelijk :

 1. ANNA MARGARETHA HILL geb. Curaçao, volgt IV..
 2. verm. MARGARITHA OOSTDORP HIEL geb. Curaçao 08-06-1766 volgt IV..
 3. NICOLAAS BREEKER HILL ged. N.G. Curaçao, lijst van ongedateerde dopen (get. Cornelis Raven en Maria Croesse, huisvr. van Cornelis Raven) volgt IV..
 4. verm. JACOBA POULINA HILL geb. Curaçao, volgt IV..

III.. POULUS HIEL geb. Curaçao, † voor 13-02-1810, otr. N.G. Curaçao (buiten de poort) 27-04-1764 (get. bg Jacob Pietersz Hill en Anthonia Bolderslee en br. Christiaan Boom en de wed. van Jacob de Gooyer), tr. Curaçao (aan huis) 06-05-1764 MARIA DE JONGH geb. Curaçao, † na 13-02-1810, dr. van Philip de Jongh en Maria de Graaff [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. verm. ANNA (ANNETJE) HIEL geb. Curaçao 23-01-1765 volgt IV..
 2. PHILIP DE JONGH HIEL ged. N.G. Curaçao 06-06-1769 (get. Richard Hiel en Maria Govertsz Smit)
 3. MARIA DE GRAAF HIELged. N.G. Curaçao, lijst van ongedateerde dopen (get. Johannes Hill en Barbara Elisabeth Striebeek) volgt IV..
 4. MAGTELD POULINA HIEL ged. N.G. Curaçao 29-05-1774 (get. Johannes Matthias Gahne, Anna Turp en Magteld Bolderslee, wed. van Michiel Fortuyn) volgt IV..
 5. SAMUEL HIEL ged. N.G. Curaçao 20-10-1776 (get. Johannes Matthias Gahne en Maria Elisabeth Sagt, huisvr. van Lodewijk Charjé), begr. Curaçao “op de plantage van de wed. Louis Monge” (Buena Vista (a) Goedgezicht) 14-10-1812
 6. JACOBUS DE GRAAF HIEL ged. N.G. Curaçao 01-02-1779 (get. Johannes Matthias Gahne en Anna Turp)
 7. WIJNDELINA HIEL ged. N.G. Curaçao 03-04-1781 (get. Cornelis Raven Richardzn. en Jannetje Hiel), † 11-08-1782, begr. Curaçao 11-08-1782
 8. JACOB PIETERSZ HIEL ged. N.G. Curaçao 31-08-1783 (get. Richard Raven Jr. en Anna Hill) volgt IV..
 9. JAN DE JONGH HIEL geb. Curaçao 11-12-1785, ged. N.G. Curaçao 01-01-1786 (get. Johannes Matthias Gahne en Anna Turp)
 10. WIJNDELINA DE GOIJER HILL ged. N.G. Curaçao 05-01-1789 (get. Philip de Jongh Hiel en Christina Dorcas Eylbracht), † Curaçao 12-02-1810, begr. Curaçao 13-02-1810

III.. RICHARD HILL geb. Curaçao, † Curaçao 07-08-1784, begr. Curaçao 08-08-1784, otr. N.G. Curaçao 24-10-1766 (get. Jacob Pietersz Hill en Maria Bottelwaard, wed. Jurriaan Govertsz Smit), tr. Curaçao (in de kerk) 02-11-1766 MARTHA GOVERTSZ SMITH geb. Curaçao, begr. Curaçao “in de zerk van Petrona Pietje” 14-02-1813, dr. van Jurriaan Govertsz Smith en Maria Bottelwaard [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ANNETJE HIEL ged. N.G. Curaçao 04-12-1768 (get. Jacob Pietersz Hiel en Maria Govertsz Smith) volgt IV..
 2. JURRIAAN GOVERTSZ HIEL ged. N.G. Curaçao 15-09-1770 (get. Andries Govertsz Smith en Anthonica Bolderslee [Antonia Magtilda Fortuyn, geb. Bolderslee]), begr. Curaçao 07-01-1772
 3. MARIA HIEL ged. N.G. Curaçao ..-06-1772 (get. Paulus Hiel en Sybreght de Veer) volgt IV..
 4. JURRIAAN HIEL ged. N.G. Curaçao 03-07-1774 (get. Goddert Govertsz Smith, Jacob Pietersz Hiel, Thekla [Thebetha] Hendrina Breeker en Maria de Jongh, huisvr. van Poulus Hiel)
 5. GEERTRUIDA HIEL ged. N.G. Curaçao 12-06-1776 (get. Johannes Hendrik Gruys, Maria Bottelwaard, wed. van Jurriaan Govertsz Smith en Maria de Jongh, huisvr. van Poulus Hiel) volgt IV..
 6. ELISABETH HIEL ged. N.G. Curaçao 18-02-1781 (get. Cornelis Raven Richardzoon en Jannetje Hill, huisvr. van Cornelis Raven Richardzoon) volgt IV..
 7. REGINA HIEL ged. Luth. Curaçao 07-11-1784 (get. Richard Raven Jr. en Annetje Hiel), † Curaçao 09-07-1785, begr. Curaçao 10-07-1785

III.. JOHANNES HILL geb. Curaçao, otr. N.G. Curaçao 15-12-1769 (get. Jacob Pietersz Hill en Anna Geertruida Stridbeek, huisvr. van Jacobus Leseur), tr. Curaçao 03-01-1770 BARBARA ELISABETH STRIEBEEK (STRIDBEEK) geb. Curaçao, verm. dr. van Johannes Stridbeek en Anna Williams [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CHRISTIAAN STRIEBEEK HIEL ged. N.G. Curaçao 06-06-1771 (get. Liborus Gerlacus Meyer en Thebetha Hendrina Hiel, geb. Breeker), † jong
 2. ANNA WILLIAMS HIEL ged. N.G. Curaçao 22-06-1774 (get. Poulus Hiel en Maria de Jongh)
 3. CHRISTIAAN STRIEBEEK HIEL ged. N.G. Curaçao 22-06-1774 (get. Richard Hiel, Martha Govertsz Smith, huisvr. van Richard Hiel, Johannes Hendrik Gruys en Anthonia [Magtilda Fortuyn, geb.] Bolderslee), † jong
 4. CHRISTIAAN STRIEBEEK HIEL ged. N.G. Curaçao 23-06-1776 (get. Richard Hiel, Martha Govertsz Smit, huisvr. van Richard Hiel, Johannes Hendrik Gruys en Anthonia [Magtilda Fortuyn, geb.] Bolderslee), † 28-06-1780, begr. Curaçao 29-06-1780
 5. SAMUEL HIEL ged. N.G. Curaçao 01-01-1778 (get. Johan Hendrik Gruys en Susanna Raven Vos)
 6. ANNETJE BOLDERSLEE HIEL ged. N.G. Curaçao 23-05-1779 (get. Poulus Hiel en Maria de Jongh)
 7. JOHANNES STRIEBEEK HIEL ged. N.G. Curaçao 25-11-1781 (get. Frans Pietersz Wijngaard Jansz en Barbara Elisabeth Striedbeek)
 8. JACOBA HIEL ged. Luth. Curaçao 26-10-1784 (get. Johannes Leseur en Jacoba Poulina Hiel)

III.. JANNETJE HILL geb. Curaçao, † Curaçao 12-11-1785, begr. Curaçao 12-11-1785 “huisvrouw en kraamvrouw van Cornelis Raven Richardszn., door Pietje Coeyers begraaven voor dien ik een zeere been had”, otr. N.G. Curaçao 10-08-1770 (get. de Ed. Heer Richard Raven en desselfs huisvr. Hendrikje Croesse) CORNELIS RAVEN Richardzn. geb. Curaçao, koopman, samen met zijn broer J.L. Raven commissaris (agent) voor de kooplieden en fabrikanten Daniel Schumann en Johann Wilhelm von Rath te Elberfeld, Duitsland, zn. van Richard Raven, president van het college van commissarissen van Kleine Zaken, weesmeester en Hendrikje Croesen, hij tr. 2de Maria Ellis geb. Curaçao 08-11-1764, † Curaçao (stadsdistrict) 02-04-1844, dr. van Johannes (John) Ellis Herozn., eigenaar plantage Terburg à Texel (a) Malpais en Jacomina Raven [Curaçao].

Uit het huwelijk met Maria Ellis volgden: Johannes Ellis Raven (1788) en Anthony Cornelis Raven (1791).
Op ..-..-1787 testeerden Cornelis en Maria. Cornelis heeft vijf kinderen uit zijn eerste huwelijk, nl. Hendrikje e.v. van Richard Raven Corneliszn., Richard , Samuel, Cathelijntje en Jan Lourens Raven. Testateur is zn. van Richard Raven, president van Kleine Raad en heeft een broer Johan Lourens Raven.

Uit dit huwelijk:

 1. HENDRIKJE RAVEN geb. Curaçao 04-09-1770, ged. N.G. Curaçao 24-10-1770 (get. Richard Raven en zijn huisvr. Hendrikje Croesen), † Curaçao (stadsdistrict) 07-03-1847, tr. 1ste LOUIS MONGE, eigenaar plantage Buena Vista (a) Goedgezicht, tr. 2de RICHARD RAVEN Corneliszn.
 2. RICHARD RAVEN ged. N.G. Curaçao 12-05-1773 (get. Cornelis Raven en Johan Lourens Raven)
 3. SAMUEL RAVEN ged. N.G. Curaçao 09-04-1775 (get. Jacobus Spencer en Johanna Margaretha Houtekamp, huisvr. van Jacobus Spencer)
 4. CATHELIJNTJE RAVEN ged. N.G. Curaçao 22-07-1778 (get. Richard Raven Jr. en Johanna Laan, huisvr. van Richard Raven), † jong
 5. SANDRINA HIEL RAVEN ged. N.G. Curaçao 19-12-1780 (get. Richard Raven Jr. en Thebetha Hendrina Breeker, wed. van Jacob Pietersz Hill), † jong, voor 1787
 6. CATHELIJNTJE RAVEN geb. Curaçao 26-12-1782, ged. N.G. Curaçao 26-01-1783 (get. Richard Raven Jr. en Annetje Hill), † Curaçao (stadsdistrict) 27-10-1863, tr. JEAN NERRE ALIES
 7. JAN LOURENS RAVEN geb Curaçao 27-10-1785, ged N.G. Curaçao 27-11-1785 (get. de Ed. Heer Mr. Cornelis Spencer en mevr. Maria Spencer, geb. Raven)

III.. SAMUEL HIEL (HILL) geb. Curaçao, otr. N.G. Curaçao 05-03-1779 (get. Herman Jan te Paske en Anna Sophia Muskus) MARIA CATHARINA CRISSONgeb. Curaçao, begr. Curaçao 29-04-1800, dr. van Salomon Crisson en Maria Catharina Kip [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. SAMUEL CRISSON HIELged. N.G. Curaçao 04-09-1782 (get. Jacobus Crisson Salomonszn. en Jannetje Hill, huisvr. van Cornelis Raven Richardzoon), † Curaçao (stadsdistrict) 12-10-1843
 2. MARIA SANDRINA HIEL ged. N.G. Curaçao 25-08-1785 (get. Dirk Barends, Johann Christoph Schüler en Anna Maria & Johanna Wilhelmina Crisson), † Curaçao 11-03-1806, begr. Curaçao 12-03-1806 “dogter van Samuel Hiel”
 3. JANNETJE HIEL ged. N.G. Curaçao 22-10-1793 (get. Richard Raven de Jonge, Hendrikje Raven, ………… (?) en Jannetje ………… (?))

III.. JOHANNA RAVEN geb. Curaçao, tr. 1ste JACOB ALTROOGH geb. Curaçao ca 1725, zn. van Melchior Altroogh en Jannetje Bell, otr. 2de N.G. Curaçao 02-11-1753 (get. bg. de Heer Hero Ellis en Juffr. Anna de Peyster, huisvr. van Hero Ellis en br. Jurriaan de Pool en Elisabeth Grootenstam, huisvr. van Jurriaan de Pool), tr. Curaçao (aan huis) 18-11-1753 JACOBUS SPENCER geb. New York, zn. van James Spencer en Maria van Brunt, hij otr. 2de Curaçao (aan de Roodeweg) 09-08-1765 (get. bg. Cornelis Raven en Maria Croese en br. David Hansz en Anna Boekhoudt), tr. Curaçao (aan huis) 25-08-1765 Johanna Margaretha Houtkamp geb. Curaçao, dr. van Jurriaan Houtkamp en Johanna Raven [Curaçao].  

Op ..-..-1748 deed Jacob Altroogh een verklaring omtrent de boedel van wijlen zijn schoonouders Raven-Hill. Erfgenamen zijn zijn echtgenote Johanna Raven, Cornelis Raven, Richard Raven en Jacomina Raven, de laatste drie zijn dan nog minderjarig.

Uit het 1ste huwelijk:

 1. JOHANNA (JANNETJE) ALTROOGH

Uit het 2de huwelijk:

 1. JACOBUS SPENCER geb. 1754, † Curaçao 06-05-1780
 2. Mr. CORNELIS SPENCER geb. 1757, volgt IV.. 

III.. CORNELIS RAVEN geb. Curaçao, huistimmerman der W.I. Compagnie (1777-), otr. N.G. Curaçao 21-04-1752 (get. de Heer Pieter Diedenhoven en Catharina Raven, wed. Jan Blaauwardt), tr. Curaçao 07-05-1752 MARIA CROESEN geb. Curaçao, dr. van Hendrik Croesen en Catharina Raven [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CORNELIS RAVEN geb. Curaçao 16-03-1753, ged. N.G. Curaçao 27-04-1753 (get. Richard Raven en Catharina Raven, wed. van Jan Blaauwardt) volgt IV..
 2. JAN HENDRIK RAVEN geb. Curaçao, volgt IV..
 3. MARIA RAVEN geb. Curaçao, volgt IV..
 4. RICHARD RAVEN ged. N.G. Curaçao 16-01-1763 (get. John Ellis Herozn. en Jacomina Raven), tr. HENDRIKJE RAVEN geb. Curaçao 04-09-1770, ged. N.G. Curaçao 24-10-1770 (get. Richard Raven en zijn huisvr. Hendrikje Croesen), † Curaçao (stadsdistrict) 07-03-1847, dr. van Cornelis Raven Richardzn. en Jannetje Hill en wed. van Louis Monge

III.. JACOMINA RAVEN ged. N.G. Curaçao 22-02-1730 (get. Jan Lesire en Anna Kinnegem), otr. N.G. Curaçao 21-11-1755 (get. de Heer Hero Ellis en Anna Maria Everit, huisvr. van Nicolaas van Bambergen), tr. Curaçao 07-12-1755 JOHANNES (JOHN) ELLIS Herozn. geb. New York ca. 1732, eigenaar plantage Terburg à Texel (a) Malpais, † Curaçao 11-01-1782, zn. van Hero Ellis en Anna de Peyster, hij otr. 2de N.G. Curaçao (ten huize van de bruidegom) 04-03-1768 (get. Michiel van der Meulen, Elisabeth van Taerling, Hendrik Cornelis Vos en Aagie van de Woestyne, wed. van Jacob Vos), tr. Curaçao 20-03-1768 Magdalena Vos geb. Curaçao, dr. van Jacob Vos en Aagje van de Woestyne [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA ELLIS geb. Curaçao 1756 volgt IV..
 2. HERO HERMAN ELLIS geb. Curaçao 1757, † Curaçao 08-03-1822
 3. CORNELIS ELLIS geb. Curaçao 26-12-1760, zeekapitein, plantage-eigenaar, † Curaçao 02-01-1833, tr. DIRKJE KOCK ged. N.G. Curaçao 04-05-1755 (get. Hendrik Teepken en Anna Flanagan), † Curaçao 23-12-1829, dr. van Theunis Dirckz Kock en Amelia Roeper
 4. RICHARD ELLIS ged. N.G. Curaçao 14-06-1763 (get. Michiel van der Meulen en Elisabeth van der Meulen, geb. Van Taerling)
 5. MARIA ELLIS geb. Curaçao 08-11-1764, † Curaçao (stadsdistrict) 02-04-1844, tr. CORNELIS RAVEN Richardzn. geb. Curaçao, zn. van Richard Raven, president van het college van commissarissen van Kleine Zaken en Hendrikje Croessen en wednr. van Jannetje Hiel

III.. RICHARD (RUTGER) RAVEN ged. N.G. Curaçao 26-03-1733 (get. Willem Hill en Jannetje Ellis), koopman, commissaris (agent) voor de koopman en fabrikant Johan Daniel Bornefeld te Elberfeld, Duitsland, president van het college van commissarissen van Kleine Zaken, weesmeester, eigenaar plantage Luchtenberg (a) Mahuma, † Curaçao 10-11-1800, begr. Curaçao 11-11-1800, otr. 1ste N.G. Curaçao (ten huize van Trui Ziedreghtsz, huisvr. van J. Dubernard) 16-05-1753 (get. de Heer Aldert Pottey en Jannetje Hendriksz, huisvr. van G. Burch), tr. Curaçao 03-06-1753 CATHELIJNTJE SIEDREGHTSZ geb. Curaçao, dr. van Jan Siedreghtsz en Geertruida Hendriksz, otr. 2de N.G. Curaçao 12-05-1758 (get. bg. de Heer Lourens Laan en Juffr. Johanna Raven, huisvr. van de Heer Jacob Spencer en br. Jan Blaauwardt en Catharina Raven, wed. van Jan Blaauwardt), tr. Curaçao 28-05-1758 HENDRIKJE CROESEN ged. N.G. Curaçao 18-11-1728 (get. Jurriaan Houtkamp, Johanna Craneveldt, Gerrit Plier en Margaritha Cramers), dr. van Hendrik Croesen en Catharina Raven, tr. 3de JOHANNA LAAN dr. van Lourens Laan en Willemina Somer [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. CORNELIS RAVEN Richardzn. geb. Curaçao, volgt III..
 2. JOHANNES LOURENS RAVEN ged. N.G. Curaçao 16-05-1756 (get. Lourens Laan en Willemina Somer, huisvr. van Lourens Laan) volgt IV..

Uit het 2de huwelijk:

 1. RICHARD RAVEN Jr. ged. N.G. Curaçao 23-12-1763 (get. Pieter Kock Janszn. en Benjamina Hermina van Starckenborgh) volgt IV..
 2. JAN HENDRIK RAVEN Richardzn. volgt IV..
 3. MARIA CATHARINA RAVEN ged. N.G. Curaçao 12-06-1770 (get. Cornelis Raven Richardzn. en Neeltje Laan)

Uit het 3de huwelijk:

 1. LOURENS RAVEN ged. N.G. Curaçao 30-04-1777 (get. Lourens Laan en Willemina Laan, geb. Somer), tr. MAGTELD (MATHILDA) POULINA HIEL volgt IV..
 2. ROELOF MEYBOOM RAVEN geb. Curaçao 14-12-1778, ged. N.G. Curaçao 15-01-1779 (get. Roelof Meyboom en Maria Croesse), eigenaar plantages Eenzaamheid (a) Heintje Kool (1803-1806) en Zee en Landzicht (1806-1810), otr. 1ste N.G. Curaçao 30-05-1800 (get. bg. Richard Raven en Johanna Raven, geb. Laan en br. Johannes Teubner en Catharina Striddels, wed. van Willem van Uytrecht), tr. Curaçao 16-06-1800 JOHANNA ELISABETH TEUBNER geb. Curaçao, tr. 2de MARIA ELISABETH JANSZ MUSKUS volgt genealogie Muskus
 3. MARIA RAVEN ged. N.G. Curaçao 20-01-1780 (get. Richard Raven en Clara Elisabeth Raven, geb. Laan), † Curaçao (stadsdistrict) 08-08-1836, tr. Curaçao (voor de secretaris) 12-08-1798JOHANNES JACOB HOYER geb. Curaçao 27-02-1767, eigenaar plantages Grote Berg en Rammel Josa (-1820),† Curaçao 25-07-1817, zn. van Godhelp Israel Hoyer, goudsmid, eigenaar plantages Grote Berg en Rammel Josa en Anna Clasina van Gorcum
 4. WILLEMINA RAVEN ged. N.G. Curaçao 31-01-1781 (get. Lourens Laan en Willemina Somer), tr. Curaçao 13-10-1799 CHRISTOFFEL GODFRIED FRIEDRICH HOYER geb. Curaçao 27-01-1776, districtmeester 2de district Middendivisie (1824),† Curaçao (stadsdistrict) 28-07-1852, zn. van Godhelp Israel Hoyer, goudsmid, eigenaar plantages Grote Berg en Rammel Josa en Anna Clasina van Gorcum
 5. GERARD RAVEN geb. Curaçao 06-12-1782, ged. N.G. Curaçao 01-01-1783 (get. niet vermeld), eigenaar plantages Donkerenberg (a) De Vergenoeging (MD) (1821-) en Zee en Landzicht (1810-1831), † Curaçao (stadsdistrict) 22-10-1849, tr. MARIA BOEKHOUDT THIELEN geb. Curaçao (stadsdistrict) 04-10-1789, † Curaçao (stadsdistrict) 13-02-1847
 6. JOHANNA RAVEN ged. N.G. Curaçao 18-01-1784 (get. Nicolaas Erasmus de Jongh en Anna Boom Franken, huisvr. van N.E. de Jongh), tr. GABRIEL JANSZ MUSKUS volgt genealogie Muskus
 7. CLARA CHRISTINA RAVEN ged. Luth. Curaçao 18-02-1785 (get. de ouders)
 8. WILLEM RAVEN geb. Curaçao 06-09-1786, ged. N.G. Curaçao 15-10-1786 (get. de ouders), gouvernements timmermansbaas, † Curaçao 08-08-1825, begr. Curaçao “in zijn eigen zerk aan de Roodeweg” 09-08-1825, otr. N.G. Curaçao (aan haar huis) 11-09-1812 (get. bg. Capitein (?) Bever en de Wed. R. Raven en br. Frans Rojer en Johanna Catharina Perret Gentil, geb. Hansz), tr. Curaçao 27-09-1812 ANNA GERBRECHT HANSZ geb. Curaçao 15-02-1784,ged. N.G. Curaçao 14-03-1784 (get. Elias Goetzee, Cornelis Raven Hansz, Catharina Hansz, wed. van Sigismundus Weeber en Cornelia Jacoba Vos, huisvr. van Elias Goetzee), † Curaçao (stadsdistrict) 30-04-1839, begr. Curaçao 30-04-1839 verzoek haar te mogen begraven op de familie buitenplaats alwaar zij woonde (OAC 1.05.12.02, 162),dr. van Jan Hendrik Hansz en Anna Maria Vos
 9. CLARA ELISABETH RAVEN geb. Curaçao 11-12-1787, ged. N.G. Curaçao 03-02-1788 (get. Johannes Lourens Raven en Clara Elisabeth Raven, geb. Laan)
 10. GIJSBERT SOMER RAVEN geb. Curaçao 18-12-1788, ged. N.G. Curaçao 08-02-1789 (get. de ouders), eigenaar plantage Hermistil (1821-1825) en De Goede Hoop (MD) (1824-1840), † Curaçao (stadsdistrict) 05-10-1848, tr. Curaçao (stadsdistrict) 12-06-1839 CATHARINA CLEMENTINA CRATSZ geb. Curaçao, † Curaçao (3de district) 12-07-1870, dr. van Hendrik Cratsz en Maria Henriette Hendriks
 11. CORNELIA RAVEN ged. Luth. Curaçao 16-03-1795 (get. Roelof Raven voor Lourens Raven en Maria Raven), † Curaçao (stadsdistrict) 17-10-1855, otr. N.G. Curaçao (aan haar huis) 22-05-1812 (get. bg. Jan Gerard Palm en de Wed. Fleischer en br. Roelof Raven en de Wed. Richard Raven), tr. Curaçao 07-06-1812 FREDERIK WILHELM RECAO geb. Curaçao, wijkmeester Overzijde 2de wijk (1824), zn. van Johannes Sigismundus Recao en Maria de Windt
 12. CORNELIS RAVEN geb. Curaçao 18-03-1798, ged. N.G. Curaçao 18-03-1798 én Luth. 08-05-1798 (get. Johann Rudolf Lauffer en Petronella Lauffer, geb Rojer), ½ eigenaar plantages Grote Berg en Rammel Josa (1820-1833), otr. N.G. Curaçao 27-10-1820 (get. bg. Willem Raven en Johanna Laan, wed. Richard Laan en br. Cornelis Spencer en Catharina Frederika Spencer, geb. Weeber), tr. Curaçao (aan hun huis) 12-11-1820 CORNELIA SPENCER ged. N.G. én Luth. Curaçao 24-01-1798 (get. Johann Rudolf Lauffer en Petronella Lauffer, geb. Rojer), † Bonaire (aangifte) 24-08-1869, dr. van Mr. Cornelis Spencer en Maria Raven
 13. JOHANNES RAVEN geb. Curaçao 18-03-1798, ged. N.G. Curaçao 18-03-1798 én Luth. 08-05-1798 (get. Johann Rudolf Lauffer en Petronella Lauffer, geb Rojer), ½ eigenaar plantages Grote Berg en Rammel Josa (1820-1833)

IV.. ANNA MARGARETHA HILL geb. Curaçao, † Curaçao 07-07-1800, begr. (als Annetje Hiel) Curaçao 07-07-1800, otr. N.G. Curaçao 01-06-1781 (get. Cornelis Raven Jr. en Thebetha Hendrina Breeker, huisvr. van Jacob Pietersz Hill) JOHANNES LESEUR geb. Curaçao, † voor 07-07-1800, zn. van Jacobus Philippus Leseur en Anna Geertruida Striedbeek [Curaçao].

Blijkens het testament van David Godfried Rigters uit 1777 ontving zij van Rigters een legaat.

Uit dit huwelijk:

 1. JACOB PIETERSZ HILL LESEUR ged. N.G. Curaçao 02-11-1783 (get. Cornelis Raven de Oude, Margaretha Oostdorp Hill en Elias Belisz)
 2. JACOBUS PHILIPPUS LESEUR geb. Curaçao 27-10-1787, ged. N.G. Curaçao 11-11-1787 (get. Benjamin Leseur, Jacoba Poulina Hill en Jacob Sterling), eigenaar plantages Malpais (a) Daniel (WD), Oostpunt (OD) en Bagade, districtmeester 3de district Westdivisie (1824), † Curaçao (stadsdistrict) 27-08-1860, otr. N.G. Curaçao (aan hun huis) 27-05-1808 (get. bg. Johan Gahne en Margaritha Oostdorp Hiel, wed. van Jan Bontekoe Hoppe), tr. Curaçao (aan hun huis) 12-06-1808 EVA DE VRIES STEELING geb. Curaçao 20-10-1785, † Curaçao (stadsdistrict) 08-11-1866, dr. van Anthony Hoogland Steeling, lid van de Kleine Raad van Curaçao en Wilhelmina Evertsz
 3. ANNA GEERTRUIDA LESEUR geb. Curaçao 11-06-1792, ged. N.G. Curaçao 24-07-1792 (get. Jan Bontekoe Hoppe, Margaritha Hoppe, Nicolaas Breeker Hiel en Pieternella Johanna Hoppe)
 4. MARGARITHA PIETERNELLA LESEUR geb. Curaçao 18-05-1795, ged. N.G. Curaçao 20-04-1796 (get. Andries Ottingh, Willemina Prince, geb. Gahne, Nicolaas Breeker Hill en Pieternella Margaritha Hoppe), tr. HENDRIK CHRISTIAAN STARCK ged. Luth. Curaçao 07-04-1795 (get. Hendrik Peijer en Elisabeth Christina Muller), zn. van Caspar Starck Janszn. en Christina Hansz

IV.. MARGARITHA OOSTDORP HIEL geb. Curaçao 08-06-1766, † Curaçao (Pietermaai) 21-05-1835, tr. Curaçao (buiten de poort) 09-08-1788 (get. bg. Jan Hendrik Pletsz en Jacoba Bontekoe, geb. Bell en br. Johan Matthias Gahne en Anna Gahne, geb. Turp) JAN BONTEKOE HOPPE geb. Curaçao, † voor 13-12-1809

Uit dit huwelijk:

 1. ………..?

IV.. NICOLAAS BREEKER HILL ged. N.G. Curaçao, lijst van ongedateerde dopen (get. Cornelis Raven en Maria Croesse, huisvr. van Cornelis Raven) otr. N.G. Curaçao (buiten de poort in presentie van de ouderling Schoon en diaken Martijn) 22-01-1790 (get. bg. Cornelis Raven de Oudere, Jannetje Margaritha Leseur, geb. Hiel en br. Jan Bontekoe Hoppe en Margaritha Hoppe, geb. Oostdorp Hiel), tr. Curaçao 07-02-1790 CATHARINA GOVERTSZ SMITH, wed. van Jan Kock [Curaçao].

Uit haar 1ste huwelijk met Jan Kock volgde een dochter Johanna Maria Kock (1784) die met Johann Christoph Schüler trouwde. Zie genealogie Schüler

Uit dit huwelijk:

 1. JACOB PIETERSZ HIEL geb. Curaçao 12-06-1790, ged. N.G. Curaçao 13-07-1790 (get. Cornelis Raven, Annetje Margaritha Hiel, Jan Bontekoe Hoppe en Margaritha Hoppe)

IV.. JACOBA POULINA HILL geb. Curaçao, otr. N.G. Curaçao (in de pastorie) 05-05-1791 (get. bg. Jan Bontekoe Hoppe en br. Margaritha Oostdorp Hoppe, geb. Hill), tr. Curaçao 22-05-1791 ANDRIES OTTINGH geb. Amsterdam, korporaal der W.I. Compagnie (1791) [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNA ELISABETH OTTINGH geb. Curaçao 15-12-1791, ged. N.G. Curaçao 15-01-1792 (get. Jan Bontekoe Hoppe, Margaritha Oostdorp Hoppe, geb. Hill, Richard Raven Corneliszn. en Hendrikje Raven)
 2. HENRIETTE GEERTRUIDA OTTINGH geb. Curaçao 18-12-1793, ged. N.G. Curaçao 29-03-1794 (get. onleesbaar), † Curaçao (stadsdistrict) 13-05-1876, otr. N.G. Curaçao 16-06-1820 (get. bg. Anthonie Hendrik Bergen en Jannetta C. Bergen, geb. Van Schnafski en br. Jacobus Philippus Leseur en de Wed. Hoppe, geb. Hiel), tr. Curaçao (in de kerk) 02-07-1820 TEUNIS STOLK geb. Rotterdam 10-07-1791, sergeant-majoor der W.I. Jagers, † Curaçao (stadsdistrict) 09-12-1858, zn. van Teunis Wouterszn. Stolk en Susanna van der Kruyff
 3. ANNA CORNELIA OTTINGH geb. Curaçao 11-02-1798, ged. N.G. Curaçao 05-04-1798 (get. Johan Gahne, Jan Bontekoe Hoppe en Anna Cornelia Gahne, geb. Huyblingh)
 4. PIETER HENDRIK OTTINGH geb. Curaçao 08-10-1801, ged. N.G. Curaçao 08-11-1801 (get. Pieter Gorsira en Hendrina Gorsira), † Curaçao (stadsdistrict) 07-02-1832 [Jamaica].
 5. ADRIANA OTTINGH geb. Curaçao 05-07-1804, ged. Luth. Curaçao 08-08-1804 (get. Johan Gahne en Anna Cornelia Huijblingh)

IV.. ANNA (ANNETJE) HIEL geb. Curaçao 23-01-1765, † Curaçao (stadsdistrict) 03-10-1836, tr. RICHARD RAVEN Jr. ged. N.G. Curaçao 23-12-1763 (get. Pieter Kock Janszn. en Benjamina Hermina van Starckenborgh), zn. van Richard Raven en Hendrikje Croesen [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. RICHARD RAVEN geb. Curaçao 04-05-1785, ged. N.G. Curaçao 05-05-1785 (get. Richard Raven en Johanna Laan)
 2. POULUS HIEL RAVEN ged. N.G. Curaçao 09-09-1787 (get. Poulus Hiel en Maria de Jongh)
 3. HENDRIKJE CROESE RAVEN geb. Curaçao 26-02-1796, ged. N.G. én Luth. Curaçao 05-02-1798 (get. Maria Elisabeth Ellis, wed. van Cornelis Raven Richardzn.), † jong
 4. HENDRIK CROESE RAVEN geb. Curaçao 12-11-1800, ged. N.G. Curaçao 13-11-1800 (get. Cornelis Raven Junior en Dorothea Wilhelmina Beeldsnijder)
 5. HENDRIKJE CROESE RAVEN geb. Curaçao 02-11-1802, ged. Luth. Curaçao 29-11-1802 (get. Samuel Hiel Paulszn., Dorothea Wilhelmina Beeldsnijder, wed. van. Jan Hendrik Raven Richardzn., Jacob Hendrik Hoppe en Anna de Graaf Hiel)

IV.. MARIA DE GRAAF HIEL (MARIA HILL) ged. N.G. Curaçao, lijst van ongedateerde dopen (get. Johannes Hill en Barbara Elisabeth Striebeek), begr. Curaçao “op de plantage van de wed. L. Monge” (Buena Vista (a) Goedgezicht) 04-01-1811 tr. JACOB HENDRIK HOPPE hij otr. 2de N.G. Curaçao (ten huize van de predikant) 17-12-1813 (get. bg. J.L. Kullruither, Leonora Hoppe en br. Salomon Bulté en G.M. Dorothea Bulté), tr. Curaçao (in de kerk) 03-01-1814 Anna Sophia Bulté ged. N.G. Curaçao 01-12-1782 (get. Jan Aartsz Mushardt en Catharina Brugman), dr. van Salomon Bulté en Helena Eva Brugman [Curaçao].

Uit het huwelijk Hoppe-Bulté volgde een dochter Leonora Hendrietta Hoppe geb. Curaçao 26-12-1813, ged. N.G. Curaçao 04-02-1814 (get. Willem de Windt, Maria Jacoba Hoppe)

Uit dit huwelijk :

 1. JOHAN FREDERIK HOPPE geb. Curaçao 14-11-1805, ged. Luth. Curaçao 19-01-1806 (get. Samuel Hill en Judith Hoppe)
 2. JAN PHILIP HOPPE geb. Curaçao 09-09-1808, ged. Luth. Curaçao 06-11-1808 (get. niet vermeld)
 3. RICHARD HOPPE geb. Curaçao 09-08-1810, ged. Luth. Curaçao 11-10-1810 (get. Cornelis Spencer en Anna Maria Hoppe)

IV.. MAGTELD (MATHILDA) POULINA HIEL ged. N.G. Curaçao 29-05-1774 (get. Johannes Matthias Gahne, Anna Turp en Magteld Bolderslee, wed. van Michiel Fortuyn), † Curaçao 07-06-1809, begr.Curaçao 08-06-1809, otr. 1ste N.G. Curaçao 21-11-1800 (get. bg. Frans Rojer en Johanna Laan en br. Pieter Jansen en Maria de Jongh, wed. van Poulus Hiel), tr. Curaçao 07-12-1800 LOURENS RAVEN ged. N.G. Curaçao 30-04-1777 (get. Lourens Laan en Willemina Laan, geb. Somer), zn. van Richard Raven en Johanna Laan [Curaçao].

Uit dit huwelijk :

 1. WILHELMINA SOMER RAVEN geb. Curaçao 10-01-1802, ged. N.G. Curaçao 28-02-1802 (get. Lemuel Bourni en Maria de Graaf Hiel), † Curaçao (stadsdistrict) 22-10-1834, tr. Curaçao (stadsdistict) 16-10-1833 HERMAN ERNST geb. Bremen, wednr. van Jannetta Geertruida Graval
 2. POULIS HILL RAVEN geb. Curaçao 15-11-1803, ged. Luth. Curaçao 11-01-1804 (get. Samuel Hill en Wijndelina de Gooijer Hill) † Curaçao 27-08-1809,begr.Curaçao 28-08-1809
 3. ELIZA ROWAN RAVEN geb. Curaçao 25-01-1807, ged. Luth. Curaçao 23-10-1807 (get. Andrew Rowan en Johanna Laan, wed. van Richard Raven), † Curaçao (stadsdistrict) 05-07-1843, tr. Curaçao (stadsdistict) 03-08-1836 HERMAN ERNST geb. Bremen, eerder wednr. van Jannetta Geertruida Graval en laatst wednr. van Wilhelmina Somer Raven

IV.. JACOB PIETERSZ HIEL ged. N.G. Curaçao 31-08-1783 (get. Richard Raven Jr. en Anna Hill), † Curaçao 28-05-1810, begr. Curaçao 29-05-1810, tr. JOHANNA PERLE KOOP ged. Luth. Curaçao 06-02-1785 (get. Johanna Crisson en Elisabeth Crisson), † Curaçao (stadsdistrict) 25-11-1861, dr. van Christiaan Koop en Anna Elisabeth Crisson van den Bosch, zij tr. 2de Evert Allis [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. PHILIP DE JONGH HIEL geb. Curaçao 07-02-1808, ged. Luth. Curaçao 29-03-1808 (get. Daniel Molenhuyzen en Jannetje Margaretha van den Bosch), † Curaçao (stadsdistrict) 17-03-1847

IV.. ANNETJE HIEL ged. N.G. Curaçao 04-12-1768 (get. Jacob Pietersz Hiel en Maria Govertsz Smith), begr. Curaçao 13-10-1805, tr. JACOBUS DONKER ged. N.G. Curaçao 15-05-1770 (get. Jan Ellis Nathanielszn, Theunis Dirksz Kock, Anna Maria Graaff en Elisabeth Deyten), † kort 14-03-1803, zn. van Roeloff Donker, van Amsterdam en Jannetje Belisz [Curaçao].

Uit dit huwelijk :

 1. JANNETJE DONKER geb. Curaçao 18-08-1789, ged. N.G. Curaçao 06-10-1789 (get. Roelof Donker, Martha Hiel, geb. Govertsz Smith, Pieter Beck Brugman en Georg Frederik Teubner en Aaltje Zeyl Donker)
 2. RICHARD HIEL DONKER ged. Luth. Curaçao 22-04-1792 (get. Andries Donker, Catharina Donker en Jannetje Belisz)
 3. ROELOF DONKER ged. Luth. Curaçao 20-02-1795 (get. Jurriaan Hiel, Maria Hiel, August Wilhelm Neuman en Petronella Donker)
 4. WILLEM HENDRIK DONKER ged. N.G. Curaçao 16-10-1797 (get. Willem Hendrik Bergh en Leonora Bergh)
 5. JACOBUS DONKER ged. Luth. Curaçao 14-04-1803 (get. Pieter Andries Quant en Maria Magdalena Quant, wed. van Munnikhoven)

IV.. MARIA HIEL ged. N.G. Curaçao ..-06-1772 (get. Paulus Hiel en Sybreght de Veer), tr. Curaçao (voor de secretaris) ..-..-1797 PAUL DILLINGHAM geb. Dartmouth, Massachussetts, hij otr. 1ste N.G. Curaçao (aan de Overzijde) 10-02-1791 (get. bg. James Smith en Poulina Smith en br. Samuel Sergeant en Helena Catharina Sergeant), tr. Curaçao (aan de Overzijde) 26-02-1791 Anna Aletta Leendertsz Tim ged. N.G. Curaçao 15-11-1763 (get. Barend Defore Janssen, Aletta Rasveldt, wed. van Johannes Hobbes, Hendrik Christoffel Mugge en Anna Maria Emmery), dr. van Samuel Leendertsz Tim en Helena Catharina Pietersz Turp [Curaçao].

Uit het huwelijk Dillingham-Leendertsz Tim volgden de kinderen: Benjamin Dillingham (1794), Samuel Dillingham (1796) en Johannes Benjamin Dillingham ged. N.G. én R.K. Curaçao 07-01-1798 (get. Jacobus Donker en Annitje Hiel).

IV.. GEERTRUIDA HIEL ged. N.G. Curaçao 12-06-1776 (get. Johannes Hendrik Gruys, Maria Bottelwaard, wed. van Jurriaan Govertsz Smith en Maria de Jongh, huisvr. van Poulus Hiel), † voor 1826, otr. (N.G.) Curaçao (ten huize van de predikant) 06-02-1807 (get. bg. Nicolaas Erasmus de Jongh en Maria Dillingham, geb. Hiel), tr. Curaçao 22-02-1807 PIETER THEODORUS HUYBREGTS ged. Luth. Curaçao 06-12-1784 (get. Pieter Theodorus van Teylingen, Adriaan Huybregts, Jacoba de Veylder en Geertruida Winkler), onder-visitateur (1816), † Curaçao (stadsdistrict) 27-03-1857, zn. van Idokus Huybregts en Maria Winkler, hij tr. 2de Curaçao (stadsdistrict) 16-08-1826 Anna Sophia Rijninck de Windt ged. N.G. Curaçao 03-08-1783 (get. Dirk de Windt, Anna Sophia de Windt, geb. Rijninck, Abraham Plaate en zijn huisvr. Anna Margaretha de Windt), † Curaçao (stadsdistrict) 26-07-1843, dr. van Willem de Windt en Elisabeth Vos en wed. van Jan Wilhelm Muller [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA JACOBA HUYBREGTS geb. Curaçao 22-12-1806, ged. N.G. Curaçao 23-02-1807 (get. Nicolaas Erasmus de Jongh en Maria Helena Dillingham), † Curaçao (stadsdistrict) 10-04-1889, tr. Curaçao (stadsdistrict) 29-12-1830 JOHANN GEORG MULLER JWzn. geb. Curaçao 23-02-1810, ged. Luth. Curaçao 04-04-1810 (get. Willem de Windt en Susanna Elisabeth Muller), zn. van Jan Wilhelm Muller en Anna Sophia Rijninck de Windt

IV.. ELISABETH HILL (HIEL) ged. N.G. Curaçao 18-02-1781 (get. Cornelis Raven Richardzoon en huisvr. Jannetje Hill) otr. N.G. Curaçao 24-07-1801 (get. bg. Johannes Brands en Elisabeth Bergh en br. Jacobus Donker en Martha Hiel, geb. Govertsz Smith), tr. Curaçao (in de kerk) 09-08-1801 JACOB BENNEBROEK BERCH geb. 02-01-1774, ged. N.G. Curaçao 16-01-1774 (get. Jacob Bennebroek Berch en Elisabeth Aletta Sterling, wed. van Cornelis Dorcas), † Curaçao 29-04-1807, zn. van Cornelis Berch en Anna Dorcas [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. ANNA CATHARINA BERCH geb. Curaçao 06-11-1801, ged. N.G. Curaçao 10-01-1802 (get. J. Berch, A. Berch, Paul Dillingham en Maria Dillingham, geb. Hiel), † Curaçao 10-11-1819, begr. Curaçao, op Verzaly 11-11-1819
 2. ELISABETH ALETTA BERCH ged. Luth. Curaçao 04-12-1803 (get. Johannes Brands en Cornelia Steeling)
 3. MARIA ELISABETH BERCH ged. Luth. Curaçao 25-05-1806 (get. Cornelis Berch en Maria Dillingham, geb. Hiel)

IV.. CORNELIS RAVEN Jr. geb. Curaçao 16-03-1753, ged. N.G. Curaçao 27-04-1753 (get. Richard Raven en Catharina Raven, wed. van Jan Blaauwardt), huistimmerman der W.I. Compagnie (1778-), tr. ANNA MARGARETHA HANSZ ged. N.G. Curaçao 01-11-1755 (get. David Hansz en Anna Boekhoudt), dr. van Johannes Hansz en Johanna Catharina Croessen [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CORNELIS RAVEN ged. N.G. Curaçao 30-04-1775 (get. Cornelis Raven, Maria Croessen, Jacobus Vos en Maria Rijninck)
 2. JOHANNA CATHARINA RAVEN ged. N.G. Curaçao 02-04-1777 (get. Johannes Hansz en Johanna Catharina Croesse), † Curaçao (stadsdistrict) 03-02-1848, tr. Curaçao 06-07-1806 JOHAN THEODORE ENGELBERT VAERST eigenaar plantage Land en Zeezicht (OD) (1819-1828)
 3. MARIA RAVEN ged. N.G. Curaçao 01-11-1779 (get. Cornelis Raven en Maria Raven, geb. Croessen) 

IV.. JAN HENDRIK RAVEN geb. Curaçao, adjunct-adsistent der W.I. Compagnie (1777-), otr. N.G. Curaçao 04-04-1777 (get. bg. Cornelis Raven en Maria Croese en br. Johannes Ellis Herozn. en Magdalena Vos) ANNA ELLIS geb. Curaçao 1756, † Curaçao 08-03-1813, dr. van Johannes Ellis Herozn. en Jacomina Raven [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. CORNELIS RAVEN ged. N.G. Curaçao 20-08-1777 (get. Cornelis Raven en Magdalena Vos, huisvr. van Johannes Ellis Herozn.), † Curaçao (stadsdistrict) 27-12-1848, tr. JACOBA MARIA ELISABETH HANSZ ged. N.G. Curaçao21-04-1776 (get. Johannes Hansz Lzn. en Maria Elisabeth Hansz), † Aruba 11-03-1837, dr. van Johannes Hansz Lucaszn. en Jannetje Blom
 2. JACOMINA RAVEN geb. Curaçao 20-02-1779, ged. N.G. Curaçao 16-03-1779 (get. Johannes Ellis Herozn. en Maria Croessen, huisvr. van Cornelis Raven), † Curaçao (stadsdistrict) 21-04-1831, tr. HENDRIK AUGUST STATIUS MULLER geb. Curaçao 01-02-1772, † Curaçao 29-01-1802, zn. van Dr. August Leberegt Statius Muller, medicinae doctor, vanaf 1797 landsdrukker (De Curaçaosche Courant) en Jannetje Crisson volgt genealogie Crisson
 3. MARIA RAVEN ged. N.G. Curaçao 20-09-1781 (get. Cornelis Raven Jr., Maria Raven, wed. van Gerard Rijninck, Cornelis Spencer en Maria Ellis), † Curaçao (stadsdistrict) 30-12-1837, tr. Curaçao 27-05-1798 LUDWIG CHRISTOPH BOYÉ geb. Gottingen (Hannover) 19-12-1773, vaandrig en adjudant van het garnizoen van de gouverneur, commandeur van Aruba en eigenaar plantages Nooitgedacht (Bovenkwartier), Princenhof, Rijkenberg en Stadsrust, † Curaçao (stadsdistrict) 08-11-1841

IV.. MARIA RAVEN geb. Curaçao, † Curaçao 14-04-1822, tr.1ste GERARD RIJNINCK eigenaar plantage Fontein (WD),tr. 2de Curaçao 1783 Mr. CORNELIS SPENCER geb. 1757, fiscaal-provisioneel (1799), beëdigd translateur Engelse taal, eigenaar plantage Fontein (WD), † St. Pierre, Martinique 08-06-1810, zn. van Jacobus Spencer en Johanna Raven [Curaçao].

Uit het 1ste huwelijk:

 1. MARIA RIJNINCK ged. N.G. Curaçao 15-01-1775 (get. Cornelis Raven, Maria Croessen, Wigboldus Rijninck en Catharina Abigael Rijninck, wed. Horst), eigenares plantage Engelenburg, † Curaçao (stadsdistrict) 30-08-1844, otr. N.G. Curaçao (achter het fort) 07-09-1792 (get. bg. Jan Matthiasz Schotborgh en Anna Constantia Schotborgh en br. Cornelis Raven de Oude en Maria Raven), tr. Curaçao 23-09-1792 MATTHIAS SCHOTBORGH Janszn. geb. Curaçao 11-04-1773, districtmeester, † Curaçao 22-04-1813, zn. van Jan Matthiasz Schotborgh en Anna Constantia Schotborgh
 2. JANNETJE CATHARINA RIJNINCK ged. N.G. Curaçao 09-04-1777 (get. Marten Pietersz Rijninck, Anna Sophia Rijninck, Cornelis Raven Jr. en Maria Rijninck)

Uit het 2de huwelijk:

 1. JAMES SPENCER ged. N.G. Curaçao 25-04-1784 (get. Jan Hendrik Raven, Johanna Margaretha Houtkamp, wed. van James Spencer, Richard Raven Corneliszn. en Jannetje Altroogh), † Curaçao (stadsdistrict) 10-07-1844
 2. CORNELIS SPENCER geb. Curaçao 16-09-1785, ged. N.G. Curaçao 14-05-1786 (get. Cornelis Raven Jr., Richard Raven Corneliszn., Anna Ellis en Mary Rich), boekhouder en secretaris van de Wees- Onbeheerde en Desolate boedelkamer, † Curaçao (stadsdistrict) 14-12-1848, otr. N.G. Curaçao (ten huize van de predikant) 06-10-1815 (get. bg. A.A. Beutner, Jane Basden en br. William Prince en Anna Gerbrecht Raven, geb. Hansz), tr. Curaçao 08-10-1815 CATHARINA FREDERIKA WEEBER geb. Curaçao 17-10-1786, ged. N.G. Curaçao 03-12-1786 (get. Johannes Weeber en Catharina Hansz), † Curaçao (stadsdistrict) 21-06-1874, dr. van Nathaniel Frederik Weeber en Emerentia Dorcas en wed. van Simon Prince
 3. JOHANNA SPENCER ged. N.G. Curaçao 04-11-1787 (get. Richard Raven Corneliszn., Hendrikje Raven, Jan Hendrik Raven en Maria Raven, geb. Ellis), † Curaçao 26-07-1819
 4. JANNETJE CATHARINA SPENCER geb. Curaçao 04-11-1789, ged. N.G. Curaçao 23-03-1790 (get. Cornelis Raven Sr., Jannetje Altroogh, Cornelis Raven Jr., Maria Rijninck en Jannetje Catharina Rijninck), † Curaçao (stadsdistrict) 16-10-1871
 5. JACOMINA SPENCER ged. N.G. Curaçao 21-08-1792 (get. Cornelis Raven Jan Hendrikzn., Jannetje Catharina Rijninck, James Spencer en Jacomina Raven), † Curaçao 24-09-1800
 6. CORNELIA SPENCER ged. N.G. én Luth. Curaçao 24-01-1798 (get. Johann Rudolf Lauffer en Petronella Lauffer, geb. Rojer), † Bonaire (aangifte) 24-08-1869, otr. N.G. Curaçao 27-10-1820 (get. bg. Willem Raven en Johanna Laan, wed. Richard Laan en br. Cornelis Spencer en Catharina Frederika Spencer, geb. Weeber), tr. Curaçao (aan hun huis) 12-11-1820 CORNELIS RAVEN geb. Curaçao 18-03-1798, ged. N.G. Curaçao 18-03-1798 én Luth. 08-05-1798 (get. Johann Rudolf Lauffer en Petronella Lauffer, geb Rojer), ½ eigenaar plantages Grote Berg en Rammel Josa (1820-), † Curaçao 17-04-1825, zn. van Richard Raven en Johanna Laan

IV.. JOHANNES LOURENS RAVEN ged. N.G. Curaçao 16-05-1756 (get. Lourens Laan en Willemina Somer, huisvr. van Lourens Laan), koopman, samen met zijn broer Cornelis Raven commissaris (agent) voor de kooplieden en fabrikanten Daniel Schumann en Johann Wilhelm von Rath te Elberfeld, Duitsland, begr. Curaçao 14-09-1800, tr. CLARA ELISABETH LAAN geb. Curaçao, eigenares plantage Gerustigheid (1810-1828), dr. van Lourens Laan en Willemina Somer [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. RICHARD RAVEN ged. N.G. Curaçao 19-12-1780 (get. Richard Raven en Johanna Raven, geb. Laan)
 2. LUCAS RAVEN ged. N.G. Curaçao 01-01-1783 (get. niet vermeld), eigenaar plantages Hermistil (1802-1806), Donkerenberg (a) De Vergenoeging (MD) (1806-1810) en Vredenberg (Benedenkwartier, MD) 1805-1806), † 1810, otr. N.G. Curaçao 10-07-1801 (get. bg. Roelof Raven en Clara Elisabeth Raven en br. Pieter Hebo Koeijers en François Aartsz Kool), tr Curaçao (aan huis) 26-07-1801 JOHANNA PHILIPPINA DE POOL geb. Curaçao 20-12-1781, ged. N.G. Curaçao 03-02-1782 (get. Salomon Bulté en Helena Eva Bulté, geb. Brugman), † Curaçao (stadsdistrict) 27-05-1845, dr. van Philip Webb de Pool en Cecilia Bulté
 3. CATHELIJNTJE RAVEN ged. N.G. Curaçao 09-06-1789 (get. Richard Raven en Johanna Raven, geb. Laan)

IV.. JAN HENDRIK RAVEN Richardzn. geb. Curaçao, tr. N.G. Curaçao (aan de Overzijde) 11-02-1791 (get. bg. Richard Raven en Johanna Raven, geb. Laan en br. Jacobus Otto van Brandt, kapitein over de Militie en Raad en Maria Beeldsnijder, geb. Vermeulen), tr. Curaçao 27-02-1791 DOROTHEA WILHELMINA BEELDSNIJDER geb. Curaçao 19-12-1770, ged. N.G. Curaçao 05-02-1771 (get. Dr. Wolfert Beeldsnijder en Johan Jacob Beeldsnijder, beiden absent, Dirk van der Meer Eylbracht en Dorothea Wilhelmina Beeldsnijder), † Curaçao (stadsdistrict) 12-01-1846, dr. van Herman Tiberius Beeldsnijder, beëdigd makelaar en Maria Vermeulen [Curaçao].

Uit dit huwelijk:

 1. RICHARD RAVEN ged. N.G. Curaçao 04-10-1791 (get. Richard Raven, Johanna Raven, geb. Laan, Hermanus Tiberius Beeldsnijder en Maria Beeldsnijder, geb. Vermeulen)
 2. WEYER WOLFERT BEELDSNIJDER RAVEN geb. Curaçao 26-10-1793, ged. N.G. Curaçao 26-11-1793 (get. Hermanus Tiberius Beeldsnijder, Johanna Lesire, Weyer Wolfert Beeldsnijder en Vrouwe Johanna [Frederica Elisabeth] Muntz)
 3. CORNELIS RAVEN geb. Curaçao 19-12-1797, ged. N.G. én Luth. Curaçao 14-02-1798 (get. Richard Raven Jr. en Maria Ellis, wed. van Richard Raven Richardzn.)
 4. HENDRIKJE CROESEN RAVEN ged. N.G. Curaçao 18-07-1799 (get. ……………), tr. Curaçao (stadsdistrict) 19-01-1823 GODHELP ISRAEL HOYER geb. Curaçao 29-07-1802, † Curaçao (stadsdistrict) 29-06-1869, zn. van Christoffel Godfried Friedrich Hoyer en Wilhelmina Raven, hij tr. 2de Curaçao 14-02-1838 Maria Jacoba Beeldsnijder ged. Luth. Curaçao 18-04-1805 (get. Jan Willem Beeldsnijder, Dorothea Willemina Beeldsnijder, wed. Jan Raven Richardzn. en Jacoba Muntz, huisvr. van W.W. Beeldsnijder), † Curaçao (stadsdistrict) 06-02-1885, dr. van Samuel de Lannoy Beeldsnijder en Anna Martha Elisabeth Martin

© 2014 Stanley Marugg

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, [huidige jaartal].

Naar boven 

Advertentie